free web hosting | free hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Polisövergrepp. Opp: Tjuverier och grova stycken. Bakåt: Medhjälp till trolldom.

Dom: gren och galge.

Dy fölgde der på fölliande domb, nembl desse högmåhlsährender hafver rätten tagit i noga öfvervägande, och emedan först Mattes Jacobsson ifrån Mången frijvilleligen bekienner sigh rymbdt sin soldattienst, sedan på åthskillige orter stoora summor stuhlit, som högdt öfvergåår dhen summa i straffordningen förmäles om, så och gådt någre åhr vidh skougen, sampt giordt groof stycken medh tiufvens nedtagande i Phillipistads galge, som ähr een vederstyggeligh gierning och medh hästetiufverin umgådts sampt budit mordväria moot gevallieren, slagit dhen medh honom varit hafver, då dhe honom fasttoogo och siälesöriarne med allmogen i detta tingslagh öndska blifva af medh honom. Hvarföre dömmes han sigh sielfvom till straff och androm ogudacktigen till sky och varnagel till green och galge, effter Sväriges lagh och straffordningen.

Sedan Anders Månsson ifrån Kiäxkiernen som bekienner sigh stuhlit ifrån Jacob Jacobsson den kijsta som var 200 dlr uthij sampt sölfver på 40 dlr hvilcket giör i een summa 240 dlr så ehuru dhe andre tiufvarne hafva fått medh af samma penningar och sölfver, hvaraf synes så mycket mindre dess straff föllia kunde, hälst han till förenne ej medh något slijkt beträdd ähr. Lijkväll kan dhenne tingsrätt honom ej ifrån lijfsstraffet befrija, uthan dömmes äfven till galgen, effter dhen stuhlne summan högdt öfvergåhr dhe 60 dlr sölfvermyndt, som förmähles om i straffordningen.

Ytterst hvad vidkommer Mattes Larsson som allenast åth sin fader Lars Skytt kiöpt 1/2 tunna rogh för det stulna silfveret och icke pröfvas varit medh i stölden, som nu tiuffven Anders Månsson förmeena ville, uthan dess sökt altijdh att yppa dhe andras tiuffverier ett godt lofordh hafver, blifver för dhen skull för plicktande befrijat

Tiuffven Hindrick Hansson skall effter slås och fasttagas, att han för brutt sitt, förmedelst först föregången laga ransakningh och domb, sedan lagligen plickta må.

Dock lembnas desse högmåhls saaker, underdånigheet under dhen höglofl kongl Svea rijkes hofrätts vidare högvijse omdömme och nådiga resolution.


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Polisövergrepp. Opp: Tjuverier och grova stycken. Bakåt: Medhjälp till trolldom.

Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).