free web hosting | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Adertonde Lektionen.	Dix-huitičme Leįon.


Göra.				Faire* 4.
Vilja.				Vouloir* 3.

Vill Ni?			Voulez-vous?
Jag vill.			Je veux.
Vill han?			Veut-il?
Han vill.			Il veut.
Vi vilja.			Nous voulons.
I viljen.			Vous voulez.
De vilja.			Ils veulent.

Vill Ni göra upp min eld?	Voulez-vous faire mon feu?
Jag vill göra upp den.		Je veux le faire.
Jag vill icke göra upp den.	Je ne veux pas le faire.
Vill han köpa eder häst?	Veut-il acheter votre cheval?
Han vill köpa den.		Il veut l'acheter.

Bränna, brinna.			Brûler 1.
Värma.				Chauffer 1.
Sönderslita, sönderrifva.	Déchirer 1.
Köttsoppan.			Le bouillon.
Mitt linne (linnekläder).	Mon linge (brukas alltid blott i
							 singularis).

Gå.				Aller* 1.

Hos; hemma hos. Till; hem till.	Chez.

Vara.				Ętre* 4.

Vara hos mannen.		Ętre chez l'homme.
Gå till mannen.			Aller chez l'homme.
Vara hos hans (sin) vän.	Ętre chez son ami.
Gå hem till min fader.		Aller chez mon pčre.

Hemma.				Ā la maison.
 
Vara hemma.			Ętre ā la maison.
Gå hem.				Aller ā la maison.

Vara hemma hos mig.		Ętre chez moi.
Gå hem till mig.		Aller chez moi.
Vara hemma hos honom (sig).	Ętre chez lui.
Gå hem till honom (sig).	Aller chez lui.
Vara hemma hos oss.		Ętre chez nous.
Gå hem till oss.		Aller chez nous.
Vara hemma hos eder.		Ętre chez vous.
Gå hem till eder.		Aller chez vous.
Vara hemma hos dem (sig).	Ętre chez eux.
Gå hem till dem (sig).		Aller chez eux.

Vara hos någon l. hemma hos någon.	Ętre chez quelqu'un.
Gå hem till någon l. hem till någon.	Aller chez quelqu'un.
Vara hos ingen l. hemma hos ingen.	N'ętre chez personne.
Gå till ingen l. hem till ingen.	N'aller chez personne.

Hos hvem? Hemma hos hvem?	
Till hvem? Hem till hvem?	Chez qui?

Till hvem vill Ni gå?		Chez qui voulez-vous aller?
Jag vill icke gå till någon.	Je ne veux aller chez personne.
Hos hvem är eder broder?	Chez qui est votre frčre?
				Chez qui votre frčre est-il?
Han är hos oss.			Il est chez nous.
Är han hemma?			Est-il ā la maison?
				Est-il chez lui?
Han är icke hemma.		Il n'est pas ā la maison.
				Il n'est pas chez lui.

Är Ni?				Ętes-vous?
Trött.				Fatigué.
Är Ni trött?			Čtes-vous fatigué?
Jag är trött.			Je suis fatigué.
Jag är icke trött.		Je ne suis pas fatigué.
Är han?				Est-il?
Han är.				Il est.
Vi äro.				Nous sommes.
De äro.				Ils sont.

Dricka.				Boire * 4.
Hvar?				Oų?

Hvad vill Ni göra?		Que voulez-vous faire?
Hvad vill eder broder göra?	Votre frčre que veut-il faire?

Är eder fader hemma?		Votre pčre est-il ā la maison?
Hvad vilja Tyskarne köpa?	Les Allemands que veulent-ils acheter?
De vilja köpa någonting godt.	Ils veulent acheter quelque chose de bon.
De vilja icke köpa någonting.	Ils ne veulent rien acheter.
Vilja de köpa en bok?		Veulent-ils acheter un livre?
De vilja köpa en.		Ils veulent en acheter un.
Vill Ni dricka något?		Voulez-vous boire quelque chose?
Jag vill icke dricka någonting.	Je ne veux rien boire.

Skriföfningar.

43.

Vill Ni arbeta? Jag vill arbeta, men jag är trött. Vill Ni slå sönder
mina glas? Jag vill icke sönderslå dem. Vill Ni söka min son? Jag vill
söka honom. Hvad vill Ni taga upp? Jag vill taga upp denna riksdaler
och denna franc. Vill Ni taga upp denna sou eller den der? Jag vill
taga upp båda. Vill eder granne köpa de här kammarne eller de der? Han
vill köpa både de här och de der. Vill denne man skära af edert
finger? Han vill icke skära af mitt, utan sitt eget. Vill målaren
bränna papper? Han vill bränna sådant. Hvad vill skomakaren laga? Han
vill laga våra gamla skor. Vill skräddaren laga någonting? Han vill
laga västar. Vill vår fiende bränna sitt skepp? Han vill icke bränna
sitt eget, utan våra. Vill Ni göra något? Jag vill icke göra
någonting. Hvad viljen I göra? Vi vilja uppvärma vårt the och vår
faders kaffe. Vill Ni uppvärma min broders köttsoppa? Jag vill
uppvärma den. Vill eder tjenare göra upp min eld? Han vill göra upp
den, men han har icke tid.

44.

Vill Ni tala? Jag vill tala. Vill eder son arbeta? Han vill icke
arbeta. Hvad vill han göra? Han vill dricka vin. Vill Ni köpa något?
Jag vill köpa något. Hvad vill Ni köpa? Jag vill köpa juveler. Vill Ni
laga mitt linne? Jag vill laga det. Hvem vill laga min sons strumpor?
Vi vilja laga dem. Vill Ryssen köpa det här eller det der skeppet? Han
vill icke köpa någotdera. Hvad vill han köpa? Han vill köpa
skepp. Hvilka speglar vill Engelsmannen köpa? Han vill köpa dem, som
Fransmännen hafva, och dem, som Italienarne hafva. Vill eder fader
söka sitt paraply eller sin käpp? Han vill söka båda. Vill Ni dricka
vin? Jag vill dricka sådant, men jag har intet. Vill sjömannen dricka
mjölk? Han vill icke dricka sådan, han är icke törstig. Hvad vill
kaptenen dricka? Han vill icke dricka något. Hvad vill hattmakaren
göra? Han vill göra hattar. Vill timmermannen göra någonting? Han vill
göra ett stort skepp. Vill Ni köpa en fågel? Jag vill köpa flera.

45.

Vill Turken köpa flera bössor än knifvar? Han vill köpa flera af de
sednare än af de förra. Huru många qvastar vill eder tjenare köpa? Han
vill köpa tre. Viljen I köpa många strumpor? Vi vilja köpa blott
några; men våra barn vilja köpa många. Vilja edra barn söka de
handskar, som vi hafva? De vilja icke söka dem, som I hafven, utan
dem, som min fader har.Vill någon sönderrifva eder rock? Ingen vill
sönderrifva den. Hvem vill rifva sönder mina böcker? Edra barn vilja
sönderrifva dem. Hos hvem är vår fader? Han är hos sin vän. Till hvem
vill Ni gå? Jag vill gå till eder. Vill Ni gå hem till mig? Jag vill
icke gå till eder, utan till min bror. Vill eder fader gå till sin
vän? Han vill icke gå till sin vän, utan till sin granne. Hos hvem är
eder son? Han är hos oss. Vill Ni söka våra hattar eller Holländarnes?
Jag vill icke söka hvarken edra, eller Holländarnes, utan jag vill
söka mina och mina goda vänners.

46.

Gör jag rätt i att uppvärma eder köttsoppa? Ni gör rätt i att uppvärma
den. Gör min tjenare rätt i att värma edert linne? Han gör orätt i att
värma det. Är han rätt att rifva sönder eder rock? Han är icke rädd
att rifva sönder den, men att uppbränna den. Vilja edra barn gå hem
till våra vänner? De vilja icke gå till edra vänner, utan till
våra. Äro edra barn hemma? De äro icke hemma (chez eux), utan hos sina
grannar. Är kaptenen hemma (chez lui)? Han är icke hemma, utan hos sin
broder. Är utländingen hos vår broder? Han är icke hos vår broder,
utan hos vår fader. Hos hvem är Engelsmannen? Han är hos eder. Är
Amerikanaren (L'Américain) hemma hos oss? Nej, min herre, han är icke
hos oss, utan hos sin vän. Hos hvem är Italienaren? Han är icke hos
någon; han är hemma. Vill Ni gå hem? Jag vill icke gå hem; jag vill gå
till min grannes son. Är eder fader hemma? Nej, min herre, han är icke
hemma. Hos hvem är han? Han är hos vår gamle grannes goda vänner. Vill
Ni gå till någon? Jag vill icke gå till någon.

47.

Hvar är eder son? Han är hemma. Hvad vill han göra hemma? Han vill
dricka godt vin. Är eder broder hemma? Han är icke hemma; han är hos
utländingen. Hvad vill Ni dricka? Jag vill dricka mjölk. Hvad vill
Tysken göra hemma? Han vill arbeta och dricka godt vin. Hvad har Ni
hemma? Jag har ingenting hemma. Har handelsmannen lust att köpa lika
mycket socker som the? Han vill köpa lika mycket af det ena som af det
andra. Är Ni trött? Jag är icke trött. Hvem är trött? Min broder är
trött. Har Spanioren lust att köpa lika många hästar som åsnor? Han
vill köpa flera af de sednare än af de förra. Vill Ni dricka
någonting? Jag vill icke dricka någonting. Huru många kycklingar vill
kocken köpa? Han vill köpa fyra. Vilja Fransmännen köpa något? De
vilja icke köpa något. Vill Spanioren köpa något? Han vill köpa
någonting, men han har inga penningar. Vill Ni gå till våra bröder?
Jag vill icke gå till dem, utan till deras barn. Är Skotten hos någon?
Han är icke hos någon. Hvar är han? Han är hemma (chez lui).

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: