free web hosting | free hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Kyrkans fordran på Matts Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Lönskeläger. 17 maj 1682.

Olovligt hysande. 4 februari 1684.

S d anklagade cronones befallningsman välb:de Carl Gilliusson Tollet fölliande personer som skolat hafua hyst och herbergerat tiufven Johan Larsson dhen icke länge sedan bröt sigh uthur cronones fängelse vijdh Nora, såsom först lendsman Nils Persson i Löfåhsen och Finnemarken hvilken icke skall vehla giordt dhem bijståndh som söckte efter tiufven att fast tagas, uthan denne Nilses fadher medh hvilken Nils boor, ett huushåldh och gårdh honom herbergerat, bemelte Nils Pedersson sade och tillstoodh det tiufven kommit dijt och angaaf sigh förr besufvit eet qvinfolck, och då Nils honom tiufven tilltalte, skall Nilses fader bedit och sagdt, det han skulle intet befatta sigh medh samma person, uthan låta honom gå sin vägh.

Resolutio.
Så vijda nembden bevittnade dät varit pålyst åthskillige gånger att ingen må hysa någon som icke vijsar sitt ricktiga pass och det vijdh 40 dlr smts plickt, altså saakfältes bemelte Per Nilsson till 40 dlr för olåfligt hysande.

Johan Olufsson i Silcken bekiende det bem:te tiuf varit hoos hans qvinfolck uthi Johans frånvaru och efven föregifvit sigh lägrat qvinfolck, dock sagdt vara födt vijdh svafvelbruuket, och att hans föräldrar lefde. Johan sade det tiufven skolat sedan han var gången ifrån hans hemman om natten legat i hans broders Erick Olufssons huus och icke hoos honom. Fördenskull upskiöts medh domb i dhen saaken till bemelte Erick iämpte broderen Johan till nästa tingh stämbdh blifver.

Mattes i Mången tillstoodh det berörde tiuf varit under sin flycktigheet i Mången på een stundh föregifvandes sig varit välborne Hr landshöfdingens skytt.

Resolutio.
Medh domb upskiutes till nästa tingh på det tiufven må till mundeligh förhör inkomma.

Enckian i Pantzaretorpet sade sigh intet varit hemma då tiufven dher var, uthan allenast någre qvinfolck, hvilken tiuf skolat sagdt sig varit en mandråpare och hennes mågh Mattes Matsson medh honom handlat, hvilken enckian sade må dher före svara.

Resolutio.
Saaken opskiutes till dess bemelte enckias mågh stämbdh eller hämptat blifuer till nästa tingh, emedan enckian sigh å honom beropade. Hvar efter ett laga uthslagh föllia skall.


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Kyrkans fordran på Matts Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Lönskeläger. 17 maj 1682.

Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).