free web hosting | website hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Tvist om hö. 1 Opp: Matts Jakobsson. Bakåt: Tillåtelse ta upp Mången.

Tvist med grannarna. 15 juni 1667.

Mathes Jacobsson i Mången kom för rätten och klageligen gaff tillkienna, hurusom Erick i Löffsiön, hans son Erick Ersson och Thomas Olsson i Mången, haffva för honom aff ijdel affvund och illvillia, vettandes och villiandes upbränt 30 stläggenäät, 1 skothnäät tillijka medh huset the låge uthi, som bygdt var på en holma uthi siön, 3 to giäddor torra och 3 to mört. Item upbrandt ett nyhugget fall och 40 stockar nyhugget timber.

Honom till orda framsteghe ofvanbe:th Thomas och Erick i Löffsiön och till dhenna Mathes beskyldningh högeligen nekade, sägandes att ingen ehrligit menniskia skall dhem sådant kunna bevijsa och på thed högsta beklagande, hurusåsom förmedels dhenna Mathises omilde berättelse, dhe ähro aff prophosserne antastade, fängslade och illa hanterade hvorde, medh begiäran att Mathis dherföre tillbörligen plickta måtte.

Fördenskull till att bevijsa sitt kiäremåhl, berättade Mattis att sedan såsom han fick tillståndh aff rätten uptaga Mången, då förtröt thed Erick i Löffsiön och derföre tillsagt honom ondt, fullbordade thed samma midsommars afton, då han först brände upp hans fiskekoija och timbret 3 dagar före, som en piga vedh Tomsiön Annika skall vetta till att bevittna. Mattis och syster Elizabeth berättade dhetta, att sonen Erick Ersson för henne bekiändt hafver, sigh varit och brändt up timbret, men intet fiskeboden. Så hafva Erick Ersson och hans svåger ofvanbe:te piga Annika så slagit för dhenna sin bekiennelse, att hon intet hafver förmått sigh på en longh tijdh.

Då hafva Thomas Olssons döttrar Annika och Marith sagt uthi Mattsases stugu, då prophosserna togo dhem i lö--, Du hafver icke myckit fått dhenne gången, uthan du skall dher ofvan aldrigh trifvas på torpet. Elliest medh så hafver gubben Thomas varit orådh medh Pehr Ersson som nu icke ähr tillstädes, och velat skiuta ihiäl Mattsis, men Pehr Ersson sadhe, Gudh bevare migh dher ifrån, att iag skulle så illa giöra.

Så hafva dhesse anklagade varit missommarsdagen då skadan skiedde, allesammans ifrån kyrckian och ingen annan varit dhen tijdhen på dhen orthen, än dhesse som honom altt ondt lofvat och tillskyndat hafva.

Resol.
Emedan parterne dhetta måhl på alla sijdor beropa sigh på vittnen, dy upskiuts dhenna saak till nästa tingh och allas dheres härvarelse som vederböhr.


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Tvist om hö. 1 Opp: Matts Jakobsson. Bakåt: Tillåtelse ta upp Mången.

Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).