free web hosting | free hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Skuld till kyrkoherdens änka. Opp: Matts Jakobsson. Bakåt: Diverse stölder. 25 februari

Matts mor mördad? 25 februari 1679.

S d kom för rätten Jacob Jacobsson[Not] ifrån Äpplaboda och klagade till sin stiuffader Lars Larsson Skytt i Sandsiön i det han förmeenar honom skohla giordt aff medh hans moder, som bemelte Lars var vigdh vidh, effter som moderen kommit bortt een vicka för nästlidit sommartingh, och alt sedan haar han intet hördt af henne.

Bemelte Lars bekienner det hustrun ähr bortkommen och han mycket söckt effter bemelte sin hustro, män intet kan finna igen henne, dher hoos högeligen neekade sigh slagit ihiehl samma sin hustro, mindre veet hvar hon ähr, antingen lefvandes eller dödh, ej heller på huadh sätt hon umkommit.

Thomas i Glopsiön säger sigh stådt vidh Nohra torn, icke länge sedan och hördt Lars och Mattes i Mången talas vidh, då Lars sadhe huru skohla bära oss åth medh kijstan, kanske säger Lars det din son Mattes lährer tahla om henne.

Der till Mattes då svarade, näij det giör han intet. Her till Mattes neekade, bemelte Lars Larssons son Mattes Larsson bekiende nu för rätten, det faderen förlijktes att alt stella illa medh stiuffmoderen, det the och giorde om morgonen förr än hustron borttkom, män intet veet han huru hon ähr umkommen, uthan något der effter, skall Lars bedit sonen det han ville skaffa honom 100 -- penningar, mädan han var --ader att gåå bortt eller rymma för det som sades om hustron.

Lars säger sigh begiärat penningarna till dhen ända att han skulle gåå långh vägh in i Nårige, att opsökia sin hustro, och till ingen annan ända skall dhem begiärat, till hvilcken saak intet andre vittnen, eller skiähl nu för tijden finnes, der före opskiöts till nästa tingh, på det -- må om några andre vittnen eller skiähl sigh yppa kunna. I medler tijdh steller Lars för sigh borgen, der han gitter, män hvarom icke det förvaras han i vederbörligit cronones häckte.


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Skuld till kyrkoherdens änka. Opp: Matts Jakobsson. Bakåt: Diverse stölder. 25 februari

Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).