free web hosting | free website | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Medhjälp till rymning. 26 Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Lägersmål. 9 februari 1687.

Våldtäktsanklagelse. 21 augusti 1688.

S d stältes för rätten konan Marit Matsdotter i Tommesiön och anklagades af gevaldiern väl:t Henrick Vindloo för det hon har låtit sigh besåfva af een ogift karl Erick Mattsson i Mången, hvilkchen för 7 åhr sedan haar lägrat hennes halfsyster Anna Markusdotter på mödernet, eller medh denne kohna samsyster --eren Karin Tommesdotter, men om -dren halfsyskon, och medh henne barn aflat, derföre dee vijdh tinget plichtat, men han haar medh een tiuff sigh för någon tijdh sedan, uthur fängelset i Noora uthbrutit.

Konan Marit tillstodh och bekiende, det bem:te Erick Mattsson hennes i fiordh valborgsmässotijden uthi skogen mellan begge Mångstorpen våldtagit, och förleden våhr Mattesmässotijden födt barnet, hvilket han henne tillstyrkt och inrådt, att mörda och rymma bort på een annan ort, när hon för honom bekiändt sigh varit hafvande, det hon all intet vehlat giöra, eller hans onda rådh lyda, uthan haar sitt barn som ähr ett piltebarn lefvandes behållit.

Konan tillspordes huru många gånger han medh henne sammanblandning haft, eller om hon i skougen roopade, då han henne våldtogh. -- intet mehra än een gångh och enär hon ville roopa, haar han hootat henne att tillfouga det som värre vara skulle, äfven tillfrågades hon, om hon medh någon annan haft lägersmåhl, det hon aldeles nekade.

Befallningsmannen Charle Gillesson Tollet berättade, att drengen Erick Mattssons moder enckian hustro Anna Olsdotter i Mången, hade bekiendt det han varit några gånger hemma hoos henne om dagarna, sedan han fängelset i Noora förrymbdt, hafver det hon tillstodh och bekiende sant var, att han hoos henne några gånger om dagarna varit, men straxt begifvit sigh åther i skougen, der han sitt tillhåldh hafver, dedt hon det intet förr för cronones befallningsman gevald hr länsman angifvit.

Lensman Niles Pedersson i Löfåhsen tillspordes om hon tillvitt honom om våldtäckten, hvilcket hon jakade hon honom beskylt, uthi fängelset som han neekat at han henne våldtagit.


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Medhjälp till rymning. 26 Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Lägersmål. 9 februari 1687.

Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).