free web hosting | website hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Tjuguförsta Lektionen.	Vingt-et-uničme Leįon.

Till hvem? Åt hvem?		Ā qui?
				(en fråga, hvarpå svaras med det
				    indirekta objektet i Dativen.)
Hvem?				Om personer: qui?
Hvad?				Om ting: que? quoi?


[tabell: De fyra kasus af de Frågande (Interrogativa) pronominerna.]

Qui? hvem? har ingen olika form i pluralis och alltid afseende på
personer, utan åtskilnad af kön, likasom hvem i Svenskan.

Que? och Quoi? hvad? hafva ingen pluralis och alltid afseende på saker
eller något obestämdt.

Anm. A.  Que, och icke Quoi, brukas framför ett verb såsom subjekt
eller ackusativ-objekt. (Jfr. Lekt. 3.)

Svara.				Répondre 4.
Svara mannen.			Répondre ā l'homme.
Svara männerna.			Répondre aux hommes.

Anm. B.  Efter verber, som styra dativen, kan dativ-märket ā icke
utelemnas i Fransyskan, såsom det ofta sker med åt, till i Svenskan.

Hvem vill Ni svara?		Ā qui voulez-vous répondre?
Jag vill svara min broder.	Je veux répondre ā mon frčre.
Svara honom.			Lui répondre.
Svara dem.			Leur répondre.

Svara på (besvara) biljetten.	Répondre au billet.
Svara derpå.			Y répondre.
Derpå.	Y.
Svara på biljetterna.		Répondre aux billets.
Svara på dem. Besvara dem.	Y répondre.
Vill Ni svara på min biljett?	Voulez-vous répondre ā mon billet?
Jag vill svara derpå.		Je veux y répondre.

Theatern.			Le théâtre.
Balen.				Le bal.
På eller till theatern.		Au théâtre. Aux théâtres.
På eller till balen.		Au bal. Aux bals.
I eller till trädgården.	Au jardin.Aux jardins.
Magasinet. Varulagret.		Le magasin.
Kontoret.			Le comptoir.
Torget (försäljnings-).		Le marché.

Der, dit.			Y. (Se Lekt. 19.)
Gå dit.				Y aller.
Vara der.			Y ętre.

Vill Ni gå på theatern?		Voulez-vous aller au théatre?
Jag vill gå dit.		Je veux y aller.
Är eder broder på theatern?	Votre frčre est-il au théâtre?
Han är der.			Il y est.
Han är icke der.		Il n'y est pas.
Hvar är han?			Oų est il?

I.				Dans.

Är eder fader i sin trädgård?	Votre pčre est-il dans son jardin?
Han är der.			Il y est.
Hvar är handelsmannen?		Oų est le marchand?
				   Oų le marchand est-il?
Han är i sitt magasin.		Il est dans son magasin.
Hvad har Ni att göra?		Qu'avez-vous ā faire?
Jag har intet att göra.		Je n'ai rien ā faire.
Hvad har mannen att dricka?	L'homme qu'a-t-il ā boire?
Han har intet att dricka.	Il n'a rien ā boire.
Har Ni något att göra?		Avez-vous quelque chose ā faire?
Jag har att svara på		J'ai ā répondre ā
	    en biljett.			un billet.
Jag har att skrifva		J'ai ā écrire
	till eder broder.	     ā votre frčre.

Skriföfningar.

57.

Vill Ni skrifva till mig? Jag vill skrifva till eder. Vill Ni skrifva
till Italienaren? Jag vill skrifva till honom. Vill eder broder
skrifva till Engelsmännen? Han vill skrfva till dem, men de hafva
ingen lust att svara honom. Vill Ni svara eder vän? Jag vill svara
honom. Men hvem vill Ni svara? Jag vill svara min gode fader. Vill Ni
icke svara edra goda vänner? Jag vill svara dem. Hvem vill skrifva
till eder? Ryssen vill skrifva till mig. Vill Ni svara honom? Jag vill
icke svara honom. Hvem vill skrifva till våra vänner? Vår grannes barn
vilja skrifva till dem. Vilja de svara dem? De vilja svara dem. Till
hvem vill Ni skrifva? Jag vill skrifva till Ryssen. Vill han svara
eder? Han vill svara mig, men han kan icke. Kunna Spaniorerna svara
oss? De kunna icke svara oss, men vi kunna svara dem. Till hvem vill
Ni sända denna biljett? Jag vill sända den till snickaren.

58.

Hvad har Ni att göra? Jag har att skrifva. Hvad har Ni att skrifva?
Jag har att skrifva en biljett. Till hvem? Till timmermannen. Hvad har
eder fader att dricka? Han har godt vin att dricka. Har eder tjenare
något att dricka? Han har the att dricka. Hvad har skomakaren att
göra? Han har att laga mina skor. Hvad har Ni att laga? Jag har mina
linnestrumpor att laga. Med hvem har Ni att tala? Jag har att tala med
kaptenen. När vill Ni tala med honom? I dag. Hvar vill Ni tala med
honom? Hemma hos honom. Med hvem har eder broder att tala? Han har att
tala med eder son. Hvad har Engelsmannen att göra? Han har att besvara
en biljett. Hvilken biljett har han att besvara? Han har att besvara
den gode Tyskens. Har jag att svara på Fransmannens biljett? Ni har
att svara derpå. Hvilken biljett har Ni att besvara? Jag har att
besvara min gode väns. Har eder fader att svara på en biljett? Han har
att svara på en (ā un billet). Hvem har att besvara biljetter? Våra
barn ha att besvara sådana. Vill Ni svara på köpmännens biljetter? Jag
vill svara derpå. Vill eder broder svara på den här eller den der
biljetten? Han vill icke svara på någondera. Vill någon svara på min
biljett? Ingen vill svara derpå.

59.

Hvilka biljetter vill eder fader besvara? Han vill endast besvara sina
goda vänners. Vill han svara på min biljett? Han vill svara derpå. Har
Ni att svara någon? Jag har icke att svara någon. Hvem vill besvara
mina biljetter? Edra vänner vilja besvara dem. Har Ni lust att gå på
balen? Jag har lust att gå dit. När vill Ni gå dit? I dag. Huru dags?
Klockan half elf- va. När vill Ni föra eder gosse på theatern? Jag
fill föra honom dit i morgon. Huru dags vill Ni föra honom dit?
Klockan tre qvart till sex. Hvar är eder son? Han är på spektaklet. Är
eder vän på balen? Han är der. Hvar är handelsmannen? Han är på sitt
kontor. Hvart vill Ni föra mig? Jag vill föra eder till
magasinet. Hvart vill eder kock gå? Han vill gå på torg- et. Är eder
broder på torget? Han är icke der. Hvar är han? Han är i sitt magasin.

60.

Hvar är Holländaren? Han är på sin vindskammare. Vill Ni komma till
mig för att gå på spektaklet? Jag vill gå till eder, men jag har ingen
lust att gå på spektaklet. Hvar är Irländaren? Han är på torget. Till
hvilken theater vill Ni gå? Jag vill gå till Fransmännens. Vill Ni gå
till min eller Skottens trädgård? Jag vill hvarken gå till eder eller
Skottens; jag vill gå till Italienarens. Vill läkaren gå till våra
eller Holländarnes magasiner? Han vill hvarken gå till edra eller
Holländarnes, utan till Fransmännens. Hvad vill Ni köpa på torget? Jag
vill köpa en korg med mattor. Hvart vill Ni bära dem? Jag vill bära
dem hem.

61.

Huru många mattor vill Ni köpa? Jag vill köpa två. Åt hvem vill Ni
gifva dem? Jag vill gifva dem åt min tjenare. Har han lust att sopa
golfvet? Han har lust att göra det, men han har icke tid. Hafva
Engelsmännen många magasiner? De hafva många. Hafva Fransmännen lika
många hundar som kattor? De hafva flera af de sednare än af de
förra. Har Ni många bössor i edert magasin? Vi hafva många sådana der,
men vi hafva knappt någon säd. Vill Ni se våra bössor? Jag vill gå
till edert magasin för att se dem. Vill Ni köpa något? Jag vill köpa
något. Hvad vill Ni köpa? Jag vill köpa en plånbok, en spegel och en
pistol. Hvar vill Ni köpa eder koffert? Jag vill köpa den på
torget. Har Ni lika mycket vin som the i edert magasin? Vi hafva lika
mycket af beggedera. Hvem vill slita sönder mitt linne? Ingen vill
slita sönder det.

62.

Vilja Engelsmännen gifva oss bröd? De vilja gifva eder sådant. Vilja
de gifva oss lika mycket smör som bröd? De vilja gifva eder mer af det
sednare än af det förra. Vill Ni gifva en franc åt den här mannen? Jag
vill gifva honom flera. Huru många francs vill Ni gifva honom? Jag
vill gifva honom fem. Hvad vilja Fransmännen låna oss? De vilja låna
oss många böcker. Har Ni tid att skrifva till köpmannen? Jag vill
skrifva till honom; men jag har icke tid i dag. När vill Ni svara
Tysken? Jag vill svara honom i morgon. Huru dags? Klockan 8. Hvart
vill Spanioren gå? Han vill icke gå någonstädes. Vill eder tjenare
värma upp min köttsoppa? Han vill värma upp den. Hvart vill bagaren
gå? Han vill gå till skogen. Hvar är ynglingen? Han är på
theatern. Hvem är på kaptenens bal? Våra barn och våra vänner äro der.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: