free web hosting | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Hästar. Opp: Diverse stölder. Bakåt: Pengar och silverföremål.

Klädesplagg och får.

Ländsmannen uthi finnemarken Nils Pedersson på Löfåsen berättade det be:te Mattes Jacobssons tienstepiga Britta Jönsdotter skall bekiendt det hon fått een rödh vallmarskiortell af dhenne sin huusbonde i löhn, som han stulit hafver, hvartill Mattes neekar och säger det hans cammerat tiufven Hindrick dhen stuhlit och sedan gifvit den till pijgan. Efven skall pigan bekiendt det dhenne Mattes medan hon tiendte honom stuhlit ett fåhr ifrån Mattes Oluffsson i Silcken, der till Mattes neekade och pijgan var nu intet tillstädes, uthan säges vara blindh och i älendigheet, att hon ej till tinget komma kan, dock skall hon äfven bekiendt det samma för landsgevallieren Anders Jöransson, som och be:te gevalljer nu lika som ländsmannen giordt, berättade sig af henne hördt hafva.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).