free web hosting | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Redskap. Opp: Diverse stölder. Bakåt: Diverse stölder.

Pengar.

Dher näst angaafs det denne Mattes effter specifikation ifrån Christopher Mårtensson i Sunnaniö och Gränge sochn stuhlit till 278 dlr 12 öre kopparmyndt, hvilken Mattes bekiende sigh tillijka med en annan ttiuff Hindrick Hansson benämbdh stuhlight hafva och dher före ännu intet plicktat eller lagfälgde ähro, ej heller var bemelte Hindrick nu för handen, uthan som synes, skall han hålla sigh flycktigh på andra ortter. Efven ingaafs till rätten een specification på dhe saaker begge bemelte tiuffvar ifrån Christopher Hansson i samma by och sochn stuhlit hafva till 52 dlr kopparmyndt, det och Mattes godvilligen tillstoodh, sedan stuhlit ifrån Sigfridh Larsson i Jällinge och Nåås sochn effter opsatts, som sigh bestijer in alles till 110 dlr koppermyndt. Hvilcken Mattes och säger sigh, medh ofvanbemelte tiuf detta stulit.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).