free web hosting | free hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Första Lektionen.*)	Première Leçon.

Bestämda Artikeln. Demonstrativa Artikeln. Article défini.

Nominativ. en(-n);	den		 Nominatif. le
Genitiv. ens(-ns);	(af) den	 Génitif  du
Dativ (åt) en(-n);	(åt) den	 Datif	  au
Ackusativ. en(-n);	den		 Accusatif le

Anm. A. Article défini i Fransyskan motsvarar både Bestämda och
Demonstrativa Artikeln i Svenskan.

Har Ni?				Avez-vous?

Om det personliga pronomen står efter verbet, så sättes ett
bindstreck, trait d'union (-), mellan detsamma och verbet.

Ja, min herre, jag har.	    Oui, Monsieur, j'ai.

Anm. B. Jag heter je; men apostrofen (') i j'ai, jag har, är satt i
stället för bokstafven e. Apostrof brukas alltid vid utelemnandet af
en vokal framför en annan vokal eller stumt h.

Hatten.				Le chapeau.

Anm. C. Le blir framför en vokal eller stumt h: l'.

Har Ni hatten?			Avez-vous le chapeau?
Ja, min herre, jag har hatten.	Oui, Monsieur, j'ai le chapeau.
Brödet.				Le pain. 
Saltet.				Le sel.

Anm. D. Genus är i Fransyskan blott tvåfaldigt: Maskulinum och
Femininum (om det sednare se längre fram, Lekt. 55). Hvad som i
Svenskan är Neutrum, är således i Fransyskan antingen Maskulinum eller
Femininum.

Tvålen.				Le savon.
Sockret.			Le sucre.
Papperet.			Le papier.

Anm. E. Ord, som i Svenskan äro Maskuliner, kunna vara i Fransyskan
Femininer, och omvändt.

Min hatt.			Mon chapeau.
Edert bröd.			Votre pain.
Har Ni min hatt?		Avez-vous mon chapeau?
Ja, min herre,			Oui, Monsieur,
	jag har eder hatt.		j'ai votre chapeau.
Har Ni edert bröd?		Avez-vous votre pain?
Jag har mitt bröd.		J'ai mon pain.

Hvilken? Hvad för en?		Quel?
Hvilken hatt har Ni?		Quel chapeau avez-vous?
Jag har min hatt.		J'ai mon chapeau.
Hvilket bröd har Ni?		Quel pain avez-vous?
Jag har edert bröd.		J'ai votre pain.

Skriföfning 1.

Har Ni brödet? Ja, min herre, jag har brödet. Har Ni edert bröd? Jag
har mitt bröd. Har Ni saltet? Jag har saltet. Har Ni mitt salt? Jag
har edert salt. Har Ni tvålen? Jag har tvålen. Har Ni eder tvål? Jag
har min tvål. Hvilken tvål har Ni? Jag har eder tvål. Har Ni edert
socker? Jag har mitt socker. Hvilket socker har Ni? Jag har edert
socker. Hvilket papper har Ni? Jag har mitt papper. Har Ni mitt
papper? Jag har edert papper. Hvilket bröd har Ni? Jag har mitt
bröd. Hvilket salt har Ni? Jag har edert salt.


---

* Till Läraren. Hvarje lektion dikteras för lärjungarne, som böra
 eftersäga orden, eftersom desamma föreläsas. Till öfning för
 lärjungarne bör läraren framställa frågorna så, att svaren måste
 blifva än jakande, än nekande o. s. v. Hvarje lästimme sönderfaller
 uti tre afdelningar: först granskar läraren lärjungarnes
 skriföfningar, görande dem dervid de frågor, som finnas uti de
 tryckta öfningarne under hvarje lektion; derpå dikterar han nästa
 lektion, och slutligen gör han nya frågor öfver alla föregående.

 I skolor är det bäst att läraren sjelf på Fransyska uppläser den
 Svenska skriföfningen och låter lärjungarne sjelfva dervid rätta
 sina fel samt först derefter framställer till dem frågorna, som de
 turvis besvara. Han vinner sålunda tid och har ändock tillfälle att
 höra, om skriföfningarne blifvit riktigt korrigerade. Hinner läraren
 icke att sjelf tillräckligt sysselsätta sig med alla, så kunna här
 Monitörer, till stor fördel för dem sjelfva, användas. De tvenne
 öfriga operationerna blifva i skolan desamma som vid enskild
 undervisning.

 Det behöfver icke omnämnas, att läraren har i sitt fria val, att
 fördela en lektion uti två eller sammanfatta tvenne till en, allt
 efter lärjungarnes förmåga.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: