free web hosting | free hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Medhjälp till trolldom. Opp: Tjuverier och grova stycken. Bakåt: Ogudaktigt leverne.

Stöld av livsmedel.

Håkan Pedersson i Säfsiön klagade att för honom Ao 1676 bleef borttstuhlit åthskillige saaker uthur een visthuusbodh och kiällare af någre tiuffvar, alt öhl, brödh och brännevijn dher var, hvar om han intet annat kan tänkia änn dhenne Mattes Jacobsson gifvit be:te tiufvar dhertill anleedningh, och sielf varit medh dhem i rådh, effter han dagen föruth var dher och låts åthvarna Håkan för tiufvar som voro på gånge, och då tvivelsuthan har gådt och spörjat sedan vijst dhe andra åstadh att stiehla, som skedde på een bönedagh. Her till Mattes neekade för sigh, dock bekienner det han kiände dhen eene tiufven som heet Hindrick Månsson i Brunberga varandes hemma i Ekshärad och Elfvedahlen.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).