free web hosting | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Eriks rymning. 18 februari Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Tidelag. 16 februari 1705.

Tidelag. 17 februari 1705.

S dag inkallades än vidare för rätten Erich Mattsson ifrån Mången som härsammastädes för tijdelag är angifven och stälte ännu till honom rätten åthskillige eftertänckelige förmaningar, att bekiänna sanningen om han uthi detta är bråtslig men han stod enständigt dervid och betygade sig vara alldehles oskylldig, uthlåtandes sig ännu att detta angifvandet skiedt af afvunde, på det han måtte hafvas uhr vägen och i synnerhet efter han nu tänkt att gifta sig och sätta sig neder. Häradsrätten läth åther afföra Erich Mattsson i förvar till mårgons, då häradsrätten saker vidare företaga och afgiöra vill.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).