free web hosting | free hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
FREE WEBHOSTING - SERVETOWN

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Tolfte Lektionen. 	Douzičme Leįon.

Något, några deraf (i motsats mot inga)	
Sådan, sådant, sådana.	En. (står alltid före verbet).
(Med afseende på ett föregående substantiv.)

Relativa adverbet en motsvarar ett af prepositionen de föregånget
Substantiv eller pronomen.

Har Ni vin?			Avez-vous du vin?
Jag har sådant.			J'en ai.
Har Ni bröd?			Avez-vous du pain?
Jag har intet (sådant).		Je n'en ai pas.
Har Ni godt vin?		Avez-vous de bon vin?
Jag har godt (sådant).		J'en ai de bon.
Har jag godt kläde?		Ai-je de bon drap?
Ni har intet godt.		Vous n'en avez pas de bon.

Anm. A.  I Fransyskan måste uti satser, som afse ett i en föregående
sats stående substantiv med partitiva artikeln, detta förhållande
uttryckas med det relativa adverbet en, äfven om i Svenskan intet
motsvarande ord finnes.

Har köpmannen socker?		Le marchand a-t-il du sucre?
Han har socker.			Il a du sucre.
Han har sådant.			Il en a.
Han har intet (sådant).		Il n'en a pas.
Har han godt socker?		A-t-il de bon sucre?
Han har (sådant som är) godt.	Il en a de bon.
Han har intet godt.		Il n'en a pas de bon.
Har jag något salt?		Ai-je du sel?
Ni har salt.			Vous avez du sel.
Ni har intet salt.		Vous n'avez pas de sel.
Ni har sådant.			Vous en avez.
Ni har intet.			Vous n'en avez pas.
Har Ni skor?			Avez-vous des souliers?
Jag har skor.			J'ai des souliers.
Jag har inga skor.		Je n'ai pas de souliers.
Jag har sådana.			J'en ai.
Jag har inga.			Je n'en ai pas.
Har mannen goda hästar?		L'homme a-t-il de bons chevaux?
Han har goda (sådana).		Il en a de bons.
Han har inga goda.		Il n'en a pas de bons.
Har han vackra knifvar?		A-t-il de jolis couteaux?
Han har vackra (sådana).	Il en a de jolis.
Han har inga vackra.		Il n'en a pas de jolis.
Har han penningar?		A-t-il de l'argent?
Han har sådana.			Il en a.
Han har inga (sådana).		Il n'en a pas.
Hafva våra vänner godt smör?	Nos amis ont-ils de bon beurre?
De hafva godt (sådant).		Ils en ont de bon.
De hafva intet godt.		Ils n'en ont pas de bon.
Har Ni goda eller		Avez-vous de bons ou
	    dåliga böcker?		de mauvais livres?
Jag har goda (sådana).		J'en ai de bons.
Har Ni godt eller		Avez-vous de bon ou
	    dåligt papper?		de mauvais papier?
Jag har godt.			J'en ai de bon.
Hvem har dåligt vin?		Qui a de mauvais vin?
Vår handelsman har sådant.	Notre marchand en a.

Hurudant bröd har bagaren?	Quel pain le boulanger a-t-il?
Han har godt.			Il en a de bon.
Hurudana skor har skomakaren?	Quels souliers le cordonnier a-t-il?
Han har goda.			Il en a de bons.
Hattmakaren.			Le chapelier.
Snickaren.			Le menuisier.

En, ett.			Un.
(Obestämd artikel och räkneord).

Deklination af Obestämda Artikeln.

Mask. och Neutr.		Masculin.

Nom. en, ett.			Nom. un.
Gen. (af) en, (af) ett.		Gén. d'un.
Dat. (åt) en, (åt) ett.		Dat. ā un.
Ack. en, ett.			Acc. un.

En häst.			Un cheval.
Har Ni en bok?			Avez-vous un livre?
Jag har en bok.			J'ai un livre.
Har Ni ett glas?		Avez-vous un verre?
Jag har icke något glas.	Je n'ai pas de verre.
Jag har ett (sådant).		J'en ai un.

Anm. B.  Af det föregående synes, att, om i en sats ett adjektiv eller
kardinalt räkneord bestämmer ett underförstådt, i en föregående sats
stående, substantiv med partitiva eller obestämda artikeln, den
relativa partikeln en måste begagnas i Fransyskan för att angifva,
hvilket föremål det är, som har den eller den egenskapen, och hvilka
föremål det är, som räknas.

Har Ni en god häst?		Avez-vous un bon cheval?
Jag har en god häst.		J'ai un bon cheval.
Jag har en god.			J'en ai un bon.
Jag har två goda.		J'en ai deux bons.
Jag har två goda hästar.	J'ai deux bons chevaux.
Jag har tre goda.		J'en ai trois bons.
Har jag en bössa?		Ai-je un fusil?
Ni har en bössa.		Vous avez un fusil.
Ni har en (sådan).		Vous en avez un.
Ni har en god (sådan).		Vous en avez un bon.
Ni har två goda (sådana).	Vous en avez deux bons.
Har eder broder en vän?		Votre frčre a-t-il un ami?
Han har en vän.			Il a un ami.
Han har en (sådan).		Il en a un.
Han har en god.			Il en a un bon.
Han har två goda.		Il en a deux bons.
Han har tre goda.		Il en a deux bons.
Han har fyra (sådana).		Il en a quatre.
Har Ni fem goda hästar?		Avez-vous cinq bons chevaux?
Jag har sex.			J'en ai six.
Jag har sex goda och		J'en ai six bons et
	    sju dåliga.			sept mauvais.
Hvem har ett skönt paraply?	Qui a un beau parapluie?
Handelsmannen har ett (sådant).	Le marchand en a un.

En, ett.			un (m.), une (f).
Två.				deux.
Tre.				trois.
Fyra.				quatre.
Fem.				cinq.
Sex.				six.
Sju.				sept.
Åtta.				huit.
Nio.				neuf.
Tio.				dix.
Elfva.				onze.
Tolf.				douze.
Tretton.			treize.
Fjorton.			quatorze.
Femton.				quinze.
Sexton.				seize.
Sjutton.			dix-sept.
Aderton.			dix-huit.
Nitton.				dix-neuf.
Tjugu.				vingt.
Tjuguen.			vingt-et-un (vingt-un).
Trettio.			trente.
Trettioen.			trente et un (trente-un).
Fyratio.			quarante.
Fyratioen.			quarante-un.
Femtio.				cinquante.
Femtioen.			cinquante-un.
Sextio.				soixante.
Sextioen.			soixante-un.
Sjuttio.			soixante-dix.
Sjuttioen.			soixante-onze.
Åttatio.			quatre-vingt.
Åttatioen.			quatre-vingt-un.
Nittio.				quatre-vingt-dix.
Nittionio.			quatre-vingt-dix-neuf.
Hundra.				cent.
Hundraen.			cent-un.
Hundratjuguen.			cent-vingt-et-un.
Tusen.				mille.
Tusen (i årtal).		mil.
En million.			un million.
Tio millioner.			dix millions.
Tusen millioner.		mille millions.

Skriföfningar.

23.

Har Ni salt? Jag har sådant. Har Ni kaffe? Jag har intet sådant.Har Ni
godt vin? Jag har godt sådant. Har Ni godt kläde? Jag har intet godt
kläde, men jag har godt papper. Har jag godt socker? Ni har intet godt
(sådant). Har mannen god honing? Han har sådan. Har han god ost? Han
har ingen god. Har Amerikanaren (l'Américain) penningar? Han har
sådana. Hafva Engelsmännen god mjölk? De hafva ingen god mjölk, men de
hafva förträffligt smör. Hvem har god tvål? Handelsmannen har
det. Hvem har godt bröd? Bagaren har det. Har utländingen ved? Det har
han. Har han kol? Han har inga sådana. Hurudana risgryn har Ni? Jag
har goda. Hurudant läder har skomakaren? Han har förträffligt. Har Ni
juveler? Jag har inga sådana. Hvem har juveler? Handelsmannen har
sådana. Har jag skor? Ni har skor. Har jag hattar? Ni har inga
hattar. Har eder vän vackra knifvar? Han har vackra sådana. Har han
goda oxar? Han har inga goda. Hafva Italienarne sköna hästar? De hafva
inga sköna. Hvem har sköna åsnor? Spaniorerna hafva sådana.

24.

Har kaptenen goda matroser? Han har goda sådana. Hafva matroserna goda
madrasser? De hafva inga goda. Hvem har goda skorpor? Vår gode grannes
bagare har sådana. Har han bröd? Han har intet sådant. Hvem har sköna
band? Fransmännen hafva sådana. Hvem har utmärkta jernnaglar?
Timmermannen har sådana. Har han hamrar? Han har sådana. Hurudanan
hamrar har han? Han har sådana af jern. Hvad är det åt eder broder?
Intet. Fryser han? Han hvarken fryser eller är varm. Är han rädd? Han
är icke rädd. Blyges han? Han blyges icke. Hvad fattas honom? Han är
hungrig. Hvem har sköna handskar? Jag har sådana. Hvem har sköna
målningar? Italienarne hafva sådana. Hafva målarne sköna trädgårdar?
De hafva sköna sådana. Har hattmakaren goda eller dåliga hattar? Han
har goda. Har snickaren god eller dålig ved? Han har god. Hvem har
vackra plånböcker? Vår handelsmans gossar hafva sådana. Hafva de några
fåglar? De hafva inga sådana. Har Ni chokolad? Jag har intet
sådant. Hvem har något sådant? Min betjent har det. Har eder betjent
qvastar? Han har inga sådana. Hvem har sådana? Min grannes betjenter
hafva sådana.

25.

Har Ni en blyertspenna? Jag har en. Har eder gosse en god bok? Han har
en god. Har Tysken ett godt skepp? Han har intet godt. Har eder
skräddare en god rock? Han har en god. Han har två goda. Han har tre
goda. Hvem har sköna skor? Vår skomakare har sådana. Har kaptenen en
god hund? Han har två. Hafva edra vänner två sköna hästar? De hafva
fyra. Har den unge mannen en god pistol eller en dålig? Han har ingen
god, han har en dålig. Har Ni en kork? Jag har ingen. Har eder vän en
god korkskruf? Han har två sådana. Har jag en vän? Ni har en. Ni har
två goda vänner. Eder broder har fyra goda vänner. Har timmermannen en
jernspik? Han har sex jernspikar. Han har sex goda och sex
dåliga. Hvem har godt oxkött? Det har vår kock. Hvem har fem goda
hästar? Vår granne har sex sådana.

Har bonden säd? Det har han. Han har bössor? Han har inga sådana. Hvem
har goda vänner? Turkarne hafva sådana. Hafva de penningar? De hafva
inga sådana. Hvem har deras penningar? Deras vänner hafva dem. Äro
edra vänner törstiga? De äro icke törstiga, utan hungriga. Har
snickaren bröd? Han har intet. Har eder betjent en god qvast? Han har
en. Har han den här qvasten eller den der? Han har hvarken den förra
eller den sednare. Hvilken qvast har han? Han har den, som eder
betjent har. Hafva bönderna de här säckaren eller de der? De hafva
hvarken de förra eller de sednare. Hvilka säckar hafva de? De hafva
sina egna. Har Ni en god koffert? Jag har ingen god. Hvem har en god
koffert? Min broder har en sådan. Har han en koffert af läder eller af
träd? Han har en af träd.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: