free web hosting | website hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Sjuttonde Lektionen.	Dix-septième Leçon.

Om Infinitiven.

I fransyskan finnas fyra konjugationer, hvilka åtskiljas af
Infinitivens ändelse, nemligen:

1, Den första ändas i Infinitiven på er, såsom:

					parler, tala;
					acheter, köpa;
					couper, skära.

2. Den andra ändas i Infinitiven på ir, såsom:

					finir, sluta;
					choisir, välja;
					bâtir, bygga.

3. Den tredje ändas i Infinitiven på oir, såsom:

					recevoir, emottaga;
					apercevoir, märka;
					devoir, böra, vara skyldig;

4. Den fjerde ändas i Infinitiven på re, såsom:

					vendre, sälja;
					attendre, vänta;
					rendre, återgifva.

Efter hvarje nytt verb, som hädanefter förekommer, skall sättas
ordningsnummern af den klass, hvartill det hör. Verber utmärkta med
en asterisk (*) äro oregelbundna.

Fruktan.				Peur.
Skam.					Honte.
Orätt.					Tort.
Rätt.					Raison.
Tid.					Le temps.
Mod.					Le courage.
Lust.					Envie.

Alla dessa ord fordra efter sig prepositionen de, af, om de
efterföljas af ett verb i infinitiven. Ex.

Arbeta.				    Travailler 1.
Tala.				    Parler 1.
Har Ni lust att arbeta?		    Avez-vous envie de travailler?
Jag har lust att arbeta.	    J'ai envie de travailler.
Han har icke mod att tala.	    Il n'a pas le courage de parler.

Är Ni rädd att tala?		    Avez-vous peur de parler?
Jag skämmes att tala.		    J'ai honte de parler.

Skära, klippa, hugga.		    Couper 1.
Skära det.			    Le couper.
Skära dem.			    Les couper.
Skära dem.			    Les couper.
Skära något deraf.		    En couper.

Har Ni tid att skära brödet?	    Avez-vous le temps de couper le pain?
Jag har tid att skära det.	    J'ai le temps de le couper.
Har han lust att afhugga träd?	    A-t-il envie de couper des arbres?
Han har lust att afhugga sådana.    Il a envie d'en couper.

Köpa.				    Acheter 1.
Köpa mera deraf.		    En acheter encore.
Köpa en.			    En acheter un.
Köpa två.			    En acheter deux.

Köpa en till.			    En acheter encore un.
Köpa två till.			    En acheter encore deux.

Krossa, bräcka, bryta, slå sönder.   Casser 1.
Samla, taga upp.		    Ramasser 1.
Laga, förbättra.		    Raccommoder 1.
Söka.				    Chercher 1.

Har Ni lust att köpa en häst till?   Avez-vous envie d'acheter
						encore un cheval?
Jag har lust att köpa en till.		J'ai envie d'en acheter
							encore un.
Har Ni lust att köpa böcker?		Avez-vous envie d'acheter
							des livres?
Jag har lust att köpa sådana,		J'ai envie d'en acheter, mais
  men jag har inga penningar.		   je n'en ai pas d'argent.

Är Ni rädd att slå sönder glasen?	Avez-vous peur de casser les verres?
Jag är rädd att slå sönder dem.		J'ai peur de les casser.
Har han tid att arbeta?			A-t-il le temps de travailler?
Han har tid, men			Il a le temps, mais il n'a
  ingen lust att arbeta.		  pas envie de travailler.

Gör jag rätt uti att köpa en häst?	Ai-je raison d'acheter un cheval?
Ni gör icke orätt i att köpa en.	Vous n'avez pas tort d'en
							acheter un.

Skriföfningar.

39.

Har Ni ännu lust att köpa min väns häst? Jag har ännu lust att köpa
honom, men jag har inga penningar mera. Har Ni tid att arbeta? Jag har
tid, men ingen lust (pas envie) att arbeta. Har eder broder tid att
skära några käppar? Han har tid att skära sådana. Har han lust att
skära bröd? Han har lust att skära deraf, men han har ingen knif. Har
Ni tid att skära litet ost? Jag har tid att skära deraf. Har han lust
att hugga trädet? Han har lust att hugga det, men han har icke
tid. Har skräddaren tid att skära klädet? Han har icke tid att skära
det. Har jag tid att afhugga träden? Ni har icke tid att afhugga
dem. Har målaren lust att köpa en häst? Han har lust att köpa två. Har
eder kapten tid att tala? Han har tid, men ingen lust att tala. Är Ni
rädd att tala? Jag är icke rädd, men jag blyges att tala. Gör jag rätt
uti att köpa en bössa? Ni gör rätt i att köpa en sådan. Gör eder vän
rätt i att köpa en stor oxe? Han gör orätt i att köpa en sådan. Gör
jag rätt i att köpa små oxar? Ni gör rätt i att köpa sådana.

40.

Har Ni lust att tala? Jag har lust, men jag har icke mod att tala. Har
Ni mod att skära edert finger? Jag har icke mod att skära det. Gör jag
rätt i att tala? Ni gör icke orätt i att tala, men Ni gör orätt uti
att afhugga mina träd. Har eder väns son lust att köpa en fågel till?
Han har lust att köpa en till. Hafven I lust att köpa några fler
hästar? Vi hafva lust att köpa några till, men vi hafva inga penningar
mer. Hvad har vår skräddare lust att laga? Han har lust att laga våra
gamla rockar. Har skomakaren tid att laga våra skor? Han har tid, men
han har icke lust att laga dem. Hvem har lust att laga våra hattar?
Hattmakaren har lust att laga dem. Är Ni rädd att söka min häst? Jag
är icke rädd att söka honom, men jag har icke tid. Hvad har Ni lust
att köpa? Vi hafva lust att köpa någonting vackert. Äro deras barn
rädda att taga upp spikar? De äro icke rädda att taga upp sådana. Har
Ni lust att bryta sönder min juvel? Jag har lust att taga upp den, men
icke (mais non pas) att bryta sönder den. Gör jag orätt i att taga upp
edra handskar? Ni gör icke orätt i att upptaga dem, men Ni gör orätt i
att skära sönder dem.

Skriföfning 41.

Har Ni mod att slå sönder dessa glas? Jag har mod, men jag har ingen
lust att sönderslå dem. Hvem har lust att slå sönder vår spegel? Vår
fiende har lust att sönderslå den. Hafva utländingarne lust att bryta
sönder våra pistoler? De hafva lust, men de hafva icke mod att
sönderbryta dem. Har Ni lust att sönderbryta kaptenens pistol? Jag har
lust, men jag är rädd att bryta sönder den. Hvem har lust att köpa min
vackra hund? Ingen har lust att köpa den. Har Ni lust att köpa mina
sköna koffertar eller Fransmannens? Jag har lust att köpa edra och
icke (et non) Fransmannens. Hvilka böcker har Engelsmannen lust att
köpa? Han har lust att köpa den, som Ni har, den, som eder son har,
och den, som min har. Hvilka hand-skar har Ni lust att söka? Jag har
lust att söka edra, mina och våra barns.

42.

Hvilka speglar hafva ovännerna lust att slå sönder? De hafva lust att
slå sönder dem, som Ni har, dem, som jag har, och dem, som våra barn
och våra vänner hafva. Har eder fader lust att köpa de här eller de
der kakorna? Han har lust att köpa de här. Gör jag rätt i att taga upp
edra biljetter? Ni gör rätt i att taga upp dem. Gör Italienaren rätt i
att söka eder plånbok? Han gör orätt i att söka den. Har Ni lust att
köpa ett annat skepp? Jag har lust att köpa ett annat. Har vår ovän
lust att köpa ett skepp till? Han har lust att köpa flera till, men
han är rädd att köpa några. Har Ni två hästar? Jag har blott en, men
jag har lust att köpa en till.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: