free web hosting | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Trolldom med lappesporre. 2 Opp: Matts Jakobsson. Bakåt: Stölder av pengar och

Stölder, misshandel; lappesporren. 12 juni 1675.

S d förekom Jacob Jacobsson i Tomsiöön och klagade effter dett som borttstulit ähr och finnes vidh senaste vintertingh ransackat, der om han haffver Mattes i Mången och Anders i Kiexkiernen sampt sin stiuffader Lars Larsson Skytt misstänkth efter Tomas i Mången medh sin dotter skall sådant sedt och förstådt haffua, som dhe berättadt. Lars Skytts tillijka medh Anders Kohlare och Mattes i Mången neeka eenständigdt män Tomas i Mången medh sin dotter ville fuller påstå att dhe stuhlit skullit, män kunde intet medh andre skiähl sådant dem intyga uthan Lars Skytt säger dett hans hustro som nu siuuk ähr tillvijtar honom detta aff idelt haat och afvundh, dess uthan s----ste -- lappespåår som han ifrån honom skall stuhlit förmenandes att hans hustro skall der medh svara een annan gångh, då hon frijsk blifver, sedan sade Lars tillijka medh Anders och Mattes dett dhe -- att --- skall be:te saaker stulit hafver --- skiähl kunna här uthinnan dömma Lars, Anders eller Mattes till be:te stöldh emädan ej ännu kan sk--as antingen eller -- ----- giordt uthan opskutes till dess Jacob kan bättre och -- skihäl -- vijsa.

S d kiäradhe prophossen Bengt Andersson till Tomas i Mången som gåhr effter --- predijkan skall stulit ett näät af Mattes i Mången vedh Hällefors kiörckia. Tomas sadhe det Mattes förr stuhlit nätet ifrån honom och derföre togh han i gåhr igen det män kunde intet sådant bevijsa.

Resolutio.
Så vijst det nu af Tomas stuhlna nätet nu värderas af nembden för 4,5 -- kmt hvarföre sackfälles han efter straffordningen till att plickta 3 gånger så mycket som stuhlits ähr och efter dett skedde på söndagen ligger honom två böter hvilken intet hade pnningar eller egendom uthan straffas med gatulöpande vederbörligen.

S d klagade Bärtil Pährsson i Hårberget och Nåås sochn till Mattes Jacobsson i Mången som skall stuhlit ifrån honom åthskilliga näät, der till han högeligen och inständigt neekade. Opskiöts alltså till dess Bärtill medh vittnen och skiär sitt kiäremåhl bevijsa kan.

S d afsades dett Mattes i Mången skall bethala till Erik i Lööfsiön 4 -- höö som han oppå dess engar bärgadhe haffver och saakfälltes till 3 -- smt för åverkkan emädan nämbden ----- sig sådant synt och i sanningh befunnit haffer och skohla dhe skiähl stänga som ----. Sedan saakfältes Mattes för uthgifvande af 2 öhrfihlar på be:e Erik om een söndagh och kiörkiovägen till 6 -- smt och för kiörkiofrijdenbrott 6 -- smt anseendes deet 13 cap -----.


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Trolldom med lappesporre. 2 Opp: Matts Jakobsson. Bakåt: Stölder av pengar och

Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).