free web hosting | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Älgjakt. 19 maj 1692. Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Lägersmål. 26 januari 1689.

Matts hyst rymling. 20 maj 1690.

S d anklagade länsman Mattis Persson Mattis Mattsson i Mången för det han hysat hafver sin broder Erich, som een tijd på flychten varit, och sidst brutet fängelset i Nohra. Der på Mattes sigh förklarade, att han intet rådt före dhet Erich kommit till honom i Mången. Nils Johansson vid Silfvergrufvan berättade, att Erich giordt denne sin broder och moder stoort meen, och intrångh dher uti torpet Mången, då han dijt kommit, och då tagit ifrån dhem hvad han veelat och understundomb med hugg och slagh vehlat öfverfalla, så att dhe af honom myckin --ligheet lijdit. Jembvähl berättade dommaren att Erichs moder hafver klagat sigh 2ne gre för honom öfver det Erich kommer till dhem i Mången, och hon åstundat att blifva Erich qvitt.

Inspectören välb:de Gustaf Vargh tillijka medh länsmannen klagade att då någon af cronones betiente till Mången kommit, hafva dhe varit i största lijfsfahra af dhem der i torpet boende tillskyndat, men Mattes såvähl som modren neekade der till att dhe Erich aldrig hyst eller han af dhem huus begiert, uthan när han kommit -- giordt hvad han vehlat, såsom och att dhe aldrig hafva hindrat cronones betiente då dhe kommit honom att fängsla, mindre honom vahrnat.

Med denne saak opskiöts till dess gevaldiern Hindrich Vinloo tillstädes kommer, som länsman tillsagdt Mattes emoot sigh att stemma.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).