free web hosting | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Skjutsvägran. 19 februari 1677. Opp: Matts Jakobsson. Bakåt: Stöldermisshandel; lappesporren. 12

Trolldom med lappesporre. 2 mars 1676.

S d gaaf Lars Larsson Skytt i Sandsiön tillkiänna, det han funnit een lappespåre hoos sin hustro, huadh hon giordt medh dehn må hon veeta. Hustrun[Not] tillstoodh sigh hafft samma lappespåre och dhen fått af lappefolck, som reeste kringh om landet för 8:a åhr sedan, sägiandes sigh förr fått stoor skada på sin boskap af vilddiur och der före måst frågat vandringsfolk, effter boot, då hon fick samma spåra och sedan intet hafft någon skada på sin boskap, och mehra vet hon intet något ondt medh den, hvilken var giordh af koppar, medh någer mässingskiäder uthi.

Resolutio.
Alldenstund Lars Larssons hustru i Sandsiön tillståår sigh sökt effter vidskiepelse hoos lappefolck, och fått af dem lappespåren, den hon bekänner sigh i åtta åhrs tijdh hafft, och brukat der medh löfvireij dy finner rätten skiäligdt att hon straffas denna gången för sitt förseende medh 40 rdr smt, anseendes 1665 åhrs sabbatsordning 20 punckt och i öfrigdt remitteras hon till det vyrdiga predijkoembetet, att för sitt förseende umgiälla.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).