free web hosting | website hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Lägersmål. 26 januari 1689. Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Våldtäktsanklagelse. 21 augusti 1688.

Medhjälp till rymning. 26 januari 1689.

S d anklagade gevallieren väll:t Hindrich Vinlod Erick Mattssons moder hustru Anna Matsdotter i Mången för det hon skohlat i Nohra fängelse gifvit sin son en stamp att der medh afslå sigh boijan, beroopandes sig på een attest gifven af vachtemästaren i Örebro Johan Fredzlagt d 3 septemb nästleden, lydandes att tiufven Jacob sådant berättat hafver, hustru Anna neekade aldeles der till, hafvandes hon icke vehlat låta sin son bekomma een knijf, när hon åtta dagar för än han Erick Mattsson uthur fängelset rymbde uthij Nora var hoos honom och han af henne begiärte.

Gevallieren påstoodh sin tahlan vijdare, män som hon neekat enständigt och han inga andra skiähl framtee kunde, ty frijerkienner rätten henne för gevallierens åtahl i detta måhlet.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).