free web hosting | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Klädesplagg och får. Opp: Diverse stölder. Bakåt: Redskap.

Pengar och silverföremål.

Dhenne Mattes halfbroder Jacob Jacobsson ifrån Äppelboo gifver tillkiänna, det vidh pass 8:e åhr sedan bortstals för honom i Sandsiön och detta tingslag een kijsta som 200 dlr kopparmyndt sampt een silfverkosa om 13 loddh och 2 silfskedar voro uthi, dett han påstårr att Mattes med andra flere skall stuhlit hafva, hvar till Mattes bekiende, det han och stiuffaderen Lars Skiött sampt Tommes i Mången, som nu döde ähre, och Anders Månsson i Kiäxkiernen samme kista och penningar tagit, dock sade att Anders Månsson allena togh kijstan, uthur een boodh, män sedan delte dhe stölden sins emillan, det och Anders Månsson nu för rätten tillstoodh och bekiende, ägande att Lars Skytt och dhe andre bådo honom taga uth kijstan, män säger sigh icke mehra fått af penningarna änn 2 Rdr der hoos kan icke vara om penningarna varit så många som nu föregifves. Hvartill nembden vijste att berätta det Jacob Jacobsson åthskillige gånger her till förenne för rätten klagat, effter så stor summa som bemelt ähr, af penningar och silfver borttagne vara, här iämte förmeendte bemelte Anders Månsson att Lars Skytts son Mattes skohla veetat af sin faders stöldh, dher till samme Mattes neekade och bekienner allenast att hans fader hade deel i een stuhlin silfverkosa, som han afviste, för hvilcket dhenne Mattes Larsson kiöpte åth sin fader 1/2 tunna rog, sägandes sigh intet kunnat yppat sin faders stöldh för räddheets skuldh.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).