free web hosting | free hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Tidelag. 17 februari 1705. Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Tidelag. 21 juni 1704.

Tidelag. 16 februari 1705.

S dag förehade åther rätten Erich Mathsson ifrån Mången, som angifven är att tijdelag hafva begådt, och stälte till honom månge och flitige förmaningar att bekiänna sanningen och honom förehölt hvad store misstanckar föruthinnan kan vara emoth honom, af hans förra elaka och lättfärdiga lefverne, i ty han för 4 lägersmåhl plichtat och der under belägrat 2ne halfsystrar, har och några åhr derföre varit i Marstrand, föruthan det han med kroppen plichtat, men Erich Mattsson stod ändå dervid enständigt, att han är oskylldig, sade och att han nu ärnat gifta sig. Rätten tillsporde honom hur han kommit att stadna vid Mången, efter han för sin odygd tillförenne häradet varit förvijst och förd uthom häradet, svarade att han förmente att få komma till Mången igen.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).