free web hosting | free website | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Matts Jakobssons söner. Opp: Tjuverier och grova stycken. Bakåt: Dom: gren och galge.

Polisövergrepp.

S d klagade Mattes Jacobssons hustro i Mången öfver det gevallieren Anders Jöransson skall tagit af henne några pertzeller, sampt slagit henne. Dhertill gevallieren svarade sigh tvänne reesor varit till Mången att fasttaga honom Mattes och något för sigh och dhem medh honom varit för omaket tagit, effter han så godt som i lijfsfara fängslat honom, dher iämpte tillståendes sigh nösakat varit att slåå dhenne hustro, effter hon varit åth honom medh een knijf, elliest kallat honom röfvare sampt andra illacka ordh, det nu af åthskillige bevittnades och denne sielf bekiende -- och nu sådant af --- hvilcket ansåg till hennes afbön och fattigdomb, det öfriga pantat för cronones uthlagor.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).