free web hosting | website hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Lägersmål. 9 februari 1687. Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Kyrkans fordran på Matts

Älgjakt. 30 januari 1686.

S d anklagade prophossen Anders Andersson uppå befallningsman vählbetrodde Carl Gilliusson Tollets vägnar, Matts och Erick Mattsöner i Mångstorp för dhet dhe skulle hafva skutit en elgh till hvilket dhe alldeles nekade. Prophossen beropade sigh till vittnen Jöran Jöransson i Sandsiön, hvilken berättade sigh intet visste något -- dher om och Pähr Erickssons -- Anna Olofsdotter i Sandsiöhögden:, som uppå rättens tillfrågan sade, att hon i fiohl våras sedt stället efter hvarest blodigt varit, men hon visste intet hvem dhet giort eller hvad diuhr som dher skutit var, dhetta opskiöts till nästa tingh och befallningsmannens ankombst att vijdare skiähl till dhenne saaks öfvertygande vijdh handen bringa.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).