free web hosting | website hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Tjugonde Lektionen.	Vingtičme Leįon.

Att, i betydelse af: för att.	Pour.

Se, besöka.			Voir* 3.
Har Ni penningar att		Avez-vous de l'argent pour acheter
		 köpa bröd?				   du pain?
Jag har sådana att köpa det.	J'en ai pour en acheter.
Vill Ni gå till eder broder	Voulez-vous aller chez votre frčre
	  att besöka honom?			    pour le voir?
Jag har icke tid att gå dit	Je n'ai pas le temps d'y aller
	för att besöka honom.			   pour le voir.
Har eder broder en knif att	Votre frčre a-t-il un couteau
	skära sitt bröd?	   pour couper son pain?
Han har ingen att		Il n'en a pas pour
	   skära det med.		   le couper.

Sopa.				Balayer 1.

Döda, slagta.			Tuer 1.
Salta.				Saler 1.

Kunna, förmå.			Pouvoir* 3.

Kan Ni?				Pouvez-vous?
Jag kan.			Je peux (eller je puis).
Jag kan icke.			Je ne peux pas (eller je ne puis).
Kan han?			Peut-il?
Han kan.			Il peut.
Han kan icke.			Il ne peut pas.
Vi kunna.			Nous pouvons.
I kunnen.			Vous pouvez. 
De kunna.			Ils peuvent.

Mig.				Me (Régime direct, eller
					  Ackusativ-objekt).
Honom.				Le (Régime direct, eller
					  Ackusativ-objekt).
Se honom.			Le voir.
Se mig.				Me voir.
Se mannen.			Voir l'homme.
Döda honom.			Le tuer.

Till, åt.			Ā.
Åt den; åt de.			Au; aux. (Se Lekt. 9.)

Singular.	Plural.		Singulier.	Pluriel.
Åt vännen.	Åt vännerna.	Ā l'ami.	Aux amis.
Åt mannen.	Åt männerna.	Ā l'homme.	Aux hommes.
Till berget.	Till bergen.	Au mont.	Aux monts.
Åt boken.	Åt böckerna.	Au livre.	Aux livres.

Till, åt honom, henne.		Lui (Régime indirect, eller
						dativ-objekt).
Till, åt mig.			Me (Régime indirect eller
						dativ-objekt).
Tala med mig.			Me parler.
Tala med honom (med henne).	Lui parler.
Skrifva till honom		Lui écrire.
	(till henne).
Skrifva till mig.		M'écrire.
Tala med mannen.		Parler ā l'homme.
Tala med kaptenen.		Parler au capitaine.
Skrifva till kaptenen.		Écrire au capitaine.

Kan Ni skrifva till mig?	Pouvez-vous m'écrire?
Jag kan skrifva till eder.	Je peux vous écrire.
Kan mannen tala med eder?	L'homme peut-il vous parler?
Han kan tala med mig.		Il peut me parler.
Vill Ni skrifva till		Voulez-vous écrire ā
		eder broder?		  votre frčre?
Jag vill skrifva till honom.	Je veux lui écrire.

Korgen.				Le panier.
Mattan.				Le tapis.
Golfvet.			Le plancher.
Katten.				Le chat.

Vill Ni sända boken		Voulez-vous envoyer le livre
	   till mannen?			  ā l'homme?
Jag vill sända den till honom.	Je veux le lui envoyer.
När vill Ni sända den		Quand voulez-vous le
		 till honom?			 lui envoyer?
Jag vill sända den till		Je veux le lui
	    honom i morgon.		  envoyer demain.

		Singularis.			Singulier.

		Indirekt obj.	Direkt obj.	Régime		Régime
		eller		eller		indirect.	direct.
		Dativ.		Ackusativ.

1:sta person.	Åt mig.		Mig.		Me, ā moi.	Me, moi.
3:dje person.	Åt honom.	Honom.		Lui, ā lui.	Le, lui.

		Pluralis.			Pluriel.

1:sta person	Åt oss.		Oss		Nous, ā nous.	Nous.
2:dra person.	Åt eder.	Eder.		Vous, ā vous.	Vous.
3:dje person.	Åt dem.		Dem.		Leur, ā eux.	Les, eux.

Anm. Me, lui, såsom Régime indirect eller Dativ-objekt, och me, le,
såsom Régime direct eller Ackusativ-objekt, står alltid före verbet
(utom i Imperativen); ā moi, ā lui, såsom dativ-objekt, och moi, lui,
såsom ackusativ-objekt, följa der- emot alltid efter verbet. Samma
förhållande är med nous och ā nous, vous och ā vous, leur och ā eux,
les och eux. T. ex.:

Vill han tala med eder?		Veut-il vous parler?
Han vill icke tala med mig,	Il ne veut pas parler ā moi,
	   utan med eder.			   mais ā vous.
Vill Ni skrifva till honom?	Voulez-vous lui écrire?
Jag vill icke skrifva till	Je ne veux pas écrire ā lui,
  honom, utan till hans bror.		    mais ā son frčre.

Ordningen, i hvilken de personliga pronominerna såsom dativ- och
ackusativ-objekt måste ställas i satsen, är följande:

Singular.		    Plural.    Singulier.  Pluriel.

Den (honom det) åt mig.	    dem åt mig.  Me le.	 me les.
Mig den (honom, det.	    mig dem.	   Me le.	 me les.
Den (honom, det) åt honom.   dem åt honom, Le lui.	 les lui.
			    honom dem. 
Den (honom, det) åt oss.    dem åt oss.  Nous le.	 nous les.
Oss den (honom, det).	    oss dem.	   Nous le.	 nous les.
Den (honom, det) åt eder.   dem åt eder. Vous le.	 vous les.
Eder den (honom det).	    eder dem.   Vous le.	 vous les.

Den (honom, det) åt dem.    dem åt dem.  Le leur.	 les leur.
Den den (honom, det).	    dem åt dem.  Le leur.	 les leur.

När vill Ni sända mig korgen? Quand voulez-vous m'envoyer le panier?
Jag vill sända er den i dag.  Je veux vous l'envoyer aujourd'hui.

Den relativa partikeln en (deraf, sådant, några) står efter de
personliga pronominerna på följande sätt:

Några åt mig; Mig några (sådant) &cl	M'en.
Några åt honom; Honom (henne) några &c.	Lui en.
Några åt oss; Oss några &c.		Nous en.
Några åt eder; Eder några &c.		Vous en.
Några åt dem; Dem några &c.		Leur en.

Gifva.					Donner 1.
Låna.					Pręter 1. 

Vill Ni gifva mig bröd?			Voulez-vous me donner du pain?
Jag vill gifva eder sådant.		Je veux vous en donner.
Vill Ni låna penningar åt min bror?	Voulez-vous pręter de l'argent
							  ā mon frčre?
Jag vill låna honom sådana.		Je veux lui en pręter.

[Tabell öfver de Personliga Pronominerna].

Anm. II. Régime indirect med ā af de personliga pronominerna brukas
efter alla reflexiva verber, som utom det reflexiva pronomen i
rég.-direct åtföljas af ett annat i rég.-indirect, samt vidare efter
penser, tänka på, ętre, tillhöra, o. s. v.

52.

Har timmermannen nog penningar att köpa en hammare? Han har nog att
köpa en. Har kaptenen nog penningar att köpa ett skepp? Han har icke
nog för att köpa ett sådant. Har bonden lust att köpa bröd? Han har
lust att köpa sådant, men han har icke nog penningar att köpa för. Har
eder son papper att skrifva en biljett? Han har intet för att skrifva
en sådan. Har Ni tid att besöka min broder? Jag har icke tid att
besöka honom. Vill eder fader se mig? Han vill icke se eder. Har eder
tjenare en qvast att sopa golfvet? Han har en sådan att sopa det. Vill
han sopa det? Han vill sopa det. Har sjömannen penningar att köpa
chokolad? Han har inga att köpa sådant för. Har eder kock penningar
att köpa oxkött? Han har sådana att köpa deraf. Har han penningar att
köpa höns? Han har penningar att köpa sådana. Har Ni nog salt för att
salta mitt oxkött? Jag har nog för att salta det. Vill eder vän komma
till mig, att besöka mig? Han vill hvarken gå till eder, ej heller se
eder. Har eder granne lust att slagta sin häst? Han har icke lust att
slagta den. Vill Ni döda edra vänner? Jag vill blott döda mina
fiender.

53.

Kan Ni skära mig bröd? Jag kan skära eder sådant. Har Ni en knif att
skära mig sådant? Jag har en. Kan Ni laga mina handskar? Jag kan laga
dem, men jag har ingen lust att göra det. Kan skräddaren göra mig en
rock? Han kan göra eder en. Vill Ni tala med läkaren? Jag vill tala
med honom. Vill eder son se mig, för att tala med mig? Han vill se
eder, för att gifva eder en riksdaler. Vill han döda mig? Han vill
icke döda eder; han önskar blott se eder. Vill vår gamle väns son
slagta en oxe? Han vill slagta två. Hvem har lust att döda vår katt?
Vår grannes gosse har lust att döda den. Huru mycket penningar kan Ni
sända mig? Jag kan sända eder tjugu francs. Vill Ni sända mig min
hatt? Jag vill sända eder den. Vill Ni skicka skomakaren någonting
(quelque chose au cordonnier)? Jag vill skicka honom mina skor. Vill
Ni skicka honom edra rockar? Nej, jag vill skicka dem till
skräddaren. Kan skräddaren sända mig min rock? Han kan icke sända eder
den. Kunna edra barn skrifva till mig? De kunna skrifva till
eder. Vill Ni låna mig eder korg? Jag vill låna eder den.

54.

Har Ni ett glas för att dricka edert vin? Jag har ett, men jag har
intet vin; jag har endast the. Vill Ni gifva mig penningar att köpa
sådant? Jag vill gifva eder sådana, men jag har icke mycket
deraf. Vill Ni gifva mig hvad (ce que) Ni har? Jag vill gifva eder
det. Kan Ni dricka lika mycket vin som mjölk? Jag kan dricka lika
mycket af beggedera. Har vår granne någon ved, för att göra upp eld
(du feu)? Han har ved att göra upp eld (pour en faire); men han har
inga penningar att köpa bröd och smör. Vill Ni låna honom några? Jag
vill låna honom sådana. Vill Ni tala med Tysken? Jag vill tala med
honom. Hvar är han? Han är hos Amerikanarens son. Vill Tysken tala med
mig? Han vill tala med eder. Vill han tala med min eller eder broder?
Han vill tala med begge. Kunna vår grannes barn arbeta? De kunna
arbeta, men de vilja icke.

55.

Vill Ni tala med Holländarens barn? Jag vill tala med dem. Hvad vill
Ni gifva dem? Jag vill gifva dem goda kakor. Vill Ni låna dem
någonting? Jag vill låna dem något, men jag kan icke låna något åt
dem; jag har intet. Har kocken mera salt, för att salta oxköttet? Han
har litet mera. Har han mera risgryn? Han har mycket mer. Vill han
gifva mig deraf? Han vill gifva eder deraf. Vill han gifva något deraf
åt mina små gossar? Han vill gifva dem deraf. Vill han slagta den här
eller den der kycklingen? Han vill icke slagta någondera. Hvilken oxe
vill han slagta? Han vill slagta den gode bondens. Vill han slagta den
här eller den der oxen? Han vill slagta begge. Hvem vill sända oss
skorpor? Bagaren vill sända eder sådana. Har Ni något att (ā) göra?
Jag har intet att göra.

56.

Hvad har eder son att (ā) göra? Han har att skrifva till sina goda
vänner och till kaptenerna. Med (ā) hvem vill Ni tala? Jag vill tala
med Italienarne och Fransmännen. Vill Ni gifva dem penningar? Jag vill
gifva dem sådana. Vill Ni gifva bröd åt denne mannen? Jag vill gifva
honom sådant. Vill Ni gifva honom en rock? Jag vill gifva honom
en. Vilja edra vänner gifva mig kaffe? De vilja gifva eder
sådant. Vill Ni låna mig edra böcker? Jag vill låna dem åt eder. Vill
Ni låna edra madrasser åt edra grannar? Jag vill icke låna dem åt
dem. Vill Ni låna dem eder spegel? Jag vill låna dem den. Åt hvem (ā
qui) vill Ni låna edra paraplyn? Jag vill låna dem åt mina vänner. Åt
hvem vill eder vän låna sitt linne? Han vill icke låna det åt någon.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: