»Hvar som hafver tidelag med fä, eller andra oskiäliga diur; then skal halshuggas, och i båle brännas, varde ock samma diur tillika dödadt och brändt.«.
free web hosting | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Tidelag.

Även om det var redan 1704 och 1705, som Erik Mattsson anklagades för tidelagGrythytte ting, så kan det vara intressant att läsa motsvarande paragrafer i 1734 års lag, Missgiernings Balk, Cap. X De finns beredda för utskrift på ett sätt, som efterliknar förlagans utseende, i PDF-filen 1734_tl.pdf (c:a 40 kB). Dess ordalydelse såsom oformaterad text följer nedan.

Däremot fanns 1703 års bibelöversättningKarl XII:s bibel«.), vari umgänge med djur omtalas i Tredje Boken Mose, 18. Capitlet, vers 23 och 20. Capitlet, vers 15. Här vers 23 i kapitel 18 ur en utgåva från 1857 (med adertonhundratalsstavning):

Du skalt ock icke ligga när något djur, at du dermed orenar dig: Och ingen qwinna skall skaffa hafwa med något djur; ty det är en styggelse.

Missgiernings Balk.

X. Cap.

1. §.

Hvar som hafver tidelag med fä, eller andra oskiäliga diur; then skal
halshuggas, och i båle brännas, varde ock samma diur tillika dödadt
och brändt.

2. §.

Nu kan någor ej bindas till sielfva gierningen; men finnes hafva haft
fullt uppsåt, och varit beredd en sådan styggelse at fullborda: tå
skal han arbeta i halsjärn halft åhr eller mera, efter sakens
omständigheter.

Hela texten till missgärningsbalken i 1734 års lag finns i Fornsvenska textbanken. Den texten ser ut att vara avskriven efter en förlaga i frakturstil eller tysk skrivstil, ty det, som tecknas med »v«. i vår antikvatext, tecknas där med »w«.; men lagtexten återgives tråkigt nog inte med fraktur på den sidan heller.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Denna sidas innehåll finnes även på sidan http://www.geocities.com/Athens/Troy/6160/ght/tidelag.html