free web hosting | free hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Tjugufemte Lektionen.	Vingt-cinquičme Leįon.

Bringa, bära hit		Apporter 1.
	(till den talande).
Finna.				Trouver 1.

Till eller på spektaklet.	Au spectacle.
Slagtaren.			Le boucher.
Fåret.				Le mouton.

Hvad; det, som.			Ce que.

Finner Ni hvad Ni söker?	Trouvez-vous ce que vous cherchez?
Jag finner hvad jag söker.	Je trouve ce que je cherche.
Han finner icke hvad han söker.	Il ne trouve pas ce qu'il cherche.
Vi finna hvad vi söka.		Nous trouvons ce que nous cherchons.
De finna hvad de söka.		Ils trouvent ce qu'ils cherchent.
Jag lagar hvad Ni lagar.	Je raccommode ce que vous raccommodez.
Jag köper hvad Ni köper.	J'achčte ce que vous achetez.

Anm. A. Uti verber med stumt e uti näst den sista stafvelsen af
infinitiven erhåller detta e en accent grave (`) uti alla tempora och
personer, der den närmast påföljande konsonanten har efter sig stumt
e, såsom i: mener, föra; se promener, spatsera; achever, fullända
o. s. v. T. ex.:

Jag köper, du köper, han köper.	J'achčte, tu achčtes, il achčte.
Jag för, du för, han för.	Je mčne, tu mčnes, il mčne.

För Ni honom på spektaklet?	Le menez-vous au spectacle?
Jag för honom dit.		Je l'y mčne.

Studera.			Étudier 1.
I stället för.			Au lieu de.
Leka, spela.			Jouer 1.
Höra på, åhöra.			Écouter 1.

I stället för att höra på.	Au lieu d'écouter.
I stället för att leka.		Au lieu de jouer.
Leker Ni, i stället för		Jouez-vous au lieu
		att studera?		  d'étudier?
Jag studerar, i stället		J'étudie au lieu
		för att leka.		  de jouer.
Denne man talar i stället	Cet homme parle au lieu
	 för att höra på.			d'écouter.

Har Ni ondt i fingret?		Avez-vous mal au doigt?
  Har Ni ondt i ett finger?
Jag har ondt i fingret.		J'ai mal au doigt.
  Jag har ondt i ett finger.
Har eder broder ondt i foten?	Votre frčre a-t-il mal au pied?
Har eder broder ondt i en fot?
Han har ondt i ögat.		Il a mal ā l'oeil.
  Han har ondt i ett öga.
Vi hafva ondt i ögonen.		Nous avons mal aux yeux.

Armbågen.			Le coude.
Ryggen.				Le dos.
Armen.				Le bras.
Knäet.				Le genou.

Läser Ni, i stället för		Lisez-vous au lieu
		att skrifva?			d'écrire?
Läser eder broder,		Votre frčre lit-il
   i stället för att tala?	   au lieu de parler?
Bädden.				Le lit.
Bäddar betjenten sängen?	Le domestique fait-il le lit?
Han gör upp elden,		Il fait le feu
i stället för att bädda sängen.		au lieu de faire le lit.

Lära (sig), lärande.		Apprendre 4*, apprenant.

Jag lär, du lär, han lär.	J'apprends, tu apprends, il apprend.
						(Se Not. 5, 24 Lekt.)
Jag lär mig läsa.		J'apprends ā lire.
Han lär sig skrifva.		Il apprend ā écrire.

Anm. B. Den på verbet apprendre följande infinitiven måste hafva
prepositionen ā framför sig.

Skriföfningar.

76.

Går Ni i afton på spektaklet? Jag går icke på spektaklet. Hvad har Ni
att göra? Jag har att studera. Huru dags går Ni ut? Jag går icke ut på
aftonen. Går eder fader ut? Han går icke ut. Hvad gör han? Han
skrifver. Skrifver han en bok? Han skrifver en sådan. När skrifver han
den? Han skrifver den om morgnarne och aftnarne. Är han nu hemma? Han
är hemma (y). Går han icke ut? Han kan icke gå ut, han har ondt i en
fot. Bär skomakaren hit våra skor? Han bär icke hit dem. Kan han icke
arbeta? Han kan icke arbeta, han har ondt i ett knä. Har någon ondt i
armbågen? Min skräddare har ondt i armbågen. Hvem har ondt i armen?
Jag har ondt i armen. Skär Ni åt mig (me coupez-vous) bröd? Jag kan
icke skära åt eder deraf, jag har ondt i fingren. Läser Ni eder bok?
Jag kan icke läsa den, jag har ondt i ett öga. Hvem har ondt i ögonen?
Fransmännen hafva ondt i ögonen. Läsa de för mycket? De läsa icke
nog. Hvilken datum är det i dag? Det är den tredje (14 Lekt.). Hvilken
datum är det i morgon? I morgon är det den fjerde. Söker Ni någon? Jag
söker ingen. Hvad söker målaren? Han söker intet. Hvem söker Ni? Jag
söker eder son. Har Ni något att säga honom? Jag har något att säga
honom.

77.

Hvem söker mig? Eder fader söker eder. Söker någon min broder? Ingen
söker honom. Finner du hvad du söker? Jag finner hvad jag
söker. Finner kaptenen hvad han söker? Han finner hvad han söker; men
hans barn finna icke hvad de söka. Hvad söka de? De söka sina
bröder. Hvarthän för du mig? Jag för dig på spektaklet. För Ni mig
icke till torget? Jag för eder icke dit. Finna Spaniorerna de
paraplyn, som de söka? De finna dem icke. Finner skräddaren sin
fingerborg? Han finner den icke. Finna handelsmännen det kläde, som de
söka? De finna det. Hvad finna slagtarne? De finna oxarne och fåren,
som de söka. Hvad finner eder kock? Han finner de kycklingar, som han
söker. Hvad gör läkaren? Han gör detsamma som (ce que) Ni gör. Hvad
gör han i sin kammare (sa chambre)? Han läser. Hvad läser han? Han
läser eder faders bok. Hvem söker Engelsmannen? Han söker sin vän, för
att föra honom till trädgården. Hvad gör Tysken på sin kammare? Han
lär sig läsa. Lär han sig icke skrifva? Han lär det icke (ne l'apprend
pas). Lär sig eder son skrifva? Han lär sig skrifva och läsa.

78.

Talar Holländaren, i stället för att höra på? Han talar, i stället för
att höra på. Går Ni ut, i stället för att blifva hemma? Jag blir
hemma, i stället för att gå ut. Leker eder son, i stället för att
studera? Han studerar i stället för att leka. När studerar han? Han
studerar alla dagar. På morgonen eller på aftonen? På morgonen och på
aftonen. Köper Ni ett paraply, i stället för att köpa en bok? Jag
köper intetdera. Slår vår granne sönder sina käppar, i stället för att
slå sönder sina glas? Han slår sönder sina bössor. Läsa vår grannes
barn? De läsa, i stället för att skrifva. Hvad gör vår kock? Han
uppgör eld, i stället för att gå till torget. Gifver kaptenen eder
något? Han gifver mig något. Hvad ger han eder? Han ger mig mycket
penningar. Ger han eder penningar, i stället för att gifva eder bröd?
Han ger mig penningar och bröd. Ger han eder mer ost än bröd? Han ger
mig mindre af det sednare än af den förra.

79.

Ger Ni min vän färre knifvar än handskar? Jag ger honom flera af de
sednare än af de förra. Hvad ger han eder? Han ger mig många böcker, i
stället för att gifva mig penningar. Bäddar eder betjent eder säng?
Han bäddar den icke. Hvad gör han, i stället för att bädda eder säng?
Han sopar rummet, i stället för att bädda min säng. Dricker han i
stället för att arbeta? Han dricker, i stället för att arbeta. Gå
läkarne ut? De stadna hemma, i stället för att gå ut. Kokar (faire*)
eder betjent kaffe? Han kokar the, i stället för att koka kaffe. Lånar
någon eder en bössa? Ingen lånar mig en sådan. Hvad lånar mig eder
vän? Han lånar eder många böcker och många juveler. Läser Ni den bok,
som jag läser? Jag läser icke den, som Ni läser, utan den, som den
stora kaptenen läser. Blyges Ni att läsa de böcker, som jag läser? Jag
blyges icke, men jag har ingen lust att läsa dem.

Vi skulle fylla flera band, om vi företoge oss att uppskrifva alla
öfningar, som äro tillämpliga på våra lektioner, och hvilka
lärjungarne sjelfva lätteligen kunna sammansätta. Vi inskränka oss
derföre till att upprepa hvad som redan i början sades: De lärjungar,
som önska göra hastiga framsteg, böra sammansätta många fler satser,
än här gifna skriföfningar finnas upptagna; men de skola uttala dem
högt. Detta är det enda sättet att förvärfva sig vanan att tala
flytande.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: