free web hosting | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Våldsamt motstånd. Opp: Diverse stölder. Bakåt: Vapen och ammunition.

Säd.

Håkan Pedersson i Säfsiön förmeendte att tiufven Mattes Jacobsson stuhlit 60 rogbandh af een stack i skougen från honom, effter fäterna i snöden var till Mången, män intet dädan syntes några fähter. Mattes neekade inständigt till dhenne stöldh. Sigfrijdh Nilsson i Stora Thomesiön berättade sigh varit medh och syndt fähterne och spåren ifrån rågstacken och till Mången, hvarest på vägen någre rogax lågo och när the kommo till Mången att sökia dher effter fingo dhe intet loff att ransaka lafven eller finnerijdan.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).