free web hosting | website hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Tionde Lektionen.	Dixième Leçon.

De				Ceux
(Determinativt pronomen).	(plur af celui).
				(Se 4 Lekt. Anm. B.)


Har Ni mina böcker		Avez-vous mes livres
  eller mannens?			 ou ceux de l'homme?
Jag har icke edra,		Je n'ai pas les vôtres,
  jag har mannens.		  j'ai ceux de l'homme.

De, som.			Ceux que.

Har Ni de böcker, som jag har?	Avez-vous les livres que j'ai?
Jag har dem, som Ni har.	J'ai ceux que vous avez.
Har Engelsmannen de knifvar,	L'Anglais a-t-il les couteaux
som Ni har, eller dem,			 que vous avez, ou ceux
som jag har?					  que j'ai?
Han har hvarken dem,		Il n'a ni ceux
som Ni har, eller dem,		  que vous avez,
som jag har.			    ni ceux que j'ai.
Hvilka knifvar har han?		Quels couteaux a-t-il?
Han har sina egna.		Il a les siens.

Singularis.			Singulier.

Min.				le mien.
Eder.				le vôtre.
Hans, hennes, sin.		le sien.
Vår.				le nôtre.
Deras; sin.			le leur.

Pluralis.			Pluriel.

Mina.				les miens.
Edra.				les vôtres.
Hans, hennes, sina.		les siens.
Våra.				les nôtres.
Deras; sina.			les leurs.

De här böckerna.		Ces livres-ci.
De der böckerna.		Ces livres-là

Har Ni de här böckerna		Avez-vous ces livres-ci
  eller de der?			ou ceux-là?

Anm. A. De utmärkande pronominerna ce, cet, ces stå aldrig ensamma,
utan alltid i förening med substantiv. (Se 8 och 9 Lekt).

Jag har hvarken de här		Je n'ai ni ceux-ci
	eller de der.			ni ceux-là.

Dessa, de här	Ceux-ci. (Plur. af celui-ci.)
Dessa, de der.	Ceux-là. (Plur. af celui-là.)

Har jag de här eller de der?	Ai-je ceux-ci ou ceux-là?
Ni har de här,			Vous avez ceux-ci,
  Ni har icke de der.		   vous n'avez pas ceux-là.

Har jag Fransmännens speglar	Ai-je les miroirs des Français 
  eller Engelsmännens?	   ou ceux des Anglais?
Ni har hvarken de här		Vous n'avez ni ceux-ci ni ceux-là.
    eller de der.
Ni har hvarken de sednare
    eller de förra.

Anm. B. Den förra och den sednare uttryckes i Fransyskan mestadels
genom celui-là och celui-ci, plur. ceux-là och ceux-ci. Celui-ci, den
sednare, står i Fransyskan gerna före celui-là, den förra, i motsats
till den vanliga ordningen i Svenskan.

Har mannen de här juvelerna	L'homme a-t-il ces bijoux-ci
	    eller de der?			ou ceux-là?
Han har de sednare,		Il a ceux-ci,
  men icke de förra.		  mais il n'a pas ceux-là.
Har Ni edra bössor eller mina?	  Avez-vous vos fusils ou les miens?
Jag har hvarken edra eller mina,  Je n'ai ni les vôtres ni les miens,
	utan våra goda vänners.	   mais j'ai ceux de nos bons amis.

Skriföfningar.

18.

Har Ni de här eller de der biljetterna? Jag har hvarken de här eller
de der. Har Ni Engelsmännens eller Fransmännens hästar? Jag har
Engelsmännens, men jag har icke Fransmännens. Hvilka oxar har Ni? Jag
har utländingarnes. Har Ni de kistor, som jag har? Jag har icke dem,
som Ni har, utan dem, som eder broder har. Har eder broder edra
skorpor eller mina? Han har hvarken edra eller mina. Hvilka skorpor
har han? Han har sina egna. Hvilka hästar har eder vän? Han har dem,
som jag har. Har eder vän mina böcker eller sina egna? Han har hvarken
edra eller sina, utan han har kaptenens. Har jag edra västar eller
skräddarnes? Ni har hvarken de sednare eller de förra. Har jag våra
åsnor? Ni har icke våra, utan våra grannars. Har Ni matrosernas
fåglar? Jag har icke deras fåglar, utan deras sköna hattar. Hvilka
juveler har eder gosse? Han har mina. Har jag mina skor eller
skomakarnes? Ni har icke edra, utan deras.

19.

Hvilket papper har mannen? Han har vårt. Har han vårt kaffe? Han har
det icke. Har Ni våra rockar eller främlingarnes? Jag har icke edra,
utan deras. Har eder timmerman våra hamrar eller våra vänners? Han har
hvarken våra eller våra vänners. Hvilka hamrar har han? Han har sina
goda jernhamrar. Har någon Engelsmännens skepp? Ingen har
Engelsmännens, men någon har Fransmännens. Hvem har kockens
kycklingar? Ingen har hans kycklingar, men någon har hans smör. Hvem
har hans ost? Hans gosse har den. Hvem har min gamla bössa? Matrosen
har den. Har jag den der bondens säck? Ni har icke hans säck, utan
hans säd.

Hvilka bössor har Engelsmannen? Han har dem, som Ni har. Hvilka
paraplyn har Fransmannen? Han har dem, som hans vän har. Har han våra
böcker? Han har icke våra, utan dem, som hans granne har. Är
handelsmannens gosse hungrig? Han är icke hungrig, utan (il a)
törstig. Fryser eder vän, eller är han varm? Han hvarken fryser eller
är varm. Är han rädd? Han är icke rädd, utan han blyges. Har den unge
mannen våra tjenares qvastar? Han har icke deras qvastar, utan deras
tvål. Hvilka blyertspennor har han? Han har sina gamla
handelsmäns. Har Ni något godt eller något dåligt? Jag har intet godt,
ej heller dåligt, utan något skönt. Hvad har Ni för skönt? Jag har
våra kockars sköna oxkött. Har Ni icke deras sköna fårkött? Nej, min
herre, jag har det icke.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: