free web hosting | free hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Fjerde Lektionen.	Quatričme Leįon.

Denna.				 Ce (förenadt med ett substantiv).

Denna bok.			 Ce livre.

-ens (-ns).			 Du (genitivus), framför en 
af -en (-n).			 vokal eller stumt h, de l'.

(Hundens.) Af hunden.		 Du chien.
(Skräddarens.) Af skräddaren.	 Du tailleur.
(Bagarens.) Af bagaren.		 Du boulanger.
(Grannens.) Af grannen.		 Du voisin.

> Genitiven står i Fransyskan äfven på frågan: hvaraf? hvarom?
 hvarifrån? (d. v. s. såsom ablativ i Latinet).

Grannens hund.			 Le chien du voisin.

Anm. A. Genitiven står i Fransyskan alltid efter det styrande ordet.

Den.				 Celui (determinativt pronomen).

Bagarens hund.			 Le chien du boulanger.
Skräddarens.			 Celui du tailleur.

Anm. B. Den egande genitiven (på frågan: hvars?) kan i Fransyskan
aldrig stå ensam, utan något styrande ord, hvilket utmärker det, som
eges. Är detta ord i meningen förut nämndt och underförstådt i
Svenskan, så måste man antingen upprepa detsamma eller också i dess
ställe sätta det sjelfständiga, determinativa pronomen celui. Styras
flera genitiver af ett och samma substantiv, så sättes detta vid den
första genitiven, och framför hvarje sednare upprepas det
determinativa pronomen.

Eller.				Ou.

Har Ni min bok eller grannens?	Avez-vous mon livre ou celui du voisin?
Jag har grannens.		J'ai celui du voisin.
Har Ni mitt bröd eller bagarens?   Avez-vous mon pain ou celui du boulanger?
Jag har icke bagarens.		   Je n'ai pas celui du boulanger.
Jag har edert.			J'ai le vôtre.

Min eller min egen.		Le mien.
(Nominativ, Ackusativ.)		(Sjelfständigt Possessivt Pronomen.)

Af min. (Genitiv.)		Du vôtre.

Anm. C. Sätt en circumflex (^) öfver en lång vokal. Ex. Le vôtre,
eder; le nôtre, vår.

Är Ni varm?			Avez-vous chaus?
Jag är varm.			J'ai chaud.
Jag är icke varm.		Je n'ai pas chaud.
Fryser Ni?			Avez-vous froid?
Jag fryser icke.		Je n'ai pas froid.
Är Ni rädd?			Avez-vous peur?
Jag är rädd.			J'ai peur.
Jag är icke rädd.		Je n'ai pas peur.

Deklination af bestämda artikeln.

Maskulinum och Femininum Singularis, framför ett ord, som börjas med
vokal eller stumt h.

Nom. -en (-n).			N. l'
Gen. (af) -en (-n).		G. de l'
Dat. (åt) -en (-n).		D. ā l'
Ack. -en (-n).			A. l'

Mannen.				L'homme (Se Anm. B. Lekt. 1.)
Vännen.				L'ami.
Vännens.			Celui de l'ami. (Se Anm. B.)
Af mannen.			De l'homme.
Mannens.			Celui de l'homme. (Se Anm. B.)

Käppen.				Le bâton.
Fingerborgen.			Le dé.
Denna fingerborg.		Ce dé.
Den af silfver.			Celui de l'argent.
Min broder.			Mon frčre.
Kolet.				Le charbon.
Min broders (kol).		Celui de mon frčre.
Eder väns (kol).		Celui de votre ami.
Det dåliga (kolet).		Le mauvais.

Anm. D. Den, det uttryckes med celui, om tonvigten ligger derpå (om
de står determinativt); med le, om tonvigten icke ligger derpå ( om de
äro artiklar eller personliga pronominer).

¨
Har Ni min goda sko eller den dåliga	Avez-vous mon bon soulier ou le mauvais?
(eller: min goda eller min dåliga sko)?	

Jag har denna sko.		J'ai ce soulier.
Har Ni läderskon?		Avez-vous le soulier de cuir?
Jag har den af läder		J'ai celui de cuir.
(d. v. s. läderskon).
Jag har den.			Je l'ai.

Skriföfningar.

4.

Har Ni denna bok? Nej, min herre, jag har den icke. Hvilken bok har
Ni? Jag har grannens. Har Ni min käpp eller min väns? Jag har eder
väns. Har Ni mitt bröd eller bagarens? Jag har icke edert, jag har
bagarens. Har Ni grannens häst? Nej, jag har den icke. Hvilken häst
har Ni? Jag har bagarens. Har Ni eder fingerborg eller skräddarens?
Jag har min. Har Ni min hunds vackra guldsnodd? Jag har den
icke. Hvilken snodd har Ni? Jag har min silfversnodd. Har Ni min
guldknapp eller skräddarens? Jag har icke eder, jag har
skräddarens. Har Ni min broders rock eller eder egen? Jag har eder
broders. Hvilket kaffe har Ni? Jag har grannens. Har Ni eder hund
eller mannens? Jag har mannens. Har Ni eder väns penningar? Jag har
dem icke. Fryser Ni? Jag fryser. Är Ni rädd? Jag är icke rädd. Är Ni
sömnig? Jag är icke sömnig, jag är hungrig. Är Ni törstig? Jag är icke
törstig.

5.

Har Ni min rock eller skräddarens? Jag har skräddarens. Har Ni min
guldljusstake eller grannens. Jag har eder. Har Ni edert papper eller
mitt. Jag har mitt. Har Ni eder ost eller bagarens? Jag har
min. Hvilket kläde har Ni? Jag har skräddarens. Hvilken strumpa har
Ni? Jag har min egen. Har Ni min broders gamla ved? Jag har den
icke. Hvilken tvål har Ni? Jag har min broders goda tvål. Har Ni min
trädbössa eller min broders? Jag har eder. Hvilken sko har Ni? Jag har
min väns lädersko. Har Ni eder linnestrumpa eller min? Jag har icke
eder, jag har min egen. Hvad har Ni? Jag har intet. Har Ni något godt?
Jag har intet godt. Har Ni något dåligt? Jag har intet dåligt. Hvad
har ni för vackert? Jag har min väns vackra hund. Har Ni min sköna
eller min fula käpp? Jag har den fula. Är Ni hungrig eller törstig?

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: