free web hosting | free website | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Ogudaktigt leverne. Opp: Tjuverier och grova stycken. Bakåt: Säd.

Våldsamt motstånd.

Gevallieren angifver att enär han förliden höst skulle fängsla och antasta dhenne Mattes Jacobsson hafvandes medh sigh een man benämbdh Erick Oluffsson i Silcken, då slogh Mattes honom Erick i hufvudt medh een yxhammar, sedan sunder axlebeenet att han theraf dånade nedh. Dher på högg han åth gevallieren så att han måste gifva sigh tillbakas. Sedan toogh till sin bössa och ville skuta gevallieren, men det klickade för honom. Dher på nödgades gevallieren att skiuta Mattes medh sin bössa, så att lodet gick i högra handen, dher hoss berättade gevallieren att honom ähr sagdt det dhenne Mattes skolat några åhr sedan skutit elgar olofligen, hvilcket Adam Skåtte vedh Hellefors berättat hafver. Mattes säger sigh lagligen plicktat för en elgh han skutit och mehra hafver han intet giordt.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).