free web hosting | free hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Fjortonde Lektionen.	Quatorzième Leçon.

Några				Quelques (plur. af quelque.)
(med tonvigt,
i motsats mot många)

Några böcker.			Quelques livres.
Har Ni några böcker?		Avez-vous quelques livres?

Några (med tonvigt,		Quelques-uns (plur. af quelqu'un.)
i motsats mot många;
sjelfständigt).

Jag har några.			J'en ai quelques-uns.
Ni har några.			Vous en avez quelques-uns.
Ni har några.			Vous en avez quelques-uns.
Han har några.			Il en a quelques-uns.

Jag har blott några böcker.	Je n'ai que quelques livres.
Ni har blott några böcker.	Vous n'avez que quelques livres.
Han har blott några sous.	Il n'a que quelques sous.
Jag har blott några.		Je n'en ai que quelques-uns.
Ni har blott några.		Vous n'en avez que quelques-uns.

Han har blott några.		Il n'en a que quelques-uns.

En Sou,	 Plur. Sous.		Un sou,	 Plur. des sous.
En Franc, "  Francs.		Un franc, "   des francs.

En riksdaler.			Un écu; Plur. des écus.

Annan.				Autre.

En annan sou.			Un autre sou.
Andra sous.			D'autres sous.

Har Ni en annan häst?		Avez-vous un autre cheval?
Jag har en annan.		J'en ai un autre.

Ingen annan häst.		Ne-pas d'autre cheval.
Jag har ingen annan häst.	Je n'ai pas d'autre cheval.
Jag har ingen annan.		Je n'en ai pas d'autre.
Har Ni andra hästar?		Avez-vous d'autres cheveaux?
Jag har andra.			J'en ai d'autres.
Jag har många andra.		J'en ai bien d'autres.
Jag har inga andra.		Je n'en ai pas d'autres.

Armen.				Le bras.
Hjertat.			Le coeur.
Månaden.			Le mois.
Verket, arbetet.		L'ouvrage.
Bandet (af en bok).		Le volume.

Hvilken dag i månaden är det?
Hvilken datum är det?		Quel jour du mois est-ce?
Hvilken datum hafva vi?		Quel quantième avons-nous?
Hvilken dag i månaden hafva vi?	Quel jour du mois avons-nous?
Det är den förste.		Nous avons le premier.
Vi hafva den förste.		Nous avons le premier.
Det är den andre.		C'est le deux.
Vi hafva den andre.		C'est le deux.
Det är den tredje.		Nous avons le trois.
Vi hafva den tredje.		Nous avons le trois.

Anm. A. I Fransyskan måste Grundtalen nyttjas vid angifvandet af
dagen i månaden (datum), ehuru Ordningstalen dervid brukas i
Svenskan. Le premier gör ett undantag från denna regel och brukas
alltid för att uttrycka första dagen i månaden.

Det är den elfte.	    C'est le onze (icke *l'onze).
Vi hafva den elfte.	    Nous avons le onze.
Hvilket band har Ni?	    Quel volume avez-vous?
Jag har det fjerde.	    J'ai le quatrième.

Anm. B. Ordningstalen bildas af grundtalen (Se Lekt. 12) genom
tillägg af ième, hvarvid, om de sednare ändas på stumt e, detta
bortfaller. Le premier, den förste, och le second, den andre, äro
oregelbundna. De regelbundna unième, den förste, och deuxième, den
andre, (och icke: premier och second), begagnas i sammansättning med
tiotalen, samt deuxième dessutom för att uttrycka den andra af flera
än två. Ex.

Den förste, de förste.	    Le premier, les premiers.
Den andre, de andre.	    Le deuxième, les deuxièmes.
			    Le second, les seconds.
Den tredje, de tredje.	    Le troisième, les troisièmes.
Den fjerde, de fjerde.	    Le quatrième, les quatrièmes.
Den femte, de femte.	    Le cinquième, les cinquièmes.
Den sjette, de sjette.	    Le sixième, les sixièmes.
Den sjunde, de sjunde.	    Le septième, les septièmes.
Den åttonde, de åttonde.    Le huitième, les huitièmes.
Den nionde, de nionde.	    Le neuvième, les neuvièmes.
Den tionde, de tionde.	    Le dixième, les dixièmes.
Den elfte, de elfte.	    Le onzième, les onzièmes.
Den tjuguförste,	    Le vingt-unième,
	de tjuguförste.		 les vingt-unièmes.
Den tjuguandre, de tjuguandre. Le vingt-deuxième, les vingt-deuxièmes.
Den trettionde, de trettionde. Le trentième, les trentièmes.

Anm. C. Af de återstående Grundtalen (se Lekt. 12) må lärjungarne
sjelfva bilda Ordningstalen.

Har Ni den första eller		Avez-vous le premier ou
	  den andra boken?		 le deuxième (le second) livre?
Jag har den tredje.		J'ai le troisième.
Hvilket band har Ni?		Quel volume avez-vous?
Jag har det femte.		J'ai le cinquième.
Har Ni icke det fjerde		N'avez-vous pas le quatrième
  bandet af mitt arbete?		  volume de mon ouvrage.
Nej, min herre,			Non, Monsieur,
   jag har det icke.		   je ne l'ai pas.

Skriföfningar.

29.

Har Ni många knifvar? Jag har några. Har Ni många blyertspennor? Jag
har blott några. Har målarens vän många speglar? Han har blott
några. Har eder gosse några sous? Han har blott några. Har Ni några
francs? Vi hafva några. Huru många francs har Ni? Jag har sex. Huru
många sous har Spanioren? Han har icke många; han har blott fem. Hvem
har Italienarnes sköna glas? Vi hafva dem. Hafva Engelsmännen många
skepp? De hafva många sådana. Hafva Italienarne många hästar? De hafva
icke många hästar, men många åsnor. Hvad hafva Tyskarne? De hafva
många riksdaler. Huru många riksdaler hafva de? De hafva elfva. Hafva
vi Engelsmännens eller Tyskarnes hästar? Vi hafva hvarken de sednare
eller de förra. Hafva vi Spaniorernas paraplyn? Vi hafva dem icke,
utan Amerikanarne hafva dem. Har Ni mycket smör? Jag har icke mycket
deraf, men nog. Hafva matroserna de madrasser, som vi hafva? De hafva
icke dem, som vi hafva, utan dem, som kaptenen har. Har Fransmannen
många francs? Han har blott några, men han har nog. Har eder betjent
många sous? Har inga sous, men nog många francs.

30.

Hafva Ryssarne (les Russes) peppar? De hafva icke mycket peppar, men
mycket salt. Hafva Turkarne mycket vin? De hafva knappt något vin, men
mycket kaffe. Hvem har mycket mjölk? Tyskarne hafva mycket deraf. Har
Ni ingen annan bössa? Jag har ingen annan. Har Ni andra ostar? Vi
hafva andra. Har jag ingen annan pistol? Ni har en annan. Har vår
granne ingen annan häst? Han har ingen annan. Har eder broder andra
vänner? Han har andra. Hafva skomakarne inga andra skor? De hafva inga
andra. Hafva skräddarne många rockar? De hafva blott några; de hafva
endast fyra. Huru många strumpor har Ni? Jag har blott två. Har Ni
andra skorpor? Jag har inga andra. Huru många korkskrufvar har
handelsmannen? Han har nio. Huru många armar har mannen? Han har blott
en, den andra är af träd. Hurudant hjerta har eder gosse? Han har ett
godt hjerta. Har Ni ingen annan betjent? Jag har ingen annan. Har eder
vän inga andra fåglar? Han har andra. Huru många andra fåglar har han?
Han har många andra; han har sex andra. Huru många trädgårdar har Ni?
Jag har blott en, men min vän har två.

31.

Hvilket band har Ni? Jag har det första. Har Ni det andra bandet af
mitt arbete? Jag har det. Har Ni den tredje eller den fjerde boken?
Jag har hvarken den förra eller den sednare. Hafva vi det femte eller
det sjette bandet? Vi hafva det femte bandet, men vi hafva icke det
sjette. Hvilket band har eder vän? Han har det sjunde bandet. Hvilken
dag i månaden hafva vi? Vi hafva den åttonde. Hafva vi icke den elfte?
Nej, min herre, vi hafva den tionde. Hvem har våra riksdalrar?
Ryssarne hafva dem. Hafva de våra penningar? De hafva dem icke. Har
ynglingen mycket penningar? Han har icke mycket penningar, men mycket
mod. Har Ni timmermännens eller snickarnes spikar? Jag har hvarken
timmermännens eller snickarnes, utan köpmännens. Har Ni den här
handsken eller den der? Jag har hvarken den förra eller den
sednare. Har eder vän de här biljetterna eller de der? Han har de
sednare, men icke de förra. Har Italienaren några sous? Han har
några. Har nan några francs? Han har fem. Har Ni en annan käpp? Jag
har en jernkäpp. Hafven I några goda ljusstakar? Vi hafva några. Har
eder gosse en annan hatt? Han har en annan. Hafva dessa män ättika?
Dessa män hafva ingen sådan, men deras vänner hafva det. Hafva
bönderna andra säckar? De hafva inga andra. Hafva de annat bröd? De
hafva annat.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: