free web hosting | website hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Inträde på Mången. 13 Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Matts hyst rymling. 20

Älgjakt. 19 maj 1692.

S d anklagade länsman Mattes Pehrsson i Löfåsen, Mattes Mattsson i Mången, för det han skolat ihiälskutit och fält en elgh. Hvar till Mattes Mattsson neekade, och föregaf det Villebäcks folcket i Dahleskogen och Grenge sochn, denne elgh skiutit. Länsman producerade till vittne drengiarna Mattes Mattsson i Grensiön och Johan Påhlsson ibidem, hvilcka efter aflagde eeder, hvar för sigh vittnade. Johan Påhlsson först, att enär han medh andre flere skulle iaga efter en biörn 8 dagar för vårfrudagen, då sågh han Mattes i Mången vara i föllie medh Villebäcks karlarna Samuel Mattsson, Mattes Larsson, Zefrid, Lars och Jöns Mårtenssöner sampt Ivar Jonsson, som iagade elgen, men hvem elgen skiöt veet han intet. Mattes i Grengsiön hade samma berättelse som Johan Påhlsson. Länsman sade sigh funnit en yxa och en elghudsrem på platsen, der elgen varit slagen, hvilcka Mattes i Mången sedan igenbekom. Men Mattes neekade sigh desse saaker emottagit, och sade det länsman liuger, dock tillstod Mattes sigh varit tillhopa medh Villebäckskarlarna och i deras föllie, sampt haft med sigh byssa och luppit på skijdor, men neekade aldeles sigh elgen skutit, ej heller veet hvem det giordt, föregifvandes Mattes sigh kommit med dhem i föllie af dhen orsaken, att han ärnat gå till länsman och uthkräfvia penningar, för det han kördt kohl åth honom.

Resolutio.
Emedan Villebäckskarlarna i Nåås sochn som föregifves hafva elgen jagat och fält, nu inttet voro stembde eller tillstädes, kunde rätten denne saak ej afgiöra, innan dhe tillstädes komma, fördenskull vill rätten hafva hemstält till högvälb:ne Hr baron och landshöfdingen att tillskrijfva högvälb:ne Hr landshöfdingen i Gambla Kopparbergs lähn, att dhe kunna blifva till näste tingh hitbrachte för samma elgs skiutande att plicht der dhe finnas brottslige.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).