free web hosting | website hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hostingDate Hot Girls

Click Here!

Save Your Money

Click Here!

[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Tidelag. 16 februari 1705. Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Lägersmål. 13 juni 1703.

Tidelag. 21 juni 1704.

S dag stälte cronones befallningsman vählb:de Johan Ytter för rätten Erich Mathsson från Mången och Hellefors sochn, ogift karl, om sine som han sielf bekiände 45 åhr, förmählandes det vara om honom ett rychte uthkommit, som och hans svåger Lars Ohlsson i Mången angifvit, det han förleden höstas skohlat haft tijdelag med ett stod, hvar om vidare att ransaka och döma han till rätten hemstählte.

Lars Ohlsson närvarande förmählte härom således, att han dagen före Mattesmässan i höstas kom tillika med sin hustru roendes öfver siön till Maths Mathsson i Mången, derest Erich Mathsson hade sitt tillhåld, och då de kommo till lands och togo sine sadlar att bära op, kom Erich Mattsson på andra sidan om giärdesgården och hölt på att binda sitt sto i ett hörn och då luppo 2ne hans hästar och en Matts Mattsson jembte stoet, så gick han tillika med sin hustru op till Matts Matsson, sedan lop Lars Ohlsson straxt neder att taga sine hästar, som han skulle hafva till Öhrebro och när han kom dijth neder och tog sina hästar, som stodo en par fambnar pass derfrån, blef han varse Erich Matsson ståendes bak för stoet på en sten pass ett halft qvarter hög och backen lutade uthföre och der han stoets svantz på sin vänstra sida och han lade händeren fram på ryggen på stoet och stod i full giärning med henne, rörandes kroppen som till en sådan vederstyggelig giärning och i det samma han tog hästarne, lop han tillbakars pass 20 steg och vid han då såg sig om, såg han Erich Mattsson intet mehr, och strax han kom up, bekiände han det för Lisbeta Andersdåtter i Mången och en annan karl Jacob Knutsson ifrån Gränie sochn, kom och i detsamma han hölt på och tahlade derom.

Erich Matsson sade att detta har Lars Ohlsson af afvund angifvit emot honom, tillståendes att han vähl stog bak för stoet, men sade det vahr intet bundet, uthan stod och åth och hölt på att draga tagel uhr svantzen på henne till fogelsnaror och han blef intet varse Lars Ohlsson.

Ländsmannen Vijbom berättade härvid att han sedt detta rum som Lars Ohlsson säger denna giärning vara skiedt på och står denne sten pass 3 ahlnar från gierdesgården och ifrån stenen till giärdesgården lutar backen å syn och der är intet bete som creaturet der kunnat äta. Befallningsmannen begiärade att efterfölliande nembl Erich Ersson i Villbäck, Samuel Marckusson i Mången och änkian hustru Elisabeth Andersdåtter i Mången som om sådan Erich Mattssons giärning någon närmare underrättelse skohle hafva, måtte i detta måhl edeligen afhöras, hvilket och rätten fant nödigt.

Aflade altså desse sin edh med hand å bok och derefter bevittnade

1mo
Erich Ersson att han onsdagen för Mattesmässan förledet åhr gick till Mången efter han der var satt i rota, och då bad Erich Matsson honom smida åth sig hästskor med mehra, som han och giorde och hade han Samuel Markusson med sig till hielp och då tog han märke till hästskor åth detta stoet om mårgonen som stod uthan för fähuuset under en skulla, sedan när de hade smiedt 2 gånger hästskor gingo de op till att sko stoet, litet för skymningen och när då kommo tilld et rum det förr stod, var det inte där. Så ginge de in uthi skiöfven och såge om det var där, men som de det intet funno der, gingo de tillbaka till fäähuuset och då lätte Samuel Markusson på dören och i det samma såg Erich Ersson in medh hufvudet och blef så varse stoet der inne och Erich Mathsson stod bak för stoet och sprang i det samma i andra båset, men intet såge de något techn till att han något olåfligit hade före, var och något skymt i fäähuuset, så bad han Samuel straxt taga stoet uth och så skodde de det, och var Erich Mattsson något drucken och när de kommo in att ätha, sade Erich Matsson om det vore 2 eller 3 som sedt något med en, så kunde de intet vittne på en, en lifssak, uthan det vore sex, då Erich Ersson svarat, om det vore en som vo--ård, så kunde han nog sätta en giöra,

2do
Samuel Markusson giorde i alla måtto lika berättelse med Erich Ersson,

3tio
hustru Elisabeth att Lars Ohlsson skall kommit till henne, der hon var i en bod vid Mången den samme gång då han skall funnit Erich Mattsson ihop med stoet, då han sagdt till henne: Herre Gudh nåde mig fattige gåsse, iag skulle kommit på denne vägen, att iag skulle fådt se Erich Matsson i hoop med Märren, som iag nu giordt, då hon bedit honom tiga der med, vidare har hon hvarcken förr eller sedan hördt eller sedt der om.

Detta förestältes än vidare Erich Matsson, då han förmählte att han icke nekar det han var inne i fähuuset den samme gång som Erich Ersson och Samuel Markusson bevittnadt om, men sade, att hvar dag måtte han sättia stoet i fähuuset, elliest fick det intet äta i fred för boskapen uthe när den släptes uth och i detsamma han det insatt, kom Samuel Markusson in och tog det uth, att skoo. Nekade och att hafva sagdt att 2 eller 3 skulle intet kunna vittna på en lifssak, uthan om de vore sex. Rätten förmante Erich Matsson att bekiänna sanningen, men han nekade ändå enständigt till denna giärning.

S dag förehade åther rätten Erich Mathsson ifrån Mången, som för tidelag angifven är och honom till sanningens bekiännelse alfvarl förmante, men han nekade nu som tillförene enständigt. Rätten till mehra försäkring oprepade och upläste nu i vederbörandes närvaru hvad för middagen var i denne sak till protocolls fördt, det den ene med den andre vidkiändes.


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Tidelag. 16 februari 1705. Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Lägersmål. 13 juni 1703.

Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).