free web hosting | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Elfte Lektionen.	Onzičme Leįon.

Kammen.				Le peigne.
Glaset.				Le verre.
Har Ni mina små kammar?		Avez-vous mes petits peignes?
Jag har dem.			Je les ai.

Dem.				Les (står framför verbet).

Har han mina sköna glas?	A-t-il mes beaux verres?
Han har dem.			Il les a.
Har jag dem?			Les ai-je?
Ni har dem.			Vous les avez.
Ni har dem icke.		Vous ne les avez pas.
Har mannen mina sköna pistoler?	L'homme a-t-il mes beaux pistolets?
Han har dem icke.		Il ne les a pas.
Har gossen dem?			Le garįon les a-t-il?
Männen hafva dem.		Les hommes les ont. 
Hafva männen dem?		Les hommes les ont-ils?

De (Personligt pronomen).	Ils.

De hafva dem.			Ils les ont.
De hafva dem icke.		Ils ne les ont pas.
Hvem har dem?			Qui les a?

Tyskarne.			Les Allemands.
Turkarne.			Les Turcs.

Tyskarne hafva dem.		Les Allemands les ont.
Italienarne.			Les Italiens.
Spaniorerna.			Les Espagnols.

Deklination af Partitiva Artikeln.
	  Singular.					Plural.
framför hörbar konsonant. framför vokal och stumt h.
	Mask.			 Mask. och Fem.	Mask. och Fem.

Nom.	du,			 de l'.		des
Gén.	de,			 d'.			de; d'
Dat.	ā du,			 ā de l'.		ā des
Acc.	du,			 de l'.		des

Anm. A. Om i Svenskan ämnes-namn (d. v. s. namn på föremål, som icke
kunna räknas) eller substantiver i pluralis stå utan artikel eller
annat bestämningsord än det tonlösa någon, något, några, så sättes
framför sådana ord, då de skola uttrycka en obestämd del af ett eller
flera föremål, i Fransyskan den så kallade Partitiva Artikeln. T. ex.

Vin.				Du vin.
Bröd.				Du pain.
Smör.				Du beurre.
Mjölk.				Du lait.
Böcker.				Des livres.
Knappar.			Des boutons.
Knifvar.			Des couteaux.
Män, menniskor.			Des hommes.
Penningar, silfver.		De l'argent.
Guld.				De l'or.
Vänner.				Des amis.

Har Ni vin (något vin)?		Avez-vous du vin?
Jag har vin.			J'ai du vin.
Har denne man kläde?		Cet homme a-t-il du drap?
Han har kläde.			Il a du drap.
Har han böcker?			A-t-il des livres?
Han har böcker.			Il a des livres.
Har Ni penningar?		Avez-vous de l'argent?
Jag har penningar.		J'ai de l'argent.

Ingen, intet. Inga.		Ne pas de.

Jag har intet (icke något) vin.	Je n'ai pas de vin.
Han har inga (icke några)	Il n'a pas d'argent.
		  penningar.
Ni har inga (icke några)	Vous n'avez pas de livres.
		 böcker.
De hafva inga (icke några)	Ils n'ont pas d'amis.
		  vänner.

Anm. B. Om uti nekande satser Objektet (d. ä. föremålet för
negationen) i Svenskan är ett Substantiv utan artikel eller annat
bestämningsord, än det tonlösa någon, något, några, så sättes i
Fransyskan framför detsamma endast de, utan artikel.

Deklination af Partitiva Artikeln.

Singularis och Pluralis. --- Maskulinum och Femininum.

	framför ett Adjektiv.

		Nom. de.
		Gén. de
		Dat. ā de
		Acc. de.

Anm. C. Föregås substantivet i obestämd form af ett adjektiv, såsom
attribut, utan artikel eller bestämmande pronomen (utom det tonlösa
någon) i Svenskan, så brukas likaledes de (icke du) T. ex.


Godt vin.			De bon vin.
Dålig ost.			De mauvais fromage.
Förträffligt vin.		D'excellent vin.
Förträffligt kaffe.		D'excellent café (Anm. B. Lekt. 1.)
Goda böcker.			De bons livres.
Vackra glas.			De jolis verres.

Gammalt vin.			Du vin vieux.

Har Ni godt smör?		Avez-vous de bon beurre?
Jag har intet godt smör,	Je n'ai pas de bon beurre,
	men förträfflig ost.	  mais j'ai d'excellent fromage.
Har denne man goda böcker?	Cet homme a-t-il de bons livres?
Han har inga goda böcker.	Il n'a pas de bons livres.
Har handelsmannen några		Le marchand a-t-il de jolis gants?
	vackra handskar?
Han har inga vackra handskar,	Il n'a pas de jolis gants, 
men han har vackra juveler.	  mais il a de jolis bijoux.

Hvad har bagaren?		Le boulanger qu'a-t-il? Qu'a le boulanger?
Han har förträffligt bröd.	Il a d'excellent pain.
Målaren.			Le peintre.
Taflan, målningen.		Le tableau.
Kol (att bränna).		Du charbon
				(brukas i egentlig bemärkelse blott i sing.)

Skriföfningar.

20.

Har Ni mina sköna glas? Jag har dem. Har Ni Engelsmännens sköna
hästar? Jag har dem icke. Hvilka käppar har Ni? Jag har
utländingarnes. Hvem har mina små kammar? Mina gossar hafva
dem. Hvilka knifvar har Ni? Jag har edra vänners. Har jag edra goda
bössor? Ni har dem icke, utan edra vänner hafva dem. Har Ni mina eller
mina bröders vackra pistoler? Jag har hvarken edra eller edra bröders,
utan jag har mina egna. Hvilka skepp hafva Tyskarne? Tyskarne hafva
inga skepp. Hafva matroserne våra sköna madrasser? De hafva dem
icke. Hafva kockarne dem? De hafva dem. Har kaptenen edra vackra
böcker? Han har dem icke. Har jag dem? Ni har dem. Ni har dem
icke. Har Italienaren dem? Han har dem. Hafva Turkarne våra sköna
bössor? De hafva dem icke. Hafva Spaniorerna dem? De hafva dem. Har
Tysken Spaniorernas sköna paraplyn? Han har dem. Har han dem? Ja, min
herre, han har dem. Har Italienaren våra vackra handskar? Han har dem
icke. Hvem har dem? Turken har dem. Har skräddaren våra västar eller
våra vänners? Han har hvarken de sednare eller de förra. Hvilka rockar
har han? Han har dem, som Turkarne hafva. Hvilka hundar har Ni? Jag
har dem, som mina grannar hafva.

21.

Har Ni ved? Jag har ved. Har eder broder någon tvål? Han har ingen
tvål. Har jag fårkött? Ni har intet fårkött, utan Ni har oxkött. Hafva
edra vänner penningar? De hafva penningar. Hafva de mjölk? De hafva
ingen mjölk, men de hafva förträffligt smör. Har jag någon ved? Ni har
ingen ved, men Ni har kol. Har handelsmannen kläde? Han har intet
kläde, men vackra strumpor. Hafva Engelsmännen penningar? De hafva
inga penniingar, men de hafva utmärkt jern. Har Ni godt kaffe? Jag har
intet god kaffe, men förträffligt vin. Har handelsmannen goda böcker?
Han har goda böcker. Hafva Fransmännen goda handskar? De hafva
förträffliga handskar. Hafva de fåglar? De hafva inga fåglar, men de
hafva vackra juveler. Hvem har Engelsmännens sköna fåglar? Edra vänner
hafva dem. Hvem har bagarnes goda skorpor? Våra kapteners matroser
hafva dem. Hafva de våra plånböcker? Ja, min herre, de hafva dem. Hvad
hafva Italienarne? De hafva sköna målningar. Hvad hafva Spaniorerna?
De hafva goda åsnor. Hvad hafva Tyskarne? De hafva förträfflig säd.

22.

Har Ni vänner? Jag har vänner. Hafva edra vänner någon eld? De hafva
eld. Hafva skomakarne goda skor? De hafva inga goda skor, men utmärkt
läder. Hafva skräddarne goda västar? De hafva inga goda västar, men
förträffligt kläde. Har målaren några paraplyn? Han har inga paraplyn,
men han har sköna taflor. Har han Fransmännens eller Italienarnes
taflor? Han har hvarken de sednare eller de förra. Hvilka har han? Han
har sina goda vänners. Hafva Ryssarne (les Russes) någonting godt? De
hafva något godt. Hvad hafva de för godt? De hafva goda oxar. Har
någon mina små kammar? Ingen har dem. Hvem har böndernas sköna
kycklingar? Edra kockar hafva dem. Hvad hafva bagarne? De hafva
förträffligt bröd. Hafva edra vänner gamla viner? De hafva inga gamla
viner, men god mjölk. Har någon edra guldljusstakar? Ingen har dem.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: