free web hosting | website hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Sextonde Lektionen.	Seizième Leçon.

Flera, många.			Plusieurs.

Flera män.			Plusieurs hommes.
Flera barn.			Plusieurs enfants.
Flera knifvar.			Plusieurs couteaux.

Fadren.				Le père.
Sonen.				Le fils.
Barnet.				L'enfant.
Kakan.				Le gateau.
The.				Du thé.

Lika (så) mycket.		Autant de (framför ett substantiv).
    Lika (så) många.

Lika så mycket.			Autant de - que (framför ett
	Lika (så många -som)				 substantiv).

Lika mycket bröd som vin.	Autant de pain que de vin.
Lika många män som barn.	Autant d'hommes que d'enfants.

Har Ni lika mycket guld		Avez-vous autant d'or que d'argent?
	  som silfver?
Jag har lika mycket af det	J'ai autant de celui-ci que de
  förra som af det sednare.				  celui-là.
Har Ni lika många skor		Avez-vous autant de souliers que de
		som strumpor?					 bas?
Jag har lika många af de.	J'ai autant de ceux-ci que de
  förra som af de sednare.			    ceux-là.
Jag har lika många af de	J'ai autant des uns que des
  ena som af de andra.				autres.
Fullkomligt lika mycket.	Tout autant de
	Fullkomligt lika många.	   (framför ett substantiv).
Jag har fullkomligt		J'ai tout
  lika mycket af det förra	   autant de celui-ci que
	 som af det sednare.				de celui-là.
Fullkomligt lika mycket af det	Tout autant de l'un que de l'autre.
	ena som af det andra.
Fullkomligt lika många af de	Tout autant de ceux-ci que de
	förra som af de sednare.			  ceux-là.
Fullkomligt lika många af de	Tout autant des uns que des autres.
	  ena som af de andra.

En fiende, fiender.		Un ennemi, des ennemis.
Fingret.			Le doigt.
Min näsa.			Mon nez.

Mera (ett komparativt adverb).	
Flera (komparativt adjektiv).	Plus de (framför ett substantiv).

Mera bröd.			Plus de pain.
Flera menniskor.		Plus d'hommes.

Än.				Que de (framför ett substantiv).

Mera bröd än vin.		Plus de pain que de vin.
Flera knifvar än käppar.	Plus de couteaux que de bâtons.
Mera af det sednare än		Plus de celui-ci que
	  af det förra.			de celui-là.
Mera af det ena än		Plus de l'un que
	  af det andra.			de l'autre.
Flera af de sednare		Plus de ceux-ci que
	  än af de förra.			de ceux-là.
Flera af de ena än af de andra.	Plus des uns que des autres.
Jag har mera af edert		J'ai plus de votre
	   socker än af mitt.		 sucre que du mien.
Han har flera af våra böcker	Il a plus de nos livres
	   än af sina egna.		 que des siens.

Mindre, färre.			Moins de (framför ett substantiv).

Mindre vin än bröd.		Moins de vin que de pain.
Färre knifvar än käppar.	Moins de couteaux que de bâtons.

Mindre än jag.			Moins que moi.
Mindre än han.			Moins que lui.
Mindre än vi.			Moins que nous.
Mindre än I.			Moins que vous.
Mindre än de.			Moins qu'eux.

De.				Eux.

Än de.				Qu'eux.
Lika mycket som de.		Autant qu'eux.
Lika mycket som I.		Autant que vous.
Lika mycket som han.		Autant que lui.

Skriföfningar.

35.

Har Ni en häst? Jag har flera. Har han flera rockar? Han har blott
en. Hvem har flera speglar? Min broder har flera sådana. Hurudana
speglar har han? Han har vackra. Hvem har mina goda kakor? Flera
menniskor hafva dem. Har eder vän ett barn? Han har flera. Har Ni lika
mycket kaffe som the? Jag har lika mycket af det ena som af det
andra. Har denne man en son? Han har flera. Huru många söner har han?
Han har fyra. Huru många barn hafva våra vänner? De hafva många; de
hafva tio. Hafva vi lika mycket bröd som smör? I hafven lika mycket af
det ena som af det andra. Har denne man lika många vänner som fiender?
Han har lika många af de ena som af de andra. Hafva vi lika många skor
som strumpor? Vi hafva lika många af de ena som af de andra. Har eder
fader lika mycket guld som silfver? Han har mera af det sednare än af
det förra. Har kaptenen lika många matroser som skepp? Han har flera
af de sednare än af de förra. Han har flera af de ena än af de andra.

35.

Har Ni lika många bössor som jag? Jag har fullkomligt lika många. Har
utländingen lika mycket mod som vi? Han har fullkomligt lika
mycket. Hafva vi lika mycket godt som dåligt papper? Vi hafva lika
mycket af det ena som af det andra. Hafva våra grannar lika mycket ost
som mjölk? De hafva mera af den sednare än af den förra. Hafva edra
söner lika många kakor som böcker? De hafva flera af de sednare än af
de förra; flera af de ena än af de andra. Huru många näsor har
menniskan? Hon har blott en. Huru många finger har hon? Hon har
flera. Huru många pistoler har Ni? Jag har blott en, men min fader har
flera än jag; han har fem. Hafva mina barn lika mycket mod som edra?
Edra hafva mera än mina. Har jag lika mycket penningar som Ni? Ni har
mindre än jag. Har Ni lika många böcker som jag? Jag har färre än
Ni. Har jag lika många ovänner som eder fader? Ni har färre än
han. Hafva Ryssarne lika många barn som vi? Vi hafva färre än
de. Hafva Fransmännen lika många skepp som vi? De hafva flera än
vi. Hafva vi så många juveler som de? Vi hafva färre än de. Hafva vi
färre knifvar än våra vänners barn? Vi hafva färre än de.

37.

Hvem har färre vänner än vi? Ingen har färre. Har Ni lika mycket af
edert vin som af mitt? Jag har lika mycket af edert som af mitt. Har
Ni lika många af edra böcker som af mina? Jag har färre af mina än af
edra. Har Turken lika mycket af edra penningar som af sina egna? Han
har mindre af sina egna än af edra. Har eder bagare mindre bröd än
penningar? Han har mindre af de sednare än af det förra. Har vår
handlande färre hundar än hästar? Han har färre af de sednare än af de
förra; färre af de enda än af de andra. Hafva edra tjenare flera
käppar än qvastar? De hafva flera af de sednare än af de förra. Har
vår kock lika mycket smör som oxkött? Han har lika mycket af det ena
som af det andra. Har han lika många kycklingar som andra fåglar? Han
har flera af de sednare än af de förra.

38.

Har timmermannen lika många käppar som spikar? Han har fullkomligt
lika många af de sednare som af de förra. Har Ni mera skorpor än glas?
Jag har flera af de sednare än af de förra. Har vår vän mera socker än
honing? Han har icke så mycket (pas autant) af de sednare som af de
förra. Hvem har mera tvål än jag? Min son har mera (en a plus). Hvem
har flera blyertspennor än Ni? Målaren har flera (en a plus). Har han
lika många hästar som jag? Han har icke så många (pas autant) hästar
som Ni; men han har flera målningar. Har handelsmannen färre oxar än
vi? Han har färre oxar än vi, och vi hafva mindre säd än han. Har Ni
en annan biljett? Jag har en annan. Har eder son en plånbok till? Han
har många dlera. Hafva Holländarne lika många trädgårdar som vi? Vi
hafva färre än de. Vi hafva mindre bröd och mindre smör än de. Vi
hafva icke mycket penningar, men nog bröd, oxkött (upprepa
prepositionen de framför hvart nomen), ost och vin. Har Ni lika mycket
mod som vår grannes son? Jag har fullkomligt lika mycket. Har
ynglingen lika många biljetter som vi? Han har fullkomligt lika många.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: