free web hosting | website hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Dom: gren och galge. Opp: Tjuverier och grova stycken. Bakåt: Stöld av livsmedel.

Medhjälp till trolldom.

Dhenne Mattes Jacobssons son unge Mattes benämbdh, bekiende oppå gevallierens tillfrågan, sigh varit medh och sedt det hans fader togh needh een annan tiuff uthur galgen vidh Phillippistadh och bort reepet han var hängdh med, sägandes det een annan finne Lars Pyndare benämdh i Villbäcken och Nåås sochn bedit Mattes skaffa sigh samma reep och lofvat honom för det 12 dlr kopparmyndt, som han icke ännu bekommit hafver. Hvartill Mattes Jacobsson i förstone neeka ville, män omsider tillstoodh sådant sandt vara, nu för rätten effter något betänckiande, att han tagit needh tiufven och bortt reepet, män icke skurit uth på honom hiertat eller hemblige tingen, som tahlet gåår, elliest hvadh stuhlit ähr vidh Nyia Kopparberget hoos Påfvell Mattsson i Skirleberget, så säger dhenne tiuff Mattes Jacobsson det hans cammerat Hindrick Hansson i Aborrekiernen och Gränge sochn skall det giordt, medh mycket annat mehra och icke han, dock finnes ej all hans Mattes Jacobssons stöldh i detta tingalaghs jurisdiction begången vara, för hvilcket det i ett så i allt kunde dömmas, uthan lembnas till sine laga orter, män emedan han nu sielf bekienner sine grofva feel och godvilleligen under kastar sigh dhen plickt och straff som på hans missgiärningar föllia bör, elliest och i anseende det gevallieren befarar, dher han till andra dombsäten föras skulle, torde han som tillförenne skedt ähr, practicera sigh löös och undslippa.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).