free web hosting | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Nionde Lektionen.	Neuvième Leçon.

Deklination af den bestämda Artikeln i pluralis.

Maskulinum och Femininum.

Framför en konsonant, liksom äfven framför vokal eller stumt h.

Pluralis.				  Pluriel.

Nom. de (se Anm. A. Lekt. 1.) -na.	  Nom. les.
Gen. af de; -nas.			  Gén. des.
Dat. åt de; -na.			  Dat. aux.
Ack. de; -na.				  Acc. les.

Bildningen af Pluralis.

Regel. Pluralis bildas genom tillägg till Singularis af ett s. Detta
gäller icke blott om substantiver, utan äfven om adjektiver och
artiklar samt många pronominer. T. ex.

Böckerna.			Les livres.
De goda böckerna.		Les bons livres.
Käpparne.			Les bâtons.
De goda käpparne.		Les bons bâtons.
Af käpparne.			Des bâtons.
Grannarne.			Les voisins.
De goda grannarne.		Les bons voisins.
Vännerna.			Les amis.
De goda vännerna.		Les bons amis.
Af vännerna.			Des amis.
Af grannarne.			Des voisins.

Anm. A. Denna regel har likväl vissa undantag, nemligen: Första
undantaget. Substantiver, som ändas på s, x, z blifva uti pluralis
oförändrade. T. ex.:

Strumporna.			Les bas.
Skogarne.			Les bois.
Fransmännen.			Les Français.
Engelsmannen, Engelsmännen.	L'Anglais, les Anglais.
Gropen, groparne.		Le creux, les creux.
Näsan, näsorna.			Le nez, les nez.

Andra undantaget. Substantiver, som ändas på au, eu eller ou, antaga
x, och icke s, uti pluralis. T. ex.:

Hattarne.			Les chapeaux.
Fåglarne.			Les oiseaux.
Stället, ställena.		Le lieu, les lieux.
Juvelen, juvelerna;		Le bijou, les bijoux.
	 Smycket, smyckena.

Tredje undantaget. Substantiver på al eller ail förändra sin ändelse i
pluralis till aux. T. ex.:

Hästarne.			Les chevaux.
Arbetet, arbetena.		Le travail, les travaux.

Anm. B. Utom dessa finnas ännu några undantag från allmänna regeln
för bildandet af substantivers och adjektivers pluralis, hvilka skola
särskildt anmärkas eftersom de i boken förekomma.

Skeppen.			Les bâtiments eller bâtimens.

Anm. C. Efter några Grammatiker bortkasta flerstafviga ord, som i
singularis ändas på nt, detta t i pluralis; enstafviga substantiver
göra detta aldrig.

Handskarne.			Les gants.

Mina böcker.			Mes livres.
Edra böcker.			Vos livres.
Har Ni mina små knifvar?	Avez-vous mes petits couteaux?
Jag har icke edra små knifvar,	Je n'ai pas vos petits couteaux,
  jag har edra stora knifvar.	  mais j'ai vos grands couteaux.

Singularis.
Maskulinum.

Min.				mon.
Eder.				votre.
Hans, hennes; sin.		son.
Vår.				notre.
Deras; sin.			leur.

Pluralis.
Maskul. och Femin.

Mina.				mes.
Edra.				vos.
Hans, hennes; sina.		ses.
Våra.				nos.
Deras; sina.			leurs.

Hans eller hennes böcker.	Ses livres.
Vår bok, våra böcker.		Notre livre, nos livres.
Deras bok, deras böcker.	Leur livre, leurs livres.

Hvilka böcker?			Quels livres?
Hvilka?				Lesquels?

Dessa böcker.			Ces livres.

Ögat, ögonen.			L'oeil, les yeux.
Saxen.				Les ciseaux.
				(Blott brukligt i pluralis i denna
				bemärkelse. Ciseau i sing. betyder
				mejsel.)

Hvilka hästar har Ni?		Quels cheveaux avez-vous?
Jag har edra goda		J'ai les beaux cheveaux de vos bons voisins.
  grannars sköna hästar.
Har jag hans små handskar?	Ai-je ses petits gants?
Ni har icke hans små handskar,	   Vous n'avez pas ses petits gants,
  utan Ni har hans stora hattar.	  mais vous avez ses grands chapeaux.
Hvilka handskar har jag?	   Quels gants ai-je?
Ni har edra bröders vackra handskar. Vous avez les jolis gants de vos frères.
Har Ni timmermännens stora hamrar?  Avez-vous les grands marteaux
						  des charpentiers?
Jag har icke deras stora hamrar,   Je n'ai pas leurs grands marteaux,
  utan deras stora spikar.		 mais j'ai leurs grands clous.
Har eder broder mina trädbössor?   Votre frère a-t-il mes fusils de bois?
Han har icke edra trädbössor.	   Il n'a pas vos fusils de bois.
Hvilka har han?			   Lesquels a-t-il?
Har Ni Fransmännens sköna paraplyn?  Avez-vous les beaux parapluies
						  des Français?
Jag har icke deras sköna paraplyn,  Je n'ai pas leurs beaux parapluis,
  men jag har deras sköna käppar.	 mais j'ai leurs beaux bâtons.

Oxarne.				Les boeufs.
Åsnorna.			Les ânes.
Af mina trädgårdar (m. t:s).	De mes jardins.
Af edra skogar (e. s:s).	De vos bois.
Har Ni mina trädgårdars träd?	Avez-vous les arbres de mes jardins?
Jag har icke edra trädgårdars träd.	 Je n'ai pas les arbres de vos jardins.
Af mina vackra trädgårdar (m. v. t:s).	 De mes jolis jardins.
Af mina sköna hästar (m. s. h:s)	 De mes beaux cheveaux.
Har Ni mina läderskor?		Avez-vous mes souliers de cuir?
Jag har icke edra läderskor,	Je n'ai pas vos souliers de cuir,
  men jag har edra klädesrockar.	mais j'ai vos habits de drap.
Brödet, bröden.			Le pain, les pains.

Skriföfningar.

16.

Har Ni handskarne? Ja, min herre, jag har handskarne. Har Ni mina
handskar? Nej, min herre, jag har icke edra handskar. Har jag edra
speglar? Ni har mina speglar. Har jag edra vackra plånböcker? Ni har
icke mina vackra plånböcker. Hvilka plånböcker har jag? Ni har mina
vänners vackra plånböcker. Har utländingen våra goda pistoler? Han har
icke våra goda pistoler, men våra goda bössor. Hvem har våra sköna
hästar? Ingen har edra sköna hästar, men någon har edra sköna
oxar. Har eder granne edra trädgårdars träd? Han har icke mina
trädgårdars träd, men han har edra sköna juveler. Har Ni hästarnes hö?
Jag har icke deras hö, men deras (häst)skor (leurs fers). Har eder
skräddare mina sköna guldknappar? Han har icke edra sköna guldknappar,
utan edra sköna guldtrådar. Hvad har matrosen? Han har sina sköna
skepp. Har han mina käppar eller mina bössor? Han har hvarken edra
käppar eller edra bössor. Hvem har skräddarens goda västar? Ingen har
hans västar, men någon har hans silfverknappar. Har Fransmannens gosse
mina goda paraplyn? Han har icke edra goda paraplyn, utan eder goda
sax. Har skomakaren mina läderskor? Han har edra läderskor. Hvad har
kaptenen? Han har sina goda matroser.

17.

Hvilka madrasser har matrosen? Han har sin kaptens goda
madrasser. Hvilka trädgårdar har Fransmannen? Han har Engelsmannens
trädgårdar. Hvilka betjenter har Engelsmannen? Han har Fransmannens
betjenter. Hvad har eder gosse? Han har sina sköna fåglar. Hvad har
handelsmannen? Han har våra vackra kistor. Hvad har bagaren? Han har
våra sköna åsnor. Har han våra spikar eller våra hamrar? Han har
hvarken våra spikar eller våra hamrar, utan han har våra goda
bröd. Har timmermannen sina jernhamrar? Han har icke sina jernhamrar,
utan sina jernspikar. Hvilka skorpor har bagaren? Han har sina vänners
skorpor. Har vår vän våra sköna blyertspennor? Han har icke våra sköna
blyertspennor.

Hvilka har han? Han har sina köpmäns små blyertspennor. Hvilka qvastar
har eder betjent? Han har sina goda handelsmäns qvastar. Har eder vän
våra köpmäns små knifvar? Han har icke deras små knifvar, utan deras
guldljusstakar. Har Ni dessa juveler? Jag har icke dessa juveler, utan
dessa silfverknifvar. Har mannen den här biljetten eller den der? Han
har hvarken den här eller den der. Har han eder bok eller eder väns?
Han har hvarken min eller min väns, han har sin egen. Har eder broder
det vin, som jag har, eller det, som Ni har? Han har hvarken det, som
Ni har, ej heller det, som jag har. Hvilket vin har han? Han har sina
handelsmäns. Har Ni det bröd, som min betjent har? Jag har icke det
bröd, som eder betjent har. Har Ni den kyckling, som min kock har,
eller har Ni den, som bonden har? Jag har hvarken den, som eder kock
har, ej heller den, som bonden har. Fryser bonden, eller är han varm?
Han hvarken fryser eller är varm.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: