free web hosting | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Åttonde Lektionen.	Huitième Leçon.

Matrosen.			Le matelot.
Hans, hennes träd.		Son arbre.
Hans, hennes spegel.		Son miroir.
Hans, hennes portfölj;
Hans, hennes plånbok.		Son portefeuille.
Hans, hennes madrass.		Son matelas.
Pistolen.			Le pistolet.
Främlingen, utländingen.	L'étranger.
Trädgården.			Le jardin.
Hans, hennes handske.		Son gant.

Denne oxe.			Ce boeuf.
Detta hö.			Ce foin.
Denne vän.			Cet ami.

Anm. A. Det utvisande (demonstrativa) pronomen framför ett ord af
manligt kön, börjande med vokal eller stumt h, heter cet, icke ce.
T. ex.

Denne man.			Cet homme.
Denna åsna.			Cet âne.

Den här boken.			Ce livre - ci.
Den der boken.			Ce livre - là.

Har Ni den här boken eller den der?	 Avez-vous ce livre-ci ou celui-là?
Jag har den här, jag har icke den der.	 J'ai celui-ci, je n'ai pas celui-là.

Den här; Den der (utan substantiv).	 Celui-ci; Celui-là.

Anm. B. Skilnaden mellan ce-ci, ce-là och celui-ci, celui-là är
densamma som mellan ce och celui. (Se 4 Lekt.)

Har jag den här eller den der?	Ai-je celui-ci ou celui-là?
Ni har den här,			Vous avez celui-ci,
  Ni har icke den der.		   vous n'avez pas celui-là.
Har mannen den här hatten	L'homme a-t-il ce chapeau-ci
  eller den der?			ou celui-là?

Men, utan.			Mais.

Han har icke den här,		Il n'a pas celui-ci,
  utan den der.		  mais il a celui-là.
Han har den här,		Il a celui-ci,
  men icke den der.		  mais il n'a pas celui-là
				  (mais non celui-là).

Biljetten, inträdeskortet, skuldsedeln.	 Le billet.
Sädesboden, vinden (vindsrummet).	 Le grenier.
Säden. 	Le grain.
Har Ni den här eller den der biljetten?	Avez-vous ce billet-ci ou celui-là?
Jag har icke den här,		Je n'ai pas celui-ci,
  utan den der.		  mais j'ai celui-là (mais celui-là).
Jag har den här,		J'ai celui-ci,
  men icke den der.		  mais je n'ai pas celui-là
					(mais non celui-là).
Har grannen den här spegeln	Le voisin a-t-il ce miroir-ci
  eller den der?		  ou celui-là? 
Han har den här,		Il a celui-ci,
  men icke den der.		  mais il n'a pas celui-là.

Hästskon.			Le fer de cheval.

Hvilken eller Som (relativt pronomen).	Que (ackusativus).

Har Ni den biljett,		Avez-vous le billet que mon frère a?
  som min broder har?		Avez-vous le billet qu'a mon frère?

Anm. C. Vid det relativa que kan verbet stå före subjektet blott då,
när subjektet är ett nomen. (Jfr. Anm. A. Lekt. 7.)

Jag har icke den biljett,	Je n'ai pas le billet qu'a votre frère.
  som eder broder har.
Har Ni den häst, som jag har?	Avez-vous le cheval que j'ai?
Jag har den häst, som Ni har.	J'ai le cheval que vous avez.

Den som.			Celui que.
Jag har icke den, som Ni har.	Je n'ai pas celui que vous avez.
Jag har icke den, som han har.	Je n'ai pas celui qu'il a.
Har jag den handske,		Ai-je le gant que vous avez?
  som Ni har?
Ni har icke den, som jag har.	Vous n'avez pas celui que j'ai.

Skriföfningar.

13.

Hvilket hö har främlingen? Han har bondens. Har matrosen min spegel?
Han har den icke. Har Ni den här pistolen eller den der? Jag har den
här. Har Ni min eller eder egen trädgårds hö? Jag har hvarken eder
eller min trädgårds hö, utan jag har främlingens. Hvilken handske har
Ni? Jag har matrosens. Har Ni hans madrass? Jag har den. Hvilken
plånbok har matrosen? Han har sin egen. Hvem har min biljett? Denne
man har den. Hvem har denna pistol? Eder vän har den. Har Ni säden
från (de) eder sädesbod eller ifrån min? Jag har hvarken den från eder
sädesbod, ej heller den från min egen, utan jag har min handelsmans.

Hvem har min handske? Denne betjent har den. Hvad har eder betjent?
Han har trädet från (de) denna trädgård. Har han den der mannens bok?
Han har icke den der mannens bok, utan han har den här gossens. Har
bonden den der eller den här oxen? Han har hvarken den här eller den
der, utan han har den, som hans gosse har. Har denna åsna sitt hö
eller hästens? Hon har hvarken sitt eller hästens. Hvilken häst har
denne bonde? Han har eder grannes. Har jag eder biljett eller hans?
Ni har hvarken min eller hans, utan Ni har eder väns. Har Ni denne
hästs hö? Jag har icke hans hö, utan hans hästsko. Har eder broder min
biljett eller sin egen? Han har hvarken eder eller sin, utan han har
matrosens. Har utländingen min fågel eller sin egen? Han har
kaptenens. Har Ni trädet från denna trädgård? Jag har det icke. Är Ni
hungrig eller törstig? Jag är hvarken hungrig eller törstig, men jag
är sömnig.

14.

Har matrosen den här eller den der fågeln? Han har icke den här, utan
den der. Har eder betjent den här eller den der qvasten? Han har icke
den här, utan den der. Har eder kock den här eller den der kycklingen?
Han har hvarken den här eller den der, utan han har sin grannes. Har
jag rätt eller orätt? Ni har hvarken rätt eller orätt, men eder gode
gosse har orätt. Har jag den här eller den der knifven? Ni har hvarken
den här eller den der. Hvad har jag? Ni har ingenting godt, utan Ni
har något dåligt. Har Ni det kaffe, som jag har? Jag har icke det, som
Ni har. Hvilken häst har Ni? Jag har den, som eder broder har. Har Ni
den åsna, som min broder har? Jag har icke den, som han har, utan jag
har den, som Ni har. Har eder vän den spegel, som Ni har, eller den,
som jag har? Han har hvarken den, som Ni har, eller den, som jag
har. Hvilken har han? Han har sin egen.

15.

Hvilken säck har bonden? Han har den, som hans gosse har. Har jag eder
guld- eller eder silfverljusstake? Ni har hvarken min guld- eller min
silfverljusstake, utan Ni har min jernljusstake. Har Ni min väst eller
skräddarens? Jag har hvarken eder eller skräddarens. Hvilken har Ni?
Jag har den, som min vän har. Fryser Ni eller är Ni varm? Jag hvarken
fryser eller är varm, men jag är törstig. Är eder vän rädd, eller
blyges han? Han hvarken är rädd eller blyges; men han är sömnig. Hvem
har orätt? Eder vän har orätt. Har någon mitt paraply? Ingen har
det. Blyges någon? Ingen blyges; men min vän är hungrig. Har kaptenen
det skepp, som Ni har, eller det, som jag har? Han har hvarken det,
som Ni har, eller det, som jag har. Hvilket har han? Han har min
väns. Har han rätt eller orätt? Han har hvarken rätt eller orätt. Har
Fransmannen något godt eller något dåligt? Han har hvarken något godt
eller något dåligt, utan något vackert. Hvad har han för vackert? Han
har den vackra kycklingen. Har han den goda skorpan? Han har den icke,
men hans vän har den.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: