free web hosting | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Femtonde Lektionen.	Quinzième Leçon.

Delen (af en bok).		Le tome.
Har Ni första eller andra	Avez-vous le premier ou le deuxième
    delen af mitt arbete?		 tome de mon ouvrage?
Begge, båda. Så väl den ene	L'un et l'autre.
		som den andre.
Jag har båda.			J'ai l'un et l'autre.
Jag har ingendera.		Je n'ai ni l'un ni l'autre.
(hvarken den ene eller
	   den andre).
Beggedera. Så väl de ena	Les uns et les autres.
	   som de andra.
Har Ni min bok eller min käpp?	Avez-vous mon livre ou mon bâton?
Jag har ingendera.		Je n'ai ni l'un ni l'autre.
Har eder broder mina handskar	Votre frère a-t-il mes gants
	eller sina egna?	   ou les siens?
Han har beggedera.		Il a les uns et les autres.
Har han mina böcker		A-t-il mes livres
	eller Spaniorernas?	    ou ceux des Espagnols?
Han har ingendera.		Il n'a ni les uns ni les autres. 

Skotten (Skottländaren).	L'Écossais.
Irländaren.			L'Irlandais.
Holländaren.			Le Hollandais.
Ryssen.				Le Russe.

Ännu, en gång till. Ännu mera,	Encore.
		  ännu flera.

Mera vin.			Encore du vin.
Mera penningar.			Encore de l'argent.
Flera knappar.			Encore des boutons.

Har Ni ännu mer vin?		Avez-vous encore du vin?
Jag har mera vin.		J'ai encore du vin.
Jag har ännu mera.		J'en ai encore.
Har han mera penningar?		A-t-il encore de l'argent?
Han har ännu mera.		Il en a encore.
Har jag ännu flera böcker?	Ai-je encore des livres?
Ni har ännu flera.		Vous en avez encore.

Ingen (intet), mera, inga mer,	Ne plus de (framför ett substantiv).
	    inga flera.

Jag har intet mera bröd.	Je n'ai plus de pain.
Han har inga penningar mer.	Il n'a plus d'argent.
Har Ni mera smör?		Avez-vous encore du beurre?
Jag har intet mera.		Je n'en ai plus.
Vi hafva intet mer.		Nous n'en avons plus.
Har han mer ättika?		A-t-il encore du vinaigre?
Han har ingen mer.		Il n'en a plus.
Vi hafva inga fler böcker.	Nous n'avons plus de livres.
Vi hafva inga flera.		Nous n'en avons plus.
Han har inga flera hundar.	Il n'a plus de chiens.
Han har inga fler.		Il n'en a plus.

Icke mycket mer, icke många	Ne-plus guère de (framför ett
   flera, knappt några mera,				 substantiv).
   knappt några flera, nästan
   ingen (intet) mera, nästan 
   inga flera.

Har Ni mycket mera vin?		Avez-vous encore beaucoup de vin?
Jag har icke mycket mera.	Je n'en ai plus guère.
Har Ni många flera böcker?	Avez-vous encoure beaucoup de livres? 
Jag har icke många flera.	Je n'en ai plus guère.

Ännu en bok. En bok till.	Encore un livre.
Ännu en god bok.		Encore un bon livre.
   En god bok till.
Ännu några böcker.		Encore quelques livres.
   Några böcker till.
Har Ni några francs till?	Avez-vous encore quelques francs?
Jag har ännu några.		J'en ai encore quelques-uns.
Ni har ännu några.		Vous en avez encore quelques-uns.
Vi hafva några till.		Nous en avons encore quelques-uns.
De hafva några till.		Ils en ont encore quelques-uns.

32.

Hvilket band af hans verk har Ni? Jag har det första. Huru många delar
utgör (a) detta verk? Det utgör två. Har Ni mitt arbete eller min
broders? Jag har båda. Har utländingen min kam eller min knif? Han har
begge. Har Ni mitt bröd eller min ost? Jag har ingendera. Har
Holländaren mitt eller min väns glas? Han har båda. Har Skotten våra
skor eller våra strumpor? Han har ingendera. Hvad har han? Han har
sina goda jernbössor. Hafva Holländarne våra skepp eller Spaniorernas?
De hafva sina egna. Hafva vi ännu mera hö? Vi hafva ännu mera. Har vår
handelsman mera peppar? Han har ännu mera. Har eder vän mera
penningar? Han har inga mer. Har han ännu flera juveler? Han har ännu
flera. Har Ni mera kaffe? Vi hafva intet mera kaffe, men vi hafva mera
chokolad. Har Holländaren mera salt? Han har intet mera salt, men han
har mera peppar. Har målaren ännu flera taflor? Han har inga flera
taflor, men han har flera böcker. Hafva matroserna ännu flera skorpor?
De hafva inga flera. Hafva edra gossar flera böcker? De hafva inga
flera. Har den unge mannen ännu flera vänner? Han har inga fler.

33.

Har vår kock mycket mer oxkött? Han har icke mycket mera. Har han
många flera kycklingar? Han har icke många flera. Har bonden mycket
mera mjölk? Han har icke mycket mera mjölk, men han har mycket mera
smör. Hafva Fransmännen många flera hästar? De hafva icke många
flera. Har Ni mycket mera papper? Jag har mycket mera. Har Ni en bok
till? Jag har ännu en. Hafva våra grannar en trädgård till? De hafva
ännu en. Har vår vän ett paraply till? De hafva några till. Har
skräddaren några knappar till? Han har inga flera. Har timmermannen
några spikar till? Han har inga flera spikar, men han har ännu några
käppar. Hafva Spaniorerna några sous till? De hafva ännu några. Har
Tysken några oxar till? Han har ännu några. Har Ni några francs till?
Jag har inga fler francs, men jag har ännu några riksdaler. Hvad mera
hafven I? Vi hafva några skepp till och några goda matroser. Har jag
litet mera penningar? Ni har ännu något litet. Har Ni mera mod? Jag
har intet mera. Har Ni mycket mer ättika? Jag har knappt något mera
deraf; men min broder har mycket mera.

34.

Har han nog socker? Han har icke nog. Hafva vi nog många francs? Vi
hafva icke nog många. Har snickaren nog ved? Han har nog. Har han nog
många hamrar? Han har nog många. Hurudana hamrar har han? Han har
jern- och trädhamrar. Hafven I nog risgryn? Vi hafva icke nog risgryn,
men vi hafva tillräckligt socker. Har Ni många flera handskar? Jag har
icke många flera. Har Ryssen ett annat skepp? Har han ett annat. Han
har en annan säck? Han har ingen annan. Hvad är det för datum? Det är
den sjette. Huru många vänner har Ni? Jag har blott en god vän. Har
bonden för mycket bröd? Han har icke nog. Har han mycket penningar?
Han har knappt några penningar, men nog hö. Hafva vi Amerikanarnes
(des Américains) linne- eller bomullsstrumpor? Vi hafva hvarken deras
linne- eller bomullsstrumpor. Hafva vi de trädgårdar, som de hafva? Vi
hafva icke dem, som de hafva, utan dem, som våra grannar hafva. Har Ni
mera honing? Jag har ingen mer. Har Ni ännu flera oxar? Jag har inga
fler.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: