free web hosting | free hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Matts stämmer Erik. 4 Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Älgjakt. 19 maj 1692.

Inträde på Mången. 13 februari 1697.

S d kiärade Erich Matsson i Mången till sine bröder Mats och Gustaf sampt svågern Lars Olsson ibid, begiärandes att som han en arfvinge är, han ock må få inträda på hemmanet och niuta besittningen till godo, klagandes i synnerheet att svågeren under den tijden Erick varit i Marstrand uppskurit någon hans fallrog och vill den ej förnöija.

Svaranderna sade fuller att om hemmanet kunde tåhla ville, de vähl att han ock det besutte, men det kan intet bära så många åboer, och om rågen förklarade sig Lars Ollson, att den var oppskuren innanhan blef gift med sin hustru, och kan han allenast komma att svara för 2 tunnor rogh, som under hans bortovarande åth Marstrand, hans moder honom sedan han gift var till sänt, där på han skall betahlt 1 tunna salt och vijdare pärtzedlar till 90 dlr bestående i en skiorta för 4 dlr, ett par skor för 3 dlr och ett par vantar för 2 dlr, här vid replicerade åter Erick Matsson, att han ej fådt mer än 3 pund råg och 5 pund korn, skiortan har han ock fådt, men den skall varit nog sliten, skorne skole intet varit värde mer än 6 dlr, vantarna har han ock fådt, vidare tillstod och sig fådt 2 pund korn vid qvarnen.

Ingafs elliest en specification på alt hvad af hans fall medan han i Nohra fängelse satt och vijdare åth Marstrand varit oppskurit är och hvar till så det ena som det andra uthgifvits och föregaf Lars Ollsson att modren det alt under händer haft, och så det ehna som det andra föreluppit, innan han kom med sin hustru i ächtenskap.

Resolutio.
Såsom nämbden i synnerhet nog kunnigt är att det hemman desse tvista om, och Erich Matsson söker inträde uti, är chrone och underlagt med dagsvärken till Hälleforsen, om hvilkes disposition hvad åboer därpå vara böra. Rätten sig icke antaga kan, något att förordna, mindre tillåta, att flere sig där inträngia skohla, än hemmanet till nytto är, alltså varde i det måhl parterne, där de ej elliest sämjas kunna till hr generalmajoren och landshöfdingen remitterade, dess behag att sökia, huru många åboer sig där må inrymmas, hvad elliest Erick Matssons tahlan i synnerheet angår till sin svåger Lars Olsson angående den råg, som af dess fall skall genom Larses hustru som då ogift var, uppskuren varit och förnöth den tijdh Erick i Nohra fängslig settat, och vijdare åth Marstrand förd var, så emedan skulden nu gifves på Erichs moder, att hon där om disposition haft, som icke olikt finnes, ej heller dhe instämma huru mycket rågen skall varit som inbärgad blifvit, så förorsakas rätten att förordna nämbdeman Erick Svänsson vid Grufvan, Erich Ollsson i Skåhlen och Joen Andersson i Skiersiön, hvilka måge bemanna om en viss dag och uti så modrens som Larses hustrus egen närvaro liqvidera dhem emellan, öfver det hvad en eller annan kan uppburit och lära tijonde räcknarna nog kunna vid handen gifva, hvad dhe där befunnit på fallen blifvit, skulle dhe då där igenom ej kunna skilde blifva, gifves saksens beskaffenheet som hon då befunnen blir rätten vidare vid handen.


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Matts stämmer Erik. 4 Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Älgjakt. 19 maj 1692.

Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).