free web hosting | website hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Trettonde Lektionen.	Treizième Leçon.

Huru mycket? Huru många?	Combien de? (framför ett substantiv).

Huru mycket bröd?		Combien de pain?
Huru mycket penningar?		Combien d'argent?
Huru många knifvar?		Combien de couteaux?
Huru många menniskor?		Combien d'hommes?
Huru många vänner?		Combien d'amis?

Blott, endast.			Ne - que.

Jag har blott en vän.		Je n'a qu'un ami.
Jag har blott en.		Je n'en ai qu'un.
Jag har blott en god bössa.	Je n'ai qu'un bon fusil.
Jag har blott en god.		Je n'en ai qu'un bon.
Ni har blott en god.		Vous n'en avez qu'un bon.
Huru många hästar har		Combien de cheveaux
		  eder broder?		votre frère a-t-il?
Han har blott en.		Il n'en a qu'un.
Han har blott två goda.		Il n'en a que deux bons.

Mycket, många.Ganska mycket,	Beaucoup de (framför ett substantiv).
			många.
Mycket bröd.			Beaucoup de pain.
Ganska mycket godt bröd.	Beaucoup de bon pain.
Många menniskor.		Beaucoup d'hommes.
Har Ni mycket penningar?	Avez-vous beaucoup d'argent?
Jag har ganska mycket.		J'en ai beaucoup.
Har Ni mycket godt vin?		Avez-vous beaucoup de bon vin?
Jag har mycket sådant.		J'en ai beaucoup.

För mycket. För många.		Trop de (framför ett substantiv).

Ni har för mycket vin.		Vous avez trop de vin.
De hafva för många böcker.	Ils ont trop de livres.

Nog mycket. Nog många.		Assez de (framför ett substantiv).

Nog (tillräckligt) penningar.	Assez d'argent.
Nog knifvar.			Assez de couteaux.

Litet (betonadt), föga. Få.	Peu de (framför ett substantiv).

Litet kläde.			Peu de drap.
Litet salt.			Peu de sel.
Få menniskor.			Peu d'hommes.

Litet (utan tonvigt),		Un peu de (framför ett substantiv).
		något litet.
Något litet kläde.		Un peu de drap.
Något litet salt.		Un peu de sel.

Icke mycket, icke många;	Ne - quère de (pas beaucoup de)
knappt något, knappt några;	   (framför ett substantiv).
nästan ingen, nästan intet,
nästan inga.

Jag har knappt några penningar.	Je n'ai guère d'argent.

Anm. A.  Af det föregående synes, att Combien, beaucoup, trop, assez,
peu, un peu, ne-guère och andra myckenhets-adverber hafva de framför
det åtföljande substantivet, vare sig i singularis eller i pluralis.

Behjertenhet, mod.		Du coeur (du courage). (Anm. A. 11 Lekt.).

Ni har icke mycket mod.		Vous n'avez guère de coeur.
Ni har icke många vänner.	Vous n'avez guère d'amis.

Anm. B.  Efter bien, användt i stället för beaucoup, mycket, sättes de
l', du, och i plur. des; t. ex.

Ni har mycket penningar.	Vous avez bien de l'argent.
Ni har mycket bröd.		Vous avez bien du pain.
Vi hafva många vänner.		Nous avons bien des amis.

Hafva vi?			Avons- nous?
Vi hafva.			Nous avons.
Vi hafva icke.			Nous n'avons pas.

Peppar.				Du poivre.
Ättika.				Du vinaigre.
Hafva vi ättika?		Avons-nous du vinaigre?
Vi hafva sådan.			Nous en avons.
Vi hafva ingen.			Nous n'en avons pas.

Har Ni mycket penningar?	Avez-vous beaucoup d'argent?
Jag har icke mycket deraf.	Je n'en ai guère.
Ni har knappt några.		Vous n'en avez guère.
Han har knappt några sådana.	Il n'en a guère.
Har Ni nog vin?			Avez-vous assez de vin?
Jag har icke mycket deraf,	Je n'en ai pas beaucoup,
	     men jag har nog.		mais j'en ai assez.
Och.				Et.

Skriföfningar.

26.

Huru många vänner har Ni? Jag har två goda vänner. Har Ni åtta goda
koffertar? Jag har nio sådana. Har eder betjent tre goda qvastar? Han
har blott en god. Har kaptenen två goda skepp? Han har blott ett. Huru
många hamrar har timmermannen? Han har endast två goda. Huru många
skor har gossen? Han har tio. Har den unge mannen nio goda böcker? Han
har blott fem. Huru många bössor har eder broder? Han har blott
fyra. Har Ni mycket bröd? Jag har mycket sådant. Hafva spaniorerna
mycket penningar? De hafva icke mycket deraf. Har eder granne mycket
kaffe? Han har blott något litet. Har utländingen mycket säd? Han har
ganska mycket deraf. Hvad har Amerikanaren (l'Américain)? Han har
mycket socker. Har Ryssen (Russe) mycket salt? Han har knappt något
salt. Har bonden mycket ris? Han har intet. Har han mycken ost? Han
har knappt någon. Hvad hafva vi? Vi hafva mycket bröd, mycket vin och
mycket kött. Hafva vi mycket penningar? Vi hafva icke mycket, men nog
deraf. Har Ni många bröder? Jag har blott en. Hafva Fransmännen många
vänner? De hafva icke många. Har vår granne mycket hö? Han har
tillräckligt. Har Italienaren mycken ost? Han har mycken. Har denne
man mod? Han har intet. Har målarens gosse blyertspennor? Han har
sådana.

27.

Har Ni mycket peppar? Jag har icke mycket deraf. Har kocken mycket
oxkött? Han har knappt något oxkött, men han har mycket fårkött. Huru
många oxar har Tysken? Han har åtta. Huru många hästar har han? Han
har blott fyra. Hvem har många skorpor? Våra matroser hafva många
sådana. Hafva vi många biljetter? Vi hafva blott tre. Har Ni för
mycket smör? Jag har icke nog deraf. Hafva våra gossar för många
böcker? De hafva för många. Har vår vän för mycket mjölk? Han har icke
mycket, men nog deraf. Hvem har mycken honing? Bönderna hafva mycken
sådan. Hafva de många handskar? De hafva inga. Har kocken nog smör?
Han har icke nog. Har han mycket ättika? Han har tillräckligt. Har Ni
mycket tvål? Jag har blott något litet. Har handelsmannen mycket
kläde? Han har mycket sådant. Hvem har mycket papper? Vår granne har
mycket sådant. Har vår skräddare många knappar? Han har många. Har
eder vän många trädgårdar? Han har icke många sådana. Huru många
trädgårdar har han? Han har blott två. Huru många knifvar har Tysken?
Han har tre. Har köpmannen sköna hästar? Han har sköna hästar, men
hans broder har inga. Hafva vi många smycken (bijoux)? Vi hafva
guldsmycken. Hurudana ljusstakar hafva våra vänner? De hafva
silfverljusstakar. Hafva de guldband? De hafva sådana.

28.

Har ynglingen vackra käppar? Han har inga vackra käppar, men sköna
fåglar. Hurudana kycklingar har vår kock? Han har vackra
kycklingar. Huru många sådana har han? Han har sex. Har hattmakaren
hattar? Han har många sådana. Har snickaren mycken ved? Han har icke
mycket deraf, men nog. Hafva vi Fransmännens eller Tyskarnes hästar?
Vi hafva hvarken de förra eller de sednare. Hvilka hästar hafva vi? Vi
hafva våra egna. Har Turken mina små kammar? Han har dem icke. Hvem
har dem? Eder gosse har dem. Hafva våra vänner mycket socker? De hafva
föga socker, men mycket honing. Hvem har våra speglar? Italienarne
hafva dem. Har Fransmannen den här plånboken eller den der? Han har
hvarken den här eller den der. Har han de madrasser, som vi hafva? Han
har icke dem, som vi hafva, utan dem, som hans vänner hafva. Blyges
han? Han blyges icke, utan han är rädd.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: