free web hosting | free hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Tjuguandra Lektionen.	Vingt-troisičme Leįon.

Gå ut.				Sortir*2.
Stadna, qvarblifva.		Rester.
När vill Ni gå ut?		Quand voulez-vous sortir?
Jag vill gå ut nu.		Je veux sortir ā présent.
Stadna hemma.			Rester ā la maison.

Här.				Ici, y.

Stadna här.			Rester ici.

Der, derstädes, dersammastädes.	Lā, y.

Vill Ni stadna här?		Voulez-vous rester ici?
Jag vill stadna här.		Je veux y rester.
Vill eder vän stadna der?	Votre ami veut-il rester lā?
Han vill icke stadna der.	Il ne veut pas y rester.
Vill Ni gå till eder broder?	Voulez-vous aller chez votre frčre?
Jag vill gå till honom.		Je veux y aller.

Nöjet, ynnestbeviset.		Le plaisir.
Göra nöje, vara ett nöje.	Faire plaisir.
Göra ett ynnestbevis,		Faire un plaisir.
		en tjenst.

Går Ni?				Allez-vous?
Jag går.			Je vais.
Jag går icke.			Je ne vais pas.
Du går.	Tu vas.
Går han?			Va-t-il?
Han går.			Il va.
Han går icke.			Il ne va pas.
Gå vi?				Allons-nous?
Vi gå.				Nous allons.

Anm. A.  Aller, gå, begagnas i Fransyskan såsom hjelpverb, för att
uttrycka, att man ämnar, är i begrepp eller just på vägen att göra
något. Hvad man ämnar göra står i Infinitiven utan föregående
preposition.

Hvad skall (ämnar) Ni göra?	Qu'allez-vous faire?
Jag skall (är i begrepp		Je vais lire.
		att) läsa.
Läsa.				Lire*4.

Går Ni till eder broder?	Allez-vous chez votre frčre?
Jag går till honom.		J'y vais.
Hvart går han?			Oų va-t-il?
Han går till sin fader.		Il va chez son pčre.

All, hel, alla; hvarje.		Sing. Tout. Plur. Tous.

Alla dagar, hvarje dag.		Tous les jours.
Alla morgnar, hvar morgon.	Tous les matins.
Alla aftnar, hvar afton.	Tous les soirs.

Anm B.  Tout framför ett substantiv med artikel betyder i singularis
hel, och i pluralis alla, hvarje. Tout framför ett substantiv utan
artikel betyder i singularis hvarje, och i pluralis alla slags.

Det är.				Il est.
Sent.				Tard. 
Huru mycket är klockan?		Quelle heure est-il?
Klockan är tre.			Il est trois heures.
Klockan är tolf.		Il est midi.
Klockan är en quart öfver tolf.	Il est midi et quart (eller et un quart).
Klockan är tre quart till sex.	Il est six heures moins un quart.
Klockan är half tu.		Il est une heure et demie.
						(Se Not. 2. Lekt. 19.)

Känna, vara bekant med.		Connaître*4.

Känna en man.			Connaître un homme.

Behof.				Besoin
				(har alltid prepositionen de efter sig).

Behöfva. Hafva nödig, nödiga.
Hafva behof af.			Avoir besoin de.

Jag behöfver det.		J'en ai besoin.
Behöfver Ni denna knif?		Avez-vous besoin de ce couteau?
Jag behöfver den icke.		Je n'en ai pas besoin.
Behöfver Ni dessa knifvar.	Avez-vous besoin de ces couteaux?
Jag behöfver dem.		J'en ai besoin.
Jag behöfver dem icke.		Je n'en ai pas besoin.
Jag är icke i behof af något.	Je n'ai besoin de rien.
Han har icke behof deraf.	Il n'en a pas besoin.

Af hvad? Hvaraf?		De quoi?

Hvaraf har Ni behof?		De quoi avez-vous besoin?
Hvad behöfver Ni?

De personliga pronominerna, såsom régime indirect i Genitiven. 
(Se 20 Lektionen.)

Af mig, af dig, af honom.	De moi, de toi, de lui (en).
Af oss, af eder, af dem.	De nous, de vous, d'eux. (en).

Har eder fader behof af mig?	Votre pčre a-t-il besoin de moi?
Han behöfver eder.		Il a besoin de vous.
Behöfver Ni dessa böcker?	Avez-vous besoin de ces livres?
Jag behöfver dem.		J'en ai besoin.
Behöfver han mina bröder?	A-t-il besoin de mes frčres?
Han behöfver dem.		Il a besoin d'eux. Il en a besoin..

Skriföfningar.

66.

Vill Ni göra mig en tjenst? Ja, min herre, hvilken (lequel)? Vill Ni
säga min betjent att han gör upp elden? Jag vill säga honom att han
gör upp den. Vill Ni säga honom, att han skall sopa magasinerna? Jag
vill säga honom att han skall sopa dem. Hvad vill Ni säga eder fader?
Jag vill säga honom, att han skall sälja åt eder sin häst. Vill Ni
säga eder son, att han skall komma till min fader? Jag vill säga
honom, att han skall gå till honom. Har Ni något att säga mig? Jag har
intet att säga eder. Har Ni något att säga min fader? Jag har ett ord
att säga honom. Vilja dessa män sälja sina mattor? De vilja icke sälja
dem. Johan (Jean), är du der (lā)? Ja, min herre, jag är här (j'y
suis). Hvad ämnar du göra? Jag ämnar gå till eder hattmakare, för att
säga honom att han lagar eder hatt. Vill du gå till skräddaren, för
att säga honom att han lagar mina kläder? Jag vill gå till honom
(y). Vill Ni gå till torget? Jag vill gå dit. Hvad har eder handelsman
att sälja? Han har sköna läderhandskar, kammar, godt kläde och sköna
trädkorgar att sälja. Har han jernbössor till salu (ā vendre)? Han har
några till salu. Vill han sälja mig sina hästar? Han vill sälja er
dem. Har Ni något att sälja? Jag har ingenting att sälja.

67.

Är det sent? Det är icke sent. Huru mycket är klockan? Hon är en quart
öfver tolf. Hurudags vill kaptenen gå ut? Han vill gå ut tre quart
till åtta. Hvad ämnar Ni göra? Jag ämnar läsa. Hvad har Ni att läsa?
Jag har en god bok att läsa. Vill Ni låna mig den? Jag vill låna er
den i morgon. Har Ni lust att gå ut? Jag har ingen lust att gå
ut. Vill Ni stadna här, min käre (cher) vän? Jag kan icke stadna
här. Hvart har Ni att gå? Jag har att gå på kontoret. När vill Ni gå
på balen? I afton. Huru dags? Klockan tolf i natt. Går Ni till Skotten
på aftonen eller på morgonen? Jag går på aftonen och på morgonen till
honom (y). Hvart går Ni nu? Jag går på theatern. Hvart går eder son?
Han går ingenstädes, han stadnar hemma, för att skrifva sina
biljetter. Hvar är eder broder? Han är i sitt magasin. Vill han icke
gå ut? Nej, min herre, han vill icke gå ut. Hvad ämnar han (va-t-il)
göra der? Han ämnar skrifva till sina vänner. Vill Ni stadna här eller
der? Jag vill stadna här. Hvar vill eder fader stadna? Han vill stadna
der. Har vår vän lust att blifva qvar i trädgården? Han har lust att
qvarblifva der.

68.

Huru dags är Holländaren hemma? Han är hemma en quart till tio hvarje
afton. När går eder kock till torget? Han går dit hvar morgon klockan
half sex. När går eder granne till Irländarne? Han går alla dagar till
dem (y). Huru dags? Klockan åtta på morgonen. Hvad vill Ni köpa? Jag
vill icke köpa något, men min fader vill köpa en oxe. Vill han köpa
den här oxen eller den der? Han vill köpa hvarken den förra eller den
sednare. Hvilken (lequel) vill han köpa? Han vill köpa eder väns. Har
handelsmannen en rock till, till salu? Han har en till, men han vill
icke sälja honom. Har denne man en knif till, till salu? Han har ingen
mera knif, men några bössor till, till salu. När vill han sälja dem?
Han vill sälja dem i dag. Hvar? I sitt magasin. Vill Ni se min vän?
Jag vill se honom, för att lära känna honom. Vill Ni lära känna mina
barn? Jag vill lära känna dem. Huru många barn har Ni? Jag har blott
två; men min broder har flera än jag, han har sex. Vill denne man
dricka för mycket vin? Han vill dricka för mycket deraf. Har Ni nog
vin att dricka? Jag har icke mycket, men jag har nog deraf. Vill eder
broder köpa för många kakor? Han vill köpa många, men icke för många.

69.

Kan Ni låna mig en knif? Jag kan låna eder en. Kan eder fader låna mig
en bok? Han kan låna eder flera. Hvad behöfver Ni? Jag behöfver en god
bössa. Har Ni behof af denna tafla? Jag har intet behof af
henne. Behöfver eder broder penningar? Han behöfver icke
sådana. Behöfver han skor? Han behöfver inga sådana. Hvad behöfver
han? Han behöfver intet. Behöfver Ni dessa käppar? Jag behöfver
dem. Hvem har behof af socker? Ingen har behof af sådant. Behöfver
någon peppar? Ingen har behof deraf. Hvad behöfver jag? Ni behöfver
intet. Behöfver eder fader de här taflorna eller de der? Han behöfver
hvarken de ena eller de andra. Behöfver Ni mig? Jag behöfver eder. När
behöfver Ni mig? Nu. Hvad har Ni att säga mig? Jag har ett ord att
säga eder. Behöfver eder son oss? Han behöfver eder och edra
bröder. Behöfver Ni min betjent? Jag behöfver honom. Behöfver någon
min broder? Ingen behöfver honom. Har eder fader något af nöden? Han
har intet af nöden. Hvad behöfver Engelsmannen? Han behöfver
linne. Har han behof af juveler? Han har icke behof af sådana. Hvad
behöfver matrosen? Han behöfver skorpor, mjölk, ost och smör. Ämnar Ni
nu gifva mig något? Jag ämnar gifva eder bröd och vin.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: