free web hosting | free hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Tidelag. 21 juni 1704. Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Matts stämmer Erik. 4

Lägersmål. 13 juni 1703.

S d stälde ländsmannen Erich Viboum för rätten Erich Mattsson i Mången ogift karl och ogifta qvinfolcket Marit Påhlsdotter vid Mången, hvilka med hvarannan lägersmåhl begådt, derefter hon d 23 feb sidstl födt barn, som än är i lifvet. Bägge de anklagade tillstode lägersmåhlet. Nämbden påminte här vid, att denne Erich tillförne åthskillige lägersmåhl begådt.

Erich bekiände alltså det han har först belägrat en kona Anna benämnd och för samme giärning plichtadt, sedan har han der efter åter begådt lönskeläger och plichtadt för en kona, heeter Carin, sedan 3die resan belägrat den första konans halfsyster benämnd Maria och derföre med gatulopp sampt arbete i Marstrand i 3 åhrs tijd vorden afstraffad. Qvinfolket Marit hade och som hon tillstod och bekant var en gång tillförne för lönskeläger blifvit afstraffad, Rätten tog denne sak i behörigt öfvervägande, deröfver stadnades i fölliande domb.

Resolutio.
Såsom Erich Matsson ifrån Mången hafver sig nu fierde resan med lägersmåhl försedt och belägrat konan Marit Påhlsdotter vid Mången, altså blir och han för detta fierde gången föröfvade lönskeläger härmed dömbd att löpa fäm ggr gatulopp och undergå kiökioplicht ståendes 4 gågner på plichtepallen i Hällefors kiörkia och skall i lika mått Erich Matsson likmätigt kongl maj:ts kiörkiolag böta trehundrade dahler silfvermynt, men i mangel af böter sittia 3 veckor i fängellse vid vatten och bröd och blir Erich Matsson medelst detta häradet alldeles förvist, och detta alt likmätigt kongl maj:t åthskillige nådiga förordningar om lägersmåhls efterstraffande. Marit som andra gånger sig med lönskeläger försedt, skall böta fyra dlr silfvermynt men i mangel af böter slita rijs och undergå kiörkioplicht ståendes 2ne sundagar på plichtepallen i Hällefors kiörkia. Så bör och Erich Matsson till dess med Marit aflade barn föda och underhåld förhielpa åhrligen moderen så länge hon det hoos sig hafver tiugu dahler kopparmynt och det ifrån den tid barnet till världen född är som skiedt de 23 sidstlidne februarij och till dess det sig sielf födan förtiena kan.


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Tidelag. 21 juni 1704. Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Matts stämmer Erik. 4

Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).