free web hosting | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hostingDate Hot Girls

Click Here!

Save Your Money

Click Here!

[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Stöld av livsmedel. Opp: Tjuverier och grova stycken. Bakåt: Våldsamt motstånd.

Ogudaktigt leverne.

Frågades af rätten hvadh lefverne dhenne Mattes fördt. Dher till kyrckioherden Hr Jacob Fabricius och cappellanen Hr Erick Sundius berättade att dhenne Mattes sällan gådt till kyrkian att läsa och han på 5 åhr icke varit till herrans nattvardh.

Sedan bönfölle nembden medh allmog att blifva i synnerheet dhenne Mattes Jacobsson qvitt, effter ingen förhoppning om honom till något godt ähr, uthan dher han skulle slippa nu löös eller pardoneras, då befruckta att han giör mycket värre.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).