free web hosting | free website | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Tjuguandra Lektionen.	Vingt-deuxičme Leįon.

Till eller i hörnet (vrån).	Au coin. Aux coins.
Till eller i hålet.		Au trou. Aux trous (Se not, 1. Lekt. 9).

Hålet (äfven i fig. betydelsen	Le trou.
	   af uselt ställe).
I hålet, i hålen.		Dans le trou, dans les trous.

Till eller på botten.		Au fond.
Till eller på botten af säcken.	Au fond du sac.
Till eller i spiselvrån.	Au coin du feu.
Till eller vid ändan.		Au bout.
Till eller vid slutet af vägen.	Au bout du chemin.
Till eller vid slutet		Au bout des chemins.
	  af vägarne.
Vägen.				Le chemin.

Skicka efter, låta hemta.	Envoyer chercher.
Gå efter, hemta.		Aller chercher.

Vill Ni sända efter vin?	Voulez-vous envoyer chercher du vin?
Jag vill sända efter sådant.	Je veux en envoyer chercher.
Vill eder gosse gå efter	Votre garįon veut-il aller chercher
		  litet bröd?				du pain?
Han vill icke gå efter något.	Il ne veut pas en aller chercher.
Jag vill sända efter läkaren.	Je veux envoyer chercher le médecin.
Jag vill sända efter honom.	Je veux l'envoyer chercher.
Han vill sända efter		Il veut envoyer chercher
	    mina bröder.			mes frčres.
Han vill skicka efter dem.	Il veut les envoyer chercher.
Vill Ni skicka efter glas?	Voulez-vous envoyer chercher des verres?
Jag vill skicka efter sådana.	Je veux en envoyer chercher.

Hvad har Ni att göra?		Qu'avez-vous ā faire?
Jag har att gå till torget.	J'ai ā aller au marché.
Hvad hafven I att dricka?	Qu'avez-vous ā boire?
Vi hafva godt vin att dricka.	Nous avons ā boire de bon vin.
Ni har att laga edra strumpor.	Vous avez ā raccommoder vos bas.

De hafva.			Ils ont.

Hvad hafva männen att göra?	Qu'ont ā faire les hommes?
				eller Les hommes qu'ont-ils ā faire?
De hafva att gå till magasinet.	Ils ont ā aller au magasin.
I afton. I qväll.		Ce soir.
På (om) aftonen.		Le soir.
I dag på morgonen. I morse.	Ce matin.
På (om) morgonen.		Le matin.

Nu, för det närvarande.		Ā présent.

Du.				Tu

Du har - du är.			Tu as - tu es.
Är du trött?			Es-tu fatigué?
Jag är icke trött.		Je ne suis pas fatigué.
Äro männen trötta?		Les hommes sont-ils fatigués?

Anm. Ett Adjektiv eller Particip, som, såsom predikativ i satsen,
skall uttrycka hurudant subjektet är, öfverensstämmer med det ord, det
bestämmer, i numer och kön; alltså, om det substantiv eller pronomen,
som är subjekt, står i pluralis, antager adjektivet och participet ett
s.

De äro icke trötta.		Ils ne sont pas fatigués.

Du vill - du kan.		Tu veux - tu peux.
Vill du göra upp min eld?	Veux-tu faire mon feu?
Jag vill göra upp den,		Je veux le faire,
	 men jag kan icke.	  mais je ne peux pas.
Är du rädd?			As-tu peur?
Jag är icke rädd; jag fryser.	Je n'ai pas peur; j'ai froid.
Är du hungrig?			As-tu faim?

Sälja.				Vendre 4.
Säga, tillsäga.			Dire*4
				(med prepositionen de framför
						  följande Infinitiv).
Säga någon, tillsäga någon.	Dire ā quelqu'un.
Ordet.				Le mot.
Vill Ni tillsäga betjenten	Voulez-vous dire au domestique
   att göra upp elden?		  de faire le feu?
Jag vill säga honom att		Je veux lui dire
	 han skall göra det.		de le faire.

Din, dina.
   I förening med substantiv:	Ton, tes.
   Sjelfständigt, ensamt:	Le tien, les tiens.

Din bok, dina böcker.		Ton livre, tes livres.

Skriföfningar.

63.

Vill Ni skicka efter socker? Jag vill skicka efter sådant. Vill du,
min son, gå efter några kakor? Ja min far (mon pčre), jag vill gå
efter sådana. Hvart vill du gå`Jag vill gå till trädgården. Hvem är i
trädgården. Hvem är i trädgården? Våra vänners barn äro der. Vill Ni
sända efter läkaren? Jag vill sända efter honom. Hvem vill gå efter
min broder? Min tjenare vill gå efter honom. Hvar är han? Han är på
sitt kontor. Vill Ni gifva mig min buljong? Jag vill gifva eder
den. Hvar är den? Den är i spiselvrån. Vill Ni gifva mig penningar för
att jag må gå efter mjölk? Jag vill gifva eder sådana för att Ni må (
pour) gå efter någon sådan. Hvar äro edra penningar? De äro på mitt
kontor. Vill Ni gå efter dem? Jag vill gå efter dem. Vill Ni köpa min
häst? Jag kan icke köpa den; jag har inga penningar. Hvar är eder
katt? Han är i hålet. I hvilket hål är han? I hålet på vinden. Hvar är
denne mans hund? Han är i ett hörn af skeppet. Hvar har bonden sitt
korn? Han har det i sin säck. Har han en katt. Han har en. Hvar är
den? Den är på botten af säcken. Är eder katt i denna säck? Den är
deruti.

64.

Har Ni något att göra? Jag har något att göra. Hvad har Ni att göra?
Jag har att laga mina strumpor och att gå till slutet af vägen. Hvem
är vid slutet af vägen? Min fader är der. Har eder kock något att
dricka? Han har vin och god buljong att dricka. Kan Ni gifva mig lika
mycket smör som bröd? Jag kan gifva eder mer af det sednare än af det
förra. Kan vår vän dricka lika mycket vin som kaffe? Han kan icke
dricka så mycket af det sednare osm af det förra. Har Ni att tala med
någon? Jag har att tala med flera män. Med huru många män har Ni att
tala? Jag har att tala med fyra. När har Ni att tala med dem? I
afton. Huru dags? Klockan tre quart till nio. När kan Ni gå till
torget? Jag kan gå dit på morgonen. Huru dags? Half åtta. När vill Ni
gå till Fransmannen? Jag vill gå till honom i qväll. Vill du gå till
läkaren på morgonen eller på aftonen? Jag vill gå till honom på
morgonen. Huru dags? En quart öfver tio.

65.

Har Ni att skrifva lika många biljetter som Engelsmannen? Jag har
färre att skrifva än han. Vill Ni tala med Tysken? Jag vill tala med
honom. När vill Ni tala med honom? Nu. Hvar är han? Han är vid andra
ändan af skogen. Vill Ni gå till torget? Jag vill gå dit för att köpa
linne. Vilja edra grannar icke gå till torget? De kunna icke gå dit;
de äro trötta. Har du mod att gå till skogen om aftonen? Jag har mod
att gå dit, men icke om aftonen. Kunna edra barn besvara mina
biljetter? De kunna besvara dem. Hvad vill du säga tjenaren? Jag vill
säga honom, att han skall göra upp eld och sopa magasinet. Vill Ni
säga eder broder, att han säljer mig sin häst? Jag vill säga honom,
att han säljer er den. Hvad vill Ni säga mig? Jag vill säga eder ett
ord. Hvem vill du besöka? Jag vill besöka Skotten. Har Ni något att
säga honom? Jag vill säga honom några ord. Hvilka böcker vill eder
broder sälja? Han vill sälja dina och sina egna.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: