free web hosting | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Nittonde Lektionen.	Dix-neuvičme Leįon.

Hvar? Hvart? Hvarthän?		Oų?
Der, Dit, Deri.			Y.
(Med hänvisning på något	(Står framför verbet).
förut nämndt ställe).

Gå dit.				Y aller*.

Relativa adverbet y motsvarar ett af prepositionen ā föregånget
substantiv eller pronomen.

Vara der.			Y ętre*.
Den (det) dit; den (det) der.	L'y (framför verbet).

Anm. A.  Relativa adverbet y står ofta i betydelsen: hemma, ā la
maison; hemma hos någon, chez quelqu'un; hem till någon, chez
quelqu'un, för att undvika upprepandet af dessa adverbiala uttryck (Se
föreg. Lekt.).

Bära.				Porter 1.
Skicka.				Envoyer 1.
Föra, ledsaga.			Mener 1.

Bära det dit.			L'y porter.

Dem dit eller der.		Les y. (framför verbet).
Sådan, sådana dit eller der.	Y en (framför verbet) (Se Lekt. 12).

Bära dem dit.			Les y porter.
Bära sådana dit.		Y en porter.

Vill Ni skicka honom		Voulez-vous l'envoyer
	       till min fader?			chez mon pčre?
Jag vill skicka honom dit,	Je veux l'y envoyer.
	eller till honom.

Anm. B.  Adverbet y står alltid före verbet (utom vid Imperativen;
hvarom framdeles); och när ett pronomen, såsom le, det, honom, les,
dem, derjemte ingår i satsen, står detta omedelbarligen framför y; en,
deraf, sådant, har der- emot sin plats efter y, omedelbart framför
verbet, såsom synes af ofvanstående exempel.

Läkaren.			Le médecin.
Komma.				Venir*2.

När?				Quand?
I morgon.			Demain.
I dag.				Aujourd'hui.

Någonstädes, någonstädes bort.	Quelque part.
Ingenstädes, ingenstädes bort.	Ne - nulle part.

Vill Ni gå bort någonstädes?	Voulez-vous aller quelque part?
Jag vill gå någonstädes.	Je veux aller quelque part.
Jag vill icke gå någonstädes.	Je ne veux aller nulle part.

Skrifva.			Écrire*4.

Vid hvilken timme? Hurudags?	Ā quelle heure?
Klockan ett.			Ā une heure.
Klockan tu.			Ā deux heures.

Half.				Demi; femininum, demie.
Quarten.			Le quart.
Klockan en quart öfver ett.	Ā une heure et quart.
	Klockan en quart på tu.
Klockan half tu.		Ā une heure et demie.
Klockan en quart öfver tu.	Ā deux heures et quart.
	Klockan en quart på tre.
Klockan tre quart till ett.	Ā une heure moins un quart.
Klockan tolf (på dagen).	Ā midi.
Klockan tolf (på natten).	Ā minuit.
	     Vid midnatt.
Mindre. Minus.			Moins (komparativ af  peu, litet).

Skriföfningar.

48.

Vill Ni gå hem? Jag vill gå hem. Vill eder son gå hem till mig? Han
vill gå till eder (dit). Är eder broder hemma? Han är hemma. Hvart
vill Ni gå? Jag vill gå hem. Vilja eder barn gå hem till mig? De vilja
icke gå till eder. Till hvem vill Ni bära denna biljett? Jag vill bära
den till mina grannar. Vill eder tjenare bära denna biljett till eder
fader? Han vill bära den till honom (dit). Vill eder broder bära mina
bössor till Ryssen? Han vill bära dem till honom (dit). Till hvem
vilja våra ovänner bära våra pistoler? De vilja bära dem till
Turkarne. Hvarthän vill skomakaren bära mina skor? Han vill bära dem
till eder. Vill han bära dem hem? Han vill icke bära dem hem. Vill Ni
komma hem till mig? Jag vill icke gå till eder (dit). Hvart vill Ni
gå? Jag vill gå till de goda Engelsmännen. Vilja de goda Italienarne
gå hem till oss? De vilja icke gå till eder. Hvart vilja de gå? De
vilja icke gå någonstädes.

49.

Vill Ni föra eder son hem till oss? Jag vill icke föra honom till
eder, utan till kaptenen. När vill Ni föra honom till kaptenen? Jag
vill föra honom dit i morgon. Vill Ni ledsaga mina barn till läkaren?
Jag vill ledsaga dem till honom (dit). När vill Ni föra dem till
honom? Jag vill föra dem till honom i dag. Huru dags vill Ni föra dem
dit? Klockan half tre. När vill Ni skicka er betjent till läkaren? Jag
vill sända honom dit i dag. Huru dags? En quart öfver tio. Vill Ni gå
någonstädes? Jag vill gå någonstädes. Hvart vill Ni gå? Jag vill gå
till Skotten. Vill Irländaren komma till eder? Han vill komma till
mig. Vill eder son gå bort till någon? Han vill gå till någon. Till
hvem vill han gå? Han vill gå till sina vänner. Vilja Spaniorerna gå
någonstädes? De vilja icke gå någonstädes. Vill vår vän gå till någon?
Han vill icke gå till någon.

50.

När vill Ni föra eder yngling till målaren? Jag vill föra honom dit i
dag. Hvart vill han bära dessa fåglar? Han vill icke bära dem
någonstädes. Vill Ni föra läkaren till denne man? Jag vill föra honom
till honom. När vill läkaren gå till eder broder? Han vill gå till
honom i dag. Vill Ni skicka hem till mig en betjent? Jag vill skicka
en till eder. Hos hvem är kaptenen? Han är icke hos någon. Har eder
broder tid att komma hem till mig? Han har icke tid att gå till eder
(dit). Vill Fransmannen skrifva en biljett till? Han vill skrifva en
till. Har eder vän lust att skrifva lika många biljetter som jag? Han
har lust att skrifva fullkomligt lika många. Till hvem vill han sända
dem? Han vill sända dem till sina vänner. Hvem vill skrifva små
biljetter? Den unge mannen vill skrifva sådana. Vill Ni bära många
böcker till min fader? Jag vill bära till honom blott några få.

51.

Vill Ni skicka en koffert till, till vår vän? Jag vill skicka till
honom många flera. Huru många flera hattar vill hattmakaren sända? Han
vill sända sex till. Vill skräddaren skicka lika många skor som
skomakaren? Han vill sända färre. Har eder son mod att gå till
kaptenen? Han har mod att gå till honom, men han har icke tid. Vill Ni
köpa lika många hundar som hästar? Jag vill köpa flera af de sednare
än af de förra. Huru dags vill Ni skicka eder betjent till
Holländaren? Jag vill ditskicka honom tre quart till sex. Huru dags är
eder fader hemma? Han är hemma klockan tolf. Huru dags är eder fader
hemma? Han är hemma klockan tolf. Huru dags vill eder vän skrifva sina
biljetter? Han vill skrifva dem vid midnatten. Är Ni rädd att gå till
kaptenen? Jag är icke rädd, men jag blyges att gå till honom.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: