free web hosting | website hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Matts hyst rymling. 20 Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Medhjälp till rymning. 26

Lägersmål. 26 januari 1689.

S d anklagade gevallieren väll:t Hindrich Vinloo fången Erick Mattsson i Mången för bedrijfvit lägersmåhl medh konan Marit Mattsdotter i Tommesiön, det dhe begge tillstodo, ransakningen på nästförrige tinget d 21 aug oplästes och tillspordes fången, om han hafver konan våldtagit, som hon i samma ransakningh honom tillvidt, dertill fången neekade, föregifvandes att han med henne haar i Mången uthi sängh sammanleegat, då han druckin varit, och hon hafver till honom dijtgådt.

Jämbvähl neekade fången och dertill, att han skulle henne inrådt förgiöra barnet, och hon sedan med honom borttrymma, som äfven konan i samma ransakning haar honom påbörda vehlat. Kunnandes konan nu närvarande ej heller honom sådant öfvertyga, iämbväll är vid sidsta tingh samma hennes tillvitande ophäfvit af dhe skiähl uti ransakningen finnes.

Af protocollet d 31 januarij 1683 befans att denne fången hafver tillförrende konan Marit Mattsdotters halfsyster Annika Marckusdotter belägrat som och hafver Erick Mattsson nu tredie reesan lägersmåhl bedrijfvit, förehöldts af rätten än vijdare Erick Mattsson och tillfrågades om han flere missgierningar begångit hafver, eller om han med tiufven Jacob till Skieninge eller annorstädes varit och med honom stöldh bedrijfvit, sedan han Pedersmässetijden sigh uthur Nohra fängelse bruutit, då han der till aldeles och enständigt neekade, sägandes sig ej något mehr giordt hafva eller han mera hafver att bekienna än sagt är.

Resolutio. Ehuruvähl Erick Mattsson hafver tillstådt icke allenast att han tredie reesan hafver giordt lägersmåhl, iämbvähl det bedrifvit med denne kona Marit Mattsdotter halfsyster med konan Annika Marckusdotter åh fäderne, men samsyster åh mödernet och således rätten pröfvar honom vara saaker till 6 åhrs landsflyckt i anledning af 1615 åhrs konung Gustaf Adolphis straffordnings 5 punct, lijkvähl såsom han vid Nohra ting d 10 januarij sidstledne ähr för fängelse brytande flyende, dömbder ifrån lijfvet, alt så lembnas denne saaken iempte den förrige till den höglofl kongl hofrättens högvijsa censur och omdömme.


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Matts hyst rymling. 20 Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Medhjälp till rymning. 26

Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).