free web hosting | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Vapen och ammunition. Opp: Diverse stölder. Bakåt: Klädesplagg och får.

Hästar.

Mattes i Mången blef tilltalad om tvänne hästar af be:te ländsman, som förmeendtes det han i Nåås sochn skall stuhlit hafva, dher till Mattes svaradhe sigh optagit bemelte hästar hemma vedh Mången som haar kommit vilse, dhem han i 8:a dagars tijdh hafft hoos sigh, sedan ärnade rijda till Nora att opplijfa dhem, då han fick dhen eena hästen till Mattes Larsson i Sandsiön, hvilken Mattes Larsson bekienner sigh rijdit till Juhlsiö medh honom, sedan tillbaakas hem igen och skaffat honom hem till sin ägare uthi Silcken, efven skall dhen andra hästen kommit tillbakas till sin ägare, som och tingsallmogen vijste att berätta.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).