free web hosting | free hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Stöldermisshandel; lappesporren. 12 Opp: Matts Jakobsson. Bakåt: Stöld av en tunna

Stölder av pengar och silverföremål. 1 mars 1675.

S d gaaf Jacob Jacobsson i Tomesiön tillkienna, det förliden höst, skulle ifrån honom penningar för hvilket han misstänker sin stiuffader Lars Larsson Skytt och Anders Månsson i Kiexkiernen, hvartill dhe begge nekade, och det som stulit ähr, var 198-- kmt, een silfskåhl om 7 -- item 2 st silf skedar goda om 1,5--. Jacob säger sigh förstådt det stiuffaderen hafver sedan det stahls, haffer penningar så väll som Anders Månsson det Tohmas i Mången skall sedt hafver, hvilket Tohmas nu tillstoodh och bekiennde, det Mattes i Mången bödh honom för han skulle tijga een silfskåhl, hvilken Mattes intet var tillstädes, minder stämbdh der före opsköts till nästa thingh, då Mattes och alla interessenterne skohle sight infinna.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).