free web hosting | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Tjugufjerde Lektionen.	Vingt-quatrième Leçon.

Den närvarande tiden.		Présent.

För att utfinna Présent de l'Indicatif af ett verb, måste man känna
Participe Présent, alldenstund de tre personerna af Présent i pluralis
just bildas deraf. Part. prés. ändas alltid på ant. (Man finner det
lätt i alla Ordböcker och Grammatikor, och lärjungarne kunna nästan
gissa sig till detsamma).

Första, Andra och Tredje personerna i pluralis af Présent de
l'Indicatif bildas derigenom, att man förbyter Participets ändelse
ant: för första person till ons, för andra till ez, och för tredje
till ent

Första Konjugationen.

Tala, talande.			Parler, parlant.

				Présent de l'Indicatif.

Jag talar, du talar, han talar.	Je parle, tu parles, il parle.
Vi tala, I talen, de tala.	Nous parlons, vous parlez, ils parlent.

Andra Konjugationen.

Sluta, slutande.		Finir, finissant.
Jag slutar,			Je finis,
du slutar,			tu finis,
han slutar.			il finit.
Vi sluta,			Nous finissons,
I sluten,			vous finissez,
de sluta.			ils finissent.

Tredje Konjugationen.

Emottaga, emottagande.		Recevoir, recevant.
Jag emottager,			Je reçois,
du emottager,			tu reçois,
han emottager.			il reçoit.
Vi emottaga,			Nous recevons,
I emottagen,			vous recevez,
de emottaga.			ils reçoivent.

Anm. A. Man har redan uti flera ord af föregående lektioner haft
tillfälle att anmärka, det en cedilj sättes under bokstafven c (ç),
för att gifva densamma ljudet af s framför de hårda vokalerna a, o, u,
såsom i garçon, gosse; Français, Fransman o. s. v. Detta är äfven
händelsen uti verber, hvilkas stam slutar med c; för att bibehålla det
veka ljudet, antager denna bokstaf en cedilj, så snart den åtföljes af
a, o eller u. T. ex. Je reçois, tu reçois, il reçoit; forcer, tvinga;
forçant, tvingande; placer, sätta, ställa; plaçant, ställande;
o. s. v.

Fjerde Konjugationen.

Sälja, säljande.		Vendre. Vendant. 
Jag säljer,			Je vends,
du säljer,			tu vends,
han säljer.			il vend.
Vi sälja,			Nous vendons,
I säljen,			vous vendez,
de sälja.			ils vendent.

De förnämsta undantagen ifrån denna regel äro:

Vara, varande.			Être*, étant.
Vi äro, I ären, de äro.		Nous sommes, vous êtes, ils sont.

Hafva, hafvande.		Avoir*, ayant.
Vi hafva, I hafven, de hafva.	Nous avons, vous avez, ils ont.

Veta, vetande.			Savoir*, sachant.
Vi veta, I veten, de veta.	Nous savons, vous savez, ils savent.

Göra, görande.			Faire*, faisant.
I gören, de göra.		Vous faites ils font.

Säga, sägande.			Dire*, disant.
I sägen.			Vous dites

De återstående undantagen ifrån denna regel äro:

1. Aller, gå; allant:	ils vont, de gå;

2. Venir, komma; venant:	ils viennent, de komma;
  Tenir, hålla; tenant:	ils tiennent, de hålla; 
  Acquérir, förvärfva; acquérant: ils acquièrent, de förvärfva;
  Mourir, dö; mourant: 	ils meurent, de dö;

3. Recevoir, emottaga; recevant: ils reçoivent, de emottaga;
  Devoir, böra, vara skyldig; devant: ils doivent, de böra, o. s. v.;
  Mouvoir, röra; mouvant:	ils meuvent, de röra;
  Pouvoir, kunna; pouvant:	ils peuvent, de kunna;
  Vouloir, vilja; voulant:	ils veulent, de vilja;

4. Boire, dricka; buvant:	ils boivent, de dricka;
  Prendre, taga; prenant:	ils prennent, de taga;

Älska, tycka om.		Aimer 1.

Jag älskar, han älskar.		J'aime, il aime.
Du älskar, I älsken.		Tu aimes, vous aimez.
Vi älska, de älska.		Nous aimons, ils aiment.

Ordna, sätta i ordning.		Arranger, ranger 1.

Anm. B. Uti verber, hvilkas ändelse er föregås af ett g, bibehålles
bokstafven e uti alla tidsformer, der a eller o följa på g, för att
det ej må förlora sitt veka ljud. T. ex. manger, äta; mangeant,
ätande; juger, döma; jugeant, dömande; négliger, försumma; négligeant,
försummande; nous mangeons, vi äta; nous jugeons, vi döma; nous
négligeons, vi försumma.

Tycker Ni om honom?		L'aimez-vous?
    Älskar Ni honom?

Personliga pronominer, brukade i régime direct och indirect, hafva,
tvärtemot förhållandet i Svenskan, sin plats framför verbet, utom vid
jakande imperativer.

Jag tycker om honom;		Je l'aime.
  jag älskar honom.
Jag älskar honom icke.		Je ne l'aime pas.
Säljer Ni eder häst?		Vendez-vous votre cheval?
Jag säljer den.			Je le vends.
Säljer Ni honom?		Le vendez-vous?

Sänder han till eder biljetten?	Vous envoie-t-il le billet?
Han sänder den till mig.	Il me l'envoie.

Anm. C. Uti verber, som ändas på ayer, oyer, uyer, förbytes y till i
i alla personer och tempora, der ett stumt e följer på detsamma,
t. ex.:

Jag skickar,			J'envoie,
du skickar,			tu envoies,
han skickar,			il envoie,
de skicka.			ils envoient.

Jag sopar,			Je balaie,
du sopar,			tu balaies,
han sopar,			il balaie,
de sopa.			ils balaient.

Sopar betjenten golfvet?	Le domestique balaie-t-il le plancher?
Han sopar det.			Il le balaie.

Anm. D. Den förut gifna regeln för bildandet af pluralis utaf Présent
är tillämplig på både regelbundna och oregelbundna verber; här anföres
endast singularis af de hittills förekomna oregelbundna verbernas
Présent.

Göra, görande.			Faire*, faisant.
Jag gör, du gör, han gör.	Je fais, tu fais, il fait.

Dricka, drickande.		Boire*, buvant.
Jag dricker,			Je bois,
du dricker,			tu bois,
han dricker.			il boit.

Komma, kommande.		Venir*, venant.
Jag kommer,			Je viens,
du kommer,			tu viens,
han kommer.			il vient.

Skrifva, skrifvande.		Écrire*, écrivant.
Jag skrifver,			J'écris,
du skrifver,			tu écris,
han skrifver.			il écrit.

Se, seende.			Voir*, voyant.
Jag ser, du ser, han ser.	Je vois, tu vois, il voit.

Säga, sägande.			Dire*, disant.
Jag säger, du säger, han säger.	Je dis, tu dis, il dit.

Utgå, utgående.			Sortir*, sortant.
Jag utgår, du utgår, han utgår.	Je sors, tu sors, il sort.

Läsa, läsande.			Lire*, lisant.
Jag läser, du läser, han läser.	Je lis, tu lis, il lit.

Känna, kännande.		Connaître*, connaissant.
Jag känner,			Je connais,
du känner,			tu connais,
han känner.			il connaît.

Öppna, öppnande.		Ouvrir*, ouvrant.
Jag öppnar,			J'ouvre,
du öppnar,			tu ouvres,
han öppnar.			il ouvre.

Öppnar ni hans biljett?		Ouvrez-vous son billet?
Jag öppnar den icke.		Je ne l'ouvre pas.
Öppnar han sina ögon?		Ouvre-t-il les yeux?
Han öppnar dem.			Il les ouvre.
Hvem älskar Ni?			Qui aimez-vous?
Jag älskar min far.		J'aime mon père.
Älskar eder fader sin son?	Votre père aime-t-il son fils?
Han älskar honom.		Il l'aime.
Älsken I edra barn?		Aimez-vous vos enfants?
Vi älska dem.			Nous les aimons.
Tycker Ni om vin?		Aimez-vous le vin?
Jag tycker om det.		Je l'aime.
Hvad tycker Ni om?		Qu'aimez-vous?
Äppelvin (cider).		Du cidre.
Jag tycker om äppelvin.		J'aime le cidre.
Amerikanaren.			L'Américain.
Hvad tycker Amerikanaren om?	L'Américain qu'aime-t-il?
Han tycker om kaffe.		Il aime le café.

Skriföfningar.

70.

Älskar Ni eder broder? Jag älskar honom. Älskar eder broder eder? Han
älskar mig icke. Älskar du mig, mitt goda barn? Jag älskar dig. Älskar
du denne fule man? Jag älskar honom icke. Hvem älskar Ni? Jag älskar
mina barn. Hvem tycka vi om? Vi tycka om våra vänner. Älska vi någon?
Vi älska ingen.Tycker någon om oss? Amerikanarne tycka om
oss. Behöfver Ni något? Jag behöfver intet. Hvad behöfver eder fader?
Han behöfver sin betjent. Hvad behöfver Ni? Jag behöfver
biljetten. Behöfver Ni den hör biljetten eller den der? Jag behöfver
den här. Hvad vill Ni göra dermed (en)? Jag vill öppna den, för att
läsa den. Läser eder son våra biljetter? Han läser dem. När läser han
dem? Han läser dem, när han mottager dem. Mottager han lika många
biljetter som jag (que moi)? Han mottager flera än Ni. Hvad gifver Ni
mig? Jag gifver eder intet. Gifver Ni denna bok åt min broder? Jag
gifver den åt honom. Gifver Ni honom en fågel? Jag ger honom en
sådan. Åt hvem lånar Ni edra böcker? Jag lånar dem åt mina
vänner. Lånar eder vän mig en rock? Han lånar eder en. Åt hvem lånar
Ni edra kläder? Jag lånar dem åt ingen.

71.

Ordna vi något? Vi ordna intet. Hvad ställer eder broder i ordning
(ranger)? Han ställer i ordning sina böcker. Säljer Ni edert skepp?
Jag säljer det icke. Säljer handelsmannen sitt? Han säljer det. Hvad
säljer Amerikanaren? Han säljer sina oxar. Slutar Engelsmannen sin
biljett? Han slutar den. Hvilka biljetter slutar Ni? Jag slutar dem,
som jag skrifver till mina vänner. Ser Ni min stora (grand) trädgård?
Jag ser den. Ser eder fader våra skepp? Han ser dem icke, men vi se
dem. Huru många soldater (soldat) ser Ni? Vi se många sådana, vi se
mer än trettio. Dricker Ni något? Jag dricker vin. Hvad dricker
matrosen? Han dricker äppelvin. Dricker Ni vin eller äppelvin? Vi
dricka (både) vin och äppelvin. Hvad dricka Italienarne? De dricka
chokolad. Dricka vi vin? Vi dricka sådant. Hvad skrifver du? Jag
skrifver en biljett. Till hvem? Till Min granne. Skrifver eder vän?
Han skrifver. Till hvem skrifver han? Han skrifver till sin skräddare.

72.

Skrifven I edra biljetter om aftonen? Vi skrifva dem om morgonen. Hvad
säger du? Jag säger intet. Säger eder broder något? Han säger
något. Hvad säger han? Jag vet icke. Hvad säger Ni åt min betjent? Jag
säger honom, att han skall sopa golfvet och hemta bröd, ost och
vin. Säga vi något? Vi säga intet. Hvad säger eder vän åt skomakaren?
Han säger honom, att han skall laga hans skor. Hvad säger Ni åt
skräddarne? Jag säger dem, att de skola göra mina kläder (habits). Går
du ut? Jag går icke ut. Hvem går ut? Min broder går ut. Hvar går han?
Han går till trädgården. Till hvem gån I? Vi gå till de goda
Engelsmännen. Hvad läser du? Jag läser en biljett från (de) min
vän. Hvad läser eder fader? Han läser en bok. Hvad gör Ni? Vi
läsa. Läsa edra barn? De läsa icke, de hafva icke tid att läsa. Läser
Ni de böcker, som jag läser? Jag läser icke dem, som Ni läser, utan
dem, som eder fader läser. Känner Ni denne man? Jag känner honom
icke. Känner eder vän honom? Han känner honom.

73.

Kännen I mina barn? Vi känna dem. Känna de eder? De känna oss
icke. Hvem känner Ni? Jag känner ingen. Känner någon eder? Någon
känner mig. Hvem känner eder? Den gode kaptenen känner mig. Hvad äter
du? Jag äter bröd. Äter icke eder son ost? Han äter icke
sådan. Afhuggen I något? Vi afhugga träd. Hvad klippa handelsmännen?
De klippa kläde. Skickar Ni mig något? Jag skickar eder en god
bössa. Skickar eder fader till eder penningar? Han skickar mig
sådana. Skickar han till eder mer än jag? Han skickar mig mer än
Ni. Huru mycket skickar han eder? Han skickar mig mer än (plus de)
femtio (cinquante) riksdaler. När emottager Ni edra bref? Jag
emottager dem hvarje morgon. Huru dags? Klockan elfva. Kommer eder
son? Han kommer. Till hvem kommer han? Han kommer till mig. Kommer Ni
till mig? Jag går icke till eder, utan till edra barn. Hvart går vår
vän? Han går ingenstädes, han stadnar hemma. Gån I hem? Vi gå icke
hem, utan till våra vänner. Hvar äro edra vänner? De äro i sin
trädgård. Äro Skottarne i sina trädgårdar? De äro der.

74.

Hvad köper Ni? Jag köper knifvar. Köper Ni flera knifvar än glas? Jag
köper flera af de sednare än af de förra. Huru många hästar köper
Tysken? Han köper många; han köper mer än tjugu. Hvad bär eder
betjent? Han bär en stor koffert. Hvart bär han den? Han bär den
hem. Med hvem talar Ni? Jag talar med Irländaren. Talar Ni alla dagar
med honom? Jag talar med honom alla morgnar och aftnar. Kommer han
till eder? Han kommer icke till mig, utan jag går till honom. Hvad har
eder betjent att göra? Han har att sopa mitt golf och sätta i ordning
mina böcker. Svarar eder fader på edra biljetter? Han svarar
derpå. Hvad slår eder gosse sönder? Han slår icke sönder någonting,
men edra gossar slå sönder mina glas. Rifva de sönder något? De rifva
icke sönder något. Hvilken bränner min hatt? Ingen bränner
honom. Söker Ni något? Jag söker ingen. Hvad söker min son? Han söker
sin plånbok. Hvad slagtar eder kock? Han slagtar en kyckling.

75.

Dödar Ni en fågel? Jag dödar en sådan. Huru många kycklingar slagtar
eder kock? Han slagtar tre. Till hvem för Ni min gosse? Jag för honom
till målaren. När är målaren hemma? Han är hemma hvarje afton klockan
sju. Huru mycket är klockan nu? Hon är icke ännu (pas encore) sex. Går
Ni ut om aftnarne? Jag går ut om morgnarne. Är Ni rädd att gå ut om
aftonen? Jag är icke rädd, men jag har icke tid att gå ut om
aftonen. Arbetar Ni lika mycket som eder son? Jag arbetar icke så
mycket som han. Äter han mer än Ni? Han äter mer än jag. Kunna edra
barn skrifva lika många biljetter som våra? De kunna skrifva lika
många. Kan Ryssen dricka lika mycket vin som äppelvin? Han kan dricka
mer af det sednare än af det förra. När gå våra grannar ut? De gå ut
hvarje morgon tre quart på sex. Hvilken biljett skickar Ni till eder
fader? Jag skickar honom min. Skickar Ni icke min till honom? Jag
skickar honom den också (aussi).

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: