free web hosting | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Matts mor mördad? 25 Opp: Matts Jakobsson. Bakåt: Skjutit björnar. 25 februari

Diverse stölder. 25 februari 1679.

S d stältes för rätten finnen Mattes Jacobsson her i tingslaget hemhörande vidh Mången, hvilken misstänkes hafva så her i ortten som i Gränge sochn stuhlit ifrån åthskillige personer, hvar till bemelte Mattes inständigt neekade, och allenast bekiende sigh förrymdt cronones knechtetieänst. Sedan i medler tijdh på halfft åhr hyst och herberieradt finnen Hindrich Hansson[Not] från Gränge sochn, och vijdare kundhe ej nu för tijden något annat honom medh vittnen och skiähl intygas har åh ortten giordt hafva.

Dher före remitteras bemelte Mattes till sitt forum vidh Gränge att lagl handteras i det han derest misstänckes om stöldh eller annat huadh sedan der efter hijt hörer, om förrymd knechtetiänst och olofl hysande medh annat mehra på hendelse något yppas kunde, vill dhenne tingsrätt vara sorgfälligh att affhielpa i det som giörligit vara må.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).